სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბოყვი ფეროშენადნობების საჩამომსხმელო მანქანებისათვის

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3788;
გამოგონება: ბოყვი ფეროშენადნობების საჩამომსხმელო მანქანებისათვის;
ავტორი: გიგო ჯანდიერი, დავით გველესიანი, ჰამლეტ ვასაძე, იუზა ცქიტიშვილი, შოთა ხომასურიძე, თენგიზ ჩუბინიძე, თამაზ მაჭავარიანი;

 

საქართველო  
(19) ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"

(11) GEP 2006 3788 B 

(10) AP 2005 8186 A 

(51) B 22 D 5/00 
(12) გამოგონებაზე პატენტის აღწერილობა

(21) AP 2004 005522

(22) 2004 04 30

(24) 2004 04 30 

(44) 2005 09 12 # 17

(45) 2006 04 10 #7 
(73) ს.ს.ზესტაფონის გ.ნიკოლაძის სახ. ფეროშენადნობთა ქარხანა.   საქარხნოს ქ.N9, 2000, ზესტაფონი 
(72) გიგო ჯანდიერი, დავით გველესიანი, ჰამლეტ ვასაძე, იუზა ცქიტიშვილი, შოთა ხომასურიძე, თენგიზ ჩუბინიძე, თამაზ მაჭავარიანი;
 

(54) ბოყვი ფეროშენადნობის საჩამომსხმელო მანქანებისათვის 

 
(57) 1. ტექნიკური შედეგი 
 მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება და ხანგამძლეობის გაზრდა. 

2. არსი 
ბოყვი შეიცავს გრძივი 3 და განივი 4 ურთიერთგადამკვეთი დახრილკედლებიანი ტიხრებით ფორმირებულ უჯრედებს 5 ნახევარცილინდრული ფსკერით. ამასთან, გრძივი ტიხრების წიბოები განლაგებულია ტუჩის 2 ზედა ზედაპირის დონეზე, ხოლო ტუჩისა 6 და ტიხრების 7 ლითონგადასადენი არხების ფსკერი ერთ სიბრტყეში. 

3. გამოყენების სფერო   მეტალურგია. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი   2 დამოკიდებული 

ფიგურა: 2 

 

7-05-2007    ნანახია: 3 026-ჯერ