სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
CTP ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების წონასწორული მდგომარეობის ცვლადი პარამეტრები

ომარ შურაძე

 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური შენადნოტების მდგომარებოის შესწავლით დაინტერესებულ სპეციალისტთა ფართო წრისთვის: ლითონმცოდნეების, მეტალურგების, ფიზიკოსების, ქიმიკოსების და სხვ. იგი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს უმაღლესი სკოლის პედაგოგებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებსა და მაღალი კურსის სტუდენტებს.

 

წიგნის ელექტრონული ვერია 

 

რედაქტორები:
ირინე ბერძენიშვილი (აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი)
მერაბ რატიშვილი (აკადემიური დოქტორი)

რეცენზენტი: ნუგზარ წერეთელი (ტექნ. მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი)

გამომცემლობის რედაქტორი ცისანა თოდუა-კარტოზია

კომპიუტერული უზრუნველოყოფა: პაატა ქორქიასი

დიზაინერი: თამთა ფხაკაძე

ISBN 978-9941-9145-9-1
© ო.შურაძე 2010
"საუნჯე" თბილის 2010

 

10-08-2015    ნანახია: 2 503-ჯერ