სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული გარემოს ფიტო და ბიორემედაციის ეკოტექნოლოგიები

გ. ჯანდიერი, გ. ჯიშკარიანი, დ. სახვაძე, ა. რაფავა

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

 

ანოტაცია

განხილულია სხვადასხვა საწარმოო აქტივობასთან დაკავშირებული ტექნოგენური ნარჩენების მავნე ზეგავლენა გარემოზე. გაანალიზებულია ნიადაგის, წყლისა და ჰაერის ეკორისკებთან დაკავშირებული პრობლემები. შემოთავაზებულია გარემოს ეკოლოგიური რეაბილიტაციის პრობლემების გადაჭრის ისეთი ინოვაციური და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები, რგორიცაა ფიტორემედიაცია და ბიოგეოტექნოლოგია. დასაბუთებულია მათი პრაქტიკული რეალიზაციის ეკოლოგიური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:

“ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 

ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,                

ქუთაისი, 2012 წლის 30-31 მაისი

15-05-2012    ნანახია: 2 426-ჯერ