სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ომარ შურაძე
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-386-812

დაბადების თარიღი

05.04.1942

განათლება

 • 11962 - 1967 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ მეტალურგი;
 • 1969 - 1972 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა;
 • 1995 წ. - საქართველოს სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, საკვალიფიკაციო კურსები, სპეციალობა: წარმოების, ხარისხის სისტემების, პროდუქციის და გამოყენებითი სფეროს ექსპერტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1986  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. დნეპროპეტროვსკის მეტალურგიის ინსტიტუტი. აკადემიური დოქტორი ტექნიკის დარგში;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1968 - 1969 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ლითონთმცოდნეობის კათედრის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1969 - 1972 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტი;
 • 1972 - 1986 წწ. - მეტალურგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 1988 წწ. - მეტალურგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1988 - 1993 წწ. - მეტალურგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1993 - 2010 წწ. - მეტალურგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე;
 • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

45  გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი. მათ შორის 1 გამოგონება და 6 მონოგრაფია;

 • შურაძე ო., ახალი სატვიფრე ფოლადის შემუშავება და კვლევა, სტუდენთთა სამეცნიერო შრომების კრებული #1. თბილისი. 1969.126-137;
 • Набичвришвили М.А., Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Медь в аустенитной хромо- марганцевоникелевой стали 000Х10Г15Н5, Сб. Металловедение и корозия металлов. Вып.5. «Мецниереба» Тб. 1977;
 • Набичвришвили М.А., Шурадзе О. В., ПирцхалайшвилиВ.А., Берилий и бор в аустенитной хромомарганцевоникелевой стали 000Х10Г15Н5, Сб. Металловедение и корозия металлов. Вып.5. «Мецниереба» Тб. 1977;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., О предельной концентрации хрома в γ - петле бинарной системы железо – хром, Сб. Металловедение и корозия металлов. Вып.6. «Мецниереба» Тб. 1980;
 • Пирцхалайшвили В.А., Шурадзе О. В., Набичвришвили М.А., Установка для плавки и разливки металлов в вакуме и инертной атмосфере, Сб. Металловедение и корозия металлов. Вып.6. «Мецниереба» Тб. 1980;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Тавадзе Ф.Н., Влияние кремния на структуру аустенитного твердого раствора Fe70:Cr5:Mn25 содержащего C+N < 0,01% по массе, Сообщения АН ГССР 99, №2. Тб. 1980;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Тавадзе Ф.Н., Влияние молибдена и вольфрама на хромомарганцевый аустенитный твердый раствор Fe70:Cr5:Mn25, Сообщения АН ГССР 100, №1. Тб. 1980;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Тавадзе Ф.Н., Влияние алюминия на структуру аустенитного твердого раствора Fe70:Cr5:Mn25, Сб. Новое в литейном производстве. Киев. 1981;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., К вопросу о строении системы железо – хром – марганец, Фазовые равновесия в металлических сплавах «Наука», М.1981;
 • Шурадзе О. В., Тавадзе Ф.Н., Аустенитная область квази-тройной системы γ ( Fe70:Cr5:Mn25) – Mo – W, В книге.:Материалы Респ. совещания «Безникелевые и малоникелеые хромо-марганцевые аустенитные сплавы», Кутаиси.1983. Ин-т металлург. АН ГССР. Тбилиси, 1984. с.11-16 (рукопись деп. в Груз НИИНТИ 20.12.84 г. №127Г-84 Деп;
 • Пирцхалайшвили В.А., Шурадзе О. В., Аустенитная область квази-тройной системы γ ( Fe70:Cr5:Mn25) – Si – Mo, В книге.:Материалы Респ. совещания «Безникелевые и малоникелеые хромo-марганцевые аустенитные сплавы», Кутаиси.1983. Ин-т метал-лург. АН ГССР. Тбилиси, 1984. с.17-23 (рукопись деп. в Груз НИИНТИ 20.12.84 г. №127Г-84 Деп;
 • Пирцхалайшвили В.А., Шурадзе О. В., Аустенитная область квази-тройной системы γ ( Fe70:Cr5:Mn25) – Si – W, Вкниге.: Материалы Респ. совещания «Безникелевые и малоникелеые хромо-марганцевые аустенитные сплавы», Кутаиси.1983. Ин-т металлург. АН ГССР. Тбилиси, 1984. с.24-29 (рукопись деп. в Груз НИИНТИ 20.12.84 г. №127Г-84 Деп;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Тавадзе Ф.Н., А.с. №1091592 Немагнитная сталь;
 • Шурадзе О. В., Пирцхалайшвили В.А., Тавадзе Ф.Н., Немагнитная хромомар-ганцевокремнистая сталь с молибденом и вольфрамом, В кн.: Структкра и физико-механические свойства немагнитных сталей М.: Наука, 1986 г.208 с.;
 • Тавадзе Ф.Н., Шурадзе О. В., Влияние хрома и марганца на структуру и механичес-кие свойства малоуглеро-дистого -твердого раство-ра, Деп. в Груз. НИИНТИ 12.03.86 №292-Г87 опубл. БУ «Деп. научн. работы». М.: ВИНИТИ,1987, №6, с. 176
 • შურაძე ო., ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული და-მუშავების ტერმინოლოგი-ის განმარტებითი ლექსიკონი, წიგნი. თბილისი. გულანი. 1993;
