სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნადნობის დასამუშავებელი მოწყობილობა

საქართველო 
(19) ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”

(11) GE2004 3204 BY

(10) AP2003 3240 A 

(51) C21 B 07/14  

(12) გამოგონებაზე პატენტის აღწერილობა 
(21) AP2002 004766

(22) 2002 05 22

(24)2002 05 22 

(44) 2003 10 10 #19

(45) 2004 03 25 #6 
(76) გიგო ჯანდიერი 383900, ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ. 3/1 


(54) ნადნობის დასამუშავებელი მოწყობილობა 

 
(57) 1. ტექნიკური შედეგი 
ფუნქციური შესაძლებლობების გაფართოება და ეფექტიანობის ამაღლება. 

2. არსი 
მოწყობილობა შეიცავს ნადნობის მიმღებ ტრაპეციულ აბაზანას 1 შვეულ სიბრტყეში გადაადგილების შესაძლებლობის მქონე ფარით 2, აბაზანის ფსკერში 3 შესრულებულ, აღნიშნული ფარისაკენ მიმართულ კონუსურ არხს 4, ამ უკანასკნელის ფსკერთან შეუღლებულ შენადნობის გასასვლელ არხს 5, მის პარალელურ წიდის გასასვლელ არხს 6 და ამ არხების დამაკავშირებელ განივ არხს 7, რომლის გახსნა-დახურვას უზრუნველყოფს შვეულ სიბრტყეში განლაგებული ბრუნვის შესაძლებლობის მქონე სეგმენტური სარქველი 8. 

3. გამოყენების სფერო 
მეტალურგია, კერძოდ, შენადნობიდან წიდის გამოსაყოფი მოწყობილობები. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი  ფიგურა: 1

18-05-2011    ნანახია: 2 685-ჯერ