სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დიურომეტრია

ომარ შურაძე

 

წიგნში წარმოდგენილია ლითონური მასალების სისალის გაზომვის თანამედროვე მეთოდები, ურთიერთკავშირები მათ შორის და სისალის დამოკიდებულება სიმტკიცის მაჩვენებლებთან. განხილულია ასევე სისალის გაზომვის ზოგიერთი თეორიული საფუძველი, მასალის დატვირთვის პირობები და სისალის საზომი აპარატურა.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური მასალების თვისებებით დაინტერესებული სპეციალისტების, უმაღლესი სკოლის პედაგოგების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და მაღალი კურსის სტუდენტებისთვის.

 

წიგნის ელექტრონული ვერია 

  

რედაქტორი მეაბ რატიშვილი (აკადემიური დოქტორი)

 

რეცენზენტი იოსებ ცინცაძე (აკადემიური დოქტორი)

 

გამოცემის რედაქტორი ცისანა თოდუა-კარტოზია

 

კომპიუტერული უზუნველყოფა პაატა ქორქიასი

 

ISBN 978-9941-9145-3-9

© ო.შურაძე 2010

"საუნჯე" თბილის 2010

10-08-2015    ნანახია: 2 104-ჯერ