სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
I საერთაშორისო კონფერენცია: ეკო-2010-კავკასია

I საერთაშორისო კონფერენცია: ეკო-2010-კავკასია. წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2010
DETRIMENTAL EFFECT OF TECHNOGENE WASTE ON ENVIRONMENT AND ITS UTILIZATION BY BIOTECHNOLOGICAL METHOD

D.Sakhvadze, G.Tavadze, L.Sakhvadze, G.Jandieri, A.Rapava, R.Gigauri, B.Shukin

"The designated project has been fulfilled by financial support of the Georgia National Science foundation (Grant#GNSF/ST08/2-380). Any idea in this publication is possessed by the author and may not represent the opinion of the georgia National Science Foundation itself".

Manganese is the fourth element as regards its demand on the world market. Since the manganese is still irreplaceable in the steel production, a growing demand for it will be even further continued. Georgia is among the leaders for the resources of manganese-containing ores and its industry represents a centennial tradition, while however it is fraught with a serious problem concerning the waste accu­mu­lation and its control. In the manganese metal mining industry the loss of the obtained useful product exceeds 50% in the form of the anthropogenic waste. This, on the one hand, affects the technical-economic index, while on the other hand, it irreclaimably harms the environment ecologically. At present, a particularly disputable issue is the necessity of utilization of the manganese ore metallurgical reprocessing waste (dust, slag, silt).
The presented work describes the research of the bacterial lixivation process and increase of its efficiency. There was established that from the dust evaporated from the specifically silico-manganese production reaction zone (Mn 23.5%) the degree of the manganese bacterial lixivation makes 98%. The final product of the bacterial lixivation is manganese sulfate, which is highly demanded on the market for its multiple use. The manganese concentration concentration in the solution has reached 30 g/l .

დ. სახვაძე, გ. თავაძე, ლ. სახვაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა, რ. გიგაური, ბ. შჩუკინი

მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების მავნე ზეგავლენა გარემოზე და მისი უტილიზაცია ბიოტექნოლოგიური მეთოდით რეზიუმე
მანგანუმი მსოფლიო ბაზრზე მოთხოვნადობის მიხედვით მეოთხე ელემენტია. ვინაიდან მანგანუმი ფოლადის წარმოებაში დღემდე შეუცვლელი ელემენტია, მასზე მზარდი მოთხოვნა მომავალშიც შენარჩუნდება. მანგანუმშემცველი მადნების მარაგის მიხედვით საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია და მის მრეწველობას საუკუნოვანი ტრადიცია გააჩნია, მაგრამ ასევე უდიდესი პრობლემაა ნარჩენების დაგროვებისა და მართვის კუთხით. მანგანუმის სამთო-მეტალურგიულ მრეწველობაში მოპოვებული სასარგებ¬ლო ელემენტის 50%-ზე მეტი იკარგება ტექნოგენური ნარჩენების სახით. ეს ერთის მხრივ აუარესებს წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ხოლო მეორეს მხრივ გამოუსწორებელ ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს გარემოს. დღეისათვის განსაკუთრებით მწვავედ ისმება საკითხი მანგანუმის მადნის მეტალურგიული გადამუშავების ნარჩენების (მტვერის, წიდის, შლამის) უტილიზაციის აუცილებლობის შესახებ.
წარმოდგენილი სამუშაო ბაქტერიული გამოტუტვის პროცესის კვლევას და მისი ეფექტურობის ამაღლებას ეძღვნება. დადგენილია, რომ კონკრეტულად სილიკომანგანუმის წარმოების სარეაქციო ზონიდან გამონაბოლქვი მტვერიდან (Mm 23.5%) მანგანუმის ბაქტერიული გამოტუტვის ხარისხი 98%-ს შეადგენს. ბაქტერიული გამოტუტვის საბოლოო პროდუქტი მანგანუმის სულფატია, რომელიც ბაზარზე მრავალმხრივ მოთხოვნადი პროდუქტია. მანგანუმის კონცენტრაცია ხსნარში მიღწეულია 30 გ/ლ.

7-05-2011    ნანახია: 1 598-ჯერ