სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011.

მოხსენება: Л.С. Чхартишвили. Геометрическая структура хиральных и вырожденных нанотубулярных форм элементарного бора // Наноструктуры в конденсированных средах (Сборник научных статей). Минск: Издательский центр БГУ, сс. 324‑329 (2011).

ანალიზურად არის აღწერილი ელემენტური ბორის სპირალური და გადაგვარებული ნანოტუბულარული ფორმების გეომეტრიული სტრუქტურა.

1-12-2011    ნანახია: 1 610-ჯერ