სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P4590;
დასახელება: სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი;
ავტორი: ნუგზარ წერეთელი, ქეთევან წერეთელი, გიგო ჯანდიერი, ბადრი ფერაძე;

 

(10) AP 2008 10208 A  

(51) Int. Cl. (2006) C 22 C 33/04

(21) AP 2007 010208 (22) 2007 08 01 

(71) ნუგზარ წერეთელი (GE)

ვარკეთილის მას. ზემო პლატო, II მკრ.,

21 კორპ., ბ.26, 0163, თბილისი (GE);

ქეთევან წერეთელი (GE)

ვარკეთილის მას. ზემო პლატო, II მკრ.,

21კორპ., ბ.26, 0163, თბილისი (GE);

გიგო ჯანდიერი (GE)

რუსთაველის ჩიხ. I, ბ. 8, 2000,

ზესტაფონი (GE);

ბადრი ფერაძე (GE)

ზედა საქარა, 2000, ზესტაფონი (GE)

 

(72) ნუგზარ წერეთელი (GE);

ქეთევან წერეთელი (GE);

გიგო ჯანდიერი (GE);

(54)  სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი

 

(57) ახორციელებენ მსხვილფრაქციული მან-განუმშემცველი მასალის, აღმდგენლის, კვარციტის, დაბალფოსფორიანი წიდებისა და ფლუსის უწყვეტ მიწოდებას, კაზმის დნობასა და მიღებული ლითონისა და წიდის პერიოდულ გამოშ­ვებას,ამასთან, დამატებით იყენებენ წვრილფრაქციულ მანგანუმშემცველ მასა­ლას, რომელსაც თავდაპირველად შეურევენ თხიერ მდგომარეობაში მყოფ დაბალფოსფორიან წიდას, მოცულობითი თანაფარდობით 1:1-1:3, და მიღებულ ნალხობს გაცივების შემდეგ აწვდიან ღუმელს მსხვილფრაქციულ მანგანუმ­შემცველ მასალასთან ერთად.

მუხლები: 1

 

სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი, #2008.08.10

7-05-2011    ნანახია: 3 230-ჯერ