სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების ხერხი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P5189;
დასახელება: ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების ხერხი;
ავტორი: ვლადომერ ახობაძე, გიგო ჯანდიერი;

 

(10) AP 2010 10785 A (51) Int. Cl. (2006);  C 10 L 5/02, C 10 L 5/06

(21) AP 2008 010785 (22) 2008 06 26

(71) Vladimir Akhobadze (GE)

Bibilashvili St. 7/4, 2000,

Zestafoni (GE);

Gigo Jandieri (GE)

Rustavelis chikh. 1, b. 8, 2000,

Zestafoni (GE)

 

(72) Vladimir Akhobadze (GE);

Gigo Jandieri (GE)

 

(54) METHOD OF AGGLOMERATION OF FERROALLOY PRODUCTION WASTES

 

(57) A method provides introducing into the material, which is subject to agglomeration, the binding components in the certain proportion in mass %, receiving the homogeneous mix, delivering in special forms and pressing simultaneously with vibrating affecting, thus, the moisture content

in the mix which is subject to agglomeration is no more than 3 %.

Claims: 1 independent

Tables: 1

 

(10) AP 2010 10785 A (51) Int. Cl. (2006); C 10 L 5/02, C 10 L 5/06

(21) AP 2008 010785 (22) 2008 06 26

(71) Владимир Ахобадзе (GE);

Гиго Джандиери (GE)

(72) Владимир Ахобадзе (GE);

Гиго Джандиери (GE)

 

(54) СПОСОБ ОКУСКОВЫВАНИЯ ОТХОДОВ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

(57) Способ предусматривает введение в материал, подлежащий окусковыванию, связующих компонентов в определенном соотношении в масс %, получение однородной смеси, подачу в специальные формы и прессование одновременно с вибрационным воздействием, при этом, содержание влаги в смеси, подлежащей окуско-выванию, не превышает 3 %.

Пункты: 1 независ.

Таблицы: 1

7-05-2011    ნანახია: 3 042-ჯერ