სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 30 მარტი, 2011

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 30 მარტი, 2011
მოხსენებები:

1. მ. დარჩიაშვილი, ლ. ჩხარტიშვილი, დ. გაბუნია, ო. ცაგარეიშვილი, ა. გაჩეჩილაძე. ე-ით, ი-ით და ჩო-ით ლეგირებული β-რომბოედრული ბორის ფიზიკური თვისებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” (თეზისების კრებული). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 34-36.

წარმოდგენილი იყო რკინით, ნიკელითა და კობალტით ლეგირებული β-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. დადგენილია მალეგირებელი ელემენტების კონცენტრაციული თანაფარდობების გავლენა გამტარებლობის ტიპზე.

2. მ. დარჩიაშვილი, გ. დარსაველიძე. ნიკელის გავლენა β-რომბოედრული ბორის მიკროსტრუქტურასა და ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. საერთაშორისო სამეც-ნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 32-34.

წარმოდგენილია ნიკელით ლეგირებული -რომბოედრული ბორის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. გამოვლენილია ნიკელით ლეგირების საშუალებით β-ბორის ფიზიკური მახასიათებლების ცვლილების შესაძლებლობა. რაც მნიშვნელოვანია β-ბორის შენადნობების ფუძეზე მართვადი სტრუქტურისა და განსაზღვრული ფიზიკური თვისებების მქონე ახალი ნახევარგამტარული და საკონსტრუქციო მასალების შესაქმნელად.

3. ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” (თეზისების კრებული). თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 100 101 (2011).

ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ბორის ნიტრიდის ნანომილაკების ატომური სტრუქტურის მაგალითზე დამუშავებული გეომეტრიული მოდელი სტრუქტურული ანალიზის ისეთი რთული პრობლემის გადასაჭრელად, როგორიცაა ნახშირბადის ნანომილაკების ინდექსების მნიშვნელობების დაზუსტება მათი რადიუსების გაზომვების შედეგებზე დაყრდნობით.

4. ა.ჯანელიძე ი.ჯანელიძე ნ.ესიავა გ.ჯანელიძე "რელაქსაციური პროცესები მონოკრისტალურ გალიუმის ფოსფიდში" გვ: 126-127 2011

შესწავლილი იქნა გრეხითი რხევების 0.5-5.0 ჰც სიხშირეებისა და 20-7500 C ტემპერატურათა ინტერვალებში არალეგირებული გალიუმის ფოსფიდის მასიურ მონოკრისტალებში მექანიკური რელაქსაციური პროცესები.

 

1-12-2011    ნანახია: 1 647-ჯერ