 • Грикуров Г.Н., Ратишвили М.А., Эбаноидзе Д.Д., Шурадзе О. В., Структурные диаграммы сплавов системы железо-хром-марганец в закален-ном состоянии при темпе-ратуре 77К, Грузинский технический уни-верситет. Труды №7 (423). Тбилиси 1998. 191-197;
 • Шурадзе О. В., Симонишвили Н.Т., Пределы растворимости титана, ванадия и ниобия в аустенитном твердом рас-творе Fe70:Cr5:Mn25, В кн.: Проблемы сварки, металлургии и родствен- ных технологий. IV. Тбилиси, 1999, 358 с.;
 • შურაძე ო., მეტალურგიის ტერმინო-ლოგიური ლექსიკონი-ქართულ-რუსულ-ინგლი-სურ-გერმანულ-ფრანგუ-ლი, წიგნი. თბილისი. მეცნიერება. 1999;
 • Шурадзе О. В., Симонишвили Н.Т., Влияние режимов обра-ботки на предел раство-римости меди в аусте-нитном твердом растворе Fe70:Cr5:Mn25, В кн.: Проблемы сварки, металлургии и родствен- ных технологий. V. Тбилиси. 2000. 276 с.;
 • Шурадзе О. В., Влияние концентрации марганца на линию IS изотермических диаграмм системы железо-хром-марга-нец, Грузинский теххнический университет. Труды. №3 (442). Тбилиси. 2002;
 • Шурадзе О. В., Симонишвили Н.Т., Поверхности разрушения немагнитного хромомарганцевого сплава с высоким содержанием марганца, Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. №4 (10). Тбилиси.
  2005. 31 – 35 с.;
 • Шурадзе О. В., Симонишвили Н.Т., Некоторые свойства немагнитного хромомарганцево-го сплава с высоким содер-жанием марганца, Ж. Энергия. №1.Тбилиси. 2006. 91 – 95 с.;
 • Шурадзе О. В., Структура немагнитного хромо-марганцевого сплава, Проблемы металлургии, сварки и материаловеде-ния. №2 (12). Тбилиси. 2006. 29 – 34 с;
 • Mikaberidze M.P., Shuradze O.V., Darsavelidze G.Sh., Gachechiladze A.A., Gabunia V.M., Gozalishvili E.I., Gordeziani G.A., Tavadze L.F., Physicomechanical properties of nanocrystalline Ti - 8Ni - Ge - system, alloys, Georgian engineering news.#2. Tbilisi. 2008; 77 – 81;
 • შურაძე ო., არაორგანული მასალათ-მცოდნეობისა და მეტა-ლურგიის ტერმინთა გან-მარტებითი ლექსიკონი. ქართულ-რუსულ-ინ-გლისური, წიგნი. საუნჯე. თბილისი. 2008;
 • შურაძე ო., CTP ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების წონასწორული მდგომარეობის ცვლადი პარამეტრები, წიგნი. საუნჯე. თბილისი. 2010;
 • შურაძე ო., დიურომეტრია, წიგნი. საუნჯე. თბილისი. 2010;
 • Шурадзе О. В., Построение диаграмм по-ликом-понентных систем по методу изображения частичных систем, В кн.: Современные технологии и методы неорганического материаловедения Сб. докл. Тбилиси. 2012. 372 с.;
 • Оклей А.Л., Шурадзе О. В., Ратишвили М.А., Маргиев Б.Г., Разработка специальных сталей и технологии их раскисления с использо-ванием комплексных фер-росплавов, В кн.: Современные технологии и методы неорганического материаловедения Сб. докл. Тбилиси. 2012. 372 с.;
 • შურაძე ო., დარგობრივი ლექსიკონი, მისი შედგენის აუცილებ-ლობა და თავისებურებები, მეცნიერება და ტექნოლო-გიები. საქ. მეცნ. ეროვნუ-ლი აკადემიის სამეცნ.-რეფ. ჟურნალი. #4-6. თბილისი. 2012. 103 -108გვ.;
 • შურაძე ო., ეროვნული სტანდარტიზა-ციის ზოგიერთი პრობლე-მა, საქართველოს მეცნიერე-ბათა ეროვნული აკადემია „მეცნიერება და კულტუ-რა“ ტ. I. თბილისი. 2013. 140-144 გვ.;
 • შურაძე ო., ლითონური მასალების მექანიკური თვისებების მახასიათებლები და მათი განსაზღვრის მეთოდები, წიგნი. საუნჯე. თბილისი. 2014;
 • Шурадзе О. В., Эволюция исследования системы железо-хром-марганец, В кн.: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. докл. Тбилиси. 2015. 56 - 64 с.;
 • შურაძე ო., მასალათმცოდნეობა –კაცობრიობის განვითარების თანამდევი მეცნიერება, მეცნიერება და ტექნოლოგი-ები. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის სამეცნ.-რეფ. ჟურნალი. #4-6.; თბილისი. 2015;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • მრავალი საკავშირო და საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია;
 • საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში-ბათუმი 18-20 მაისი 2012 წ.;
 • Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Тбилиси. 2012.;
 • კონფერენცია: ტერმინოლოგია-ქართული ენის ხვალინდელი დღე თბილისი, 11-13 ივნისი 2013 წ.;
 • კონფერენცია – სამეცნიერო ტერმინოლოგია II (ეძღვნება როგნედა ღამბაშიძის ხსოვნას). თბილისი, 28 – 29 ოქტომბერი, 2014 წ.;
 • საერთაშორისო კონფერენცია–არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები (მიძღვნილი ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და
 • მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი). თბილისი 20 – 24 აპრილი, 2015 წ.;
 • კონფერენცია – სამეცნიერო ტერმინოლოგია III. თბილისი, 16 – 17 ნოემბერი, 2015 წ.;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები: 1997 წ. (11.7); 1998-1999 (11.11); 2000-2001 (11.7); 2002-2003 (11.07.02); 2004-2005 (11.07.04);
 • საერთაშორისო გრანტები: სსტც -296 1999-2002; უსტც- 3575, 2006-2009;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 1996  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ. ნიკოლაძის სახელობის პრემია;