სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საერთაშორისო კონფერენცია კიევი, Hig.Mat.Tech. უკრაინა, 3-5 ოქტომბერი, 2011

საერთაშორისო კონფერენცია კიევი, Hig.Mat.Tech. უკრაინა, 3-5 ოქტომბერი, 2011.

მოხსენებები: Darchiashvili, G.Darsavelidze, D.Gabunia, O.Tsagareishvili. Influence of doping by 3d-metals on microplastic characteristics of β -rhombohedral boron. . Труды международной конференции High Mat.Tech. Киев, 2011.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.

L.S. Chkhartishvili, O.A. Tsagareishvili, D.L. Gabunia, T.T. Jmukhadze. Nanostructural 10B as an effective shielding material against neutron irradiation // 3rd International Conference High Mat Tech (Proceedings). Kiev: IPMS, p. 270 (2011).

შეფასებულია ნეიტრონების შთანთქმის ცენტრების კონცენტრაცია ბორის 10B იზოტოპის შემცველ მასალებში.

1-12-2011    ნანახია: 1 448-ჯერ