სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ინტერნაციონალური კონფერენცია ანომეეტინგ – 2011, მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

ინტერნაციონალური კონფერენცია ანომეეტინგ – 2011, მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

მოხსენებები: L. Chkhartishvili. Geometrical models for bare boron nanotubes // Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures. New Jersey – London – Singapore – Beijing – Shanghai – Hong Kong – Taipei – Chennai: World Scientific, pp. 118-121 (2011).

აგებულია ელემენტური ბორის ზიგზაგური, სავარძლისებრი და სპირალური ნანომილაკების გეომეტრიული მოდელები. მათ საფიძველზე მიღებულია ასეთი მილაკების სტრუქტურული პარამეტრების (რადიუსები, ერთგანზომილებიანი კრისტალური მესრის მუდმივა, ატომთაშორისი მანძილები და ა.შ.) გამოსათვლელი ფორმულები ცხადი სახით.

L. Chkhartishvili, T. Berberashvili, I. Murusidze. On stability of small boron nitride nanotubes // Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures. New Jersey – London – Singapore – Beijing – Shanghai – Hong Kong – Taipei – Chennai: World Scientific, pp. 126‑129 (2011).

ბორის ნიტრიდის მცირე რადიუსის ნანომილაკებისათვის გამოთვლილია ძირითადი მდგომარეობის პარამეტრები (ქიმიური ბმების სიგრძე, ბმის მოლური ენერგია, ნულოვანი რხევების მოლური ენერგია და ა.შ.). მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით შეფასებულია ასეთი სტრუქტურების აბსოლუტური და ფარდობითი სტაბილურობები. გაკეთებულია დასკვნა, რომ მცირე რადიუსების არეში ბმის მოლური ენერგიის და, მაშასადამე, სტაბილურობის დამოკიდებულება მილაკის რადიუსზე არაა მონოტონური.

1-12-2011    ნანახია: 1 810-ჯერ