სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების რეციკლირების ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება და კვლევა

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე*, დ. სახვაძე, ო. აფციაური

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

*ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ანოტაცია

გაანალიზებულია მანგანუმიან ფეროშენადნობთა წარმოების დისპერსიული ლითონშემცველი ნარჩენების რეციკლირების არსებული ტექნოლოგიების თავისებურებანი. შემოთავაზებულია ნარჩენების კვლავწარმოებაში დაბრუნების ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს მათ დანაჭროვნებას ექსტრუზირების მეთოდით და თერმულ აქტივიზებას მიმდინარე წარ-მოების თხევადი წიდების სითბური ენერგიის გამოყენებით. შემუშავებული ტექ-ნოლოგიის ეფექტურობა დასაბუთებულია ლაბორატორიული კვლევებით.

 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:

“ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 

ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,                

ქუთაისი, 2012 წლის 30-31 მაისი

15-05-2012    ნანახია: 1 495-ჯერ