სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ბორის მარგიევი
მკვლევარი - უფროსი სპეციალისტი
borismargiev@gmail.com

დაბადების თარიღი

29.04.1937

განათლება

 • 1959 - 1961 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;
 • 1975 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის საჩამოსხმო პრობლემების ინსტიტუტი, კიევი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი ტექნიკაში;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1955 - 1959 წწ. - “საქქვანახშირგეოლოგიის” ცენტრალური მექანიკური სახელოსნო, ხარატი;
 • 1961 - 1965 წწ. - რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მარტენის საამქრო მეფოლადის ხელშემწყობი, ოსტატი, ცვლის უფროსი;
 • 1965 - 1971 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უფროსი ინჟინერი;
 • 1971 - 1975 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1975 - 1986 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფ.თავაძის სახ. მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2003 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 2003-დღემდე;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ბორშემცველი ნანოკრისტალური ნაერთებისა და შენადნობების მიღების პროცესისა და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა და გამოყენება მოდიფიკატორებად ფოლადებსა და კომპოზიციურ მასალებში მათი საექსპლუატაციო მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ 92 პუბლიკაცია, მათ შორის ბოლო წლებში გამოქვეყნებული:

 • ბ.მარგიევი, ა.ოკლეი, მ.რატიშვილი. ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე”, #1, თბილისი, 2011;
 • M.Antadze, , R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, B.Margiev, D.Gabunia. Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide. Abstract of 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials Istanbul, Turkey, 2011, p.168;
 • Б.Г.Маргиев, Р.В.Чедиа, А.А.Гачечиладзе, Л.С.Чхартишвили, И.Л. Купрейшвили, А.Г.Микеладзе, Д.Л.Габуния, О.А.Цагарейшвили. Получение нанокристал¬личес-кого нитрода бора химичес¬ким синтезом. III-я международная Самсоновская комференция “Материаловедение тугоплав¬ких соединений” труды конференции, 23-25 мая 2012гКиев, Украина. ., c. 207;
 • ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ო.ცაგარეიშვილი, ა.გაჩეჩილაძე, დ.გაბუნია, ბ.მარგიევი, ტ.წულაძე, ქ.სარაჯიშვილი, რ.ჭედია. მეტალოკერამიკა ნანოკრისტალური ბორის კარბიდის ფუძეზე. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” ნანო-2012, თბილისი, საქართველო, 2012 წლის 19-21 სექტემბერი. შინაარსები. გვ. 38;
 • A.Gacheciladze, B. Margiev, R.Chedia, A.Oakley, L.Chkhartishvili, Gabunia, O. Tsagareishvili. Production of nano-crystalline boron nitride by chemical synthesis”. 3th International Samsonov Memorial Conference “materials Sciences of Refractory compounds. Kiev, Ukraine, 2012, 204;
 • Л.С.Чхартишвили , О.А.Цагарейшвили , Д.Л.Габуния, Б.Г.Маргиев, А.А.Гачечиладзе , Г.Ф.Тавадзе. Определение удельной поверхности нанопорошков нитрида бора по среднему размеру частиц. Порошковая металлургия: её сегодня и завтра ПМ 2012, 27-30 ноября 2012 года, Киев, Украина, c. 240;
 • A.G.Mikeladze, A.A.Gachechiladze, B.G.Margiev, O.A.Tsagareishvili. Ceramic-metal based on nano structured abrasive carbides. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia, 2012, June, 149-160;
 • M. Antadze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze , A. Gacheciladze, B. Margiev, D. Gabunia, T. Tsuladze, D. Khantadze1. Metal-Ceramics Based on Nanostructured Boron Carbide . Solid State Sciences, 14 (2012) 1725-1728;
 • А. Л. Оклей, О. В. Шурадзе, М. А. Ратишвили, Б. Г. Маргиев. Разработка специальных сталей и технологии их раскисления с использованием комплексных ферросплавов. Сб. докл. Междунар. конф. Совр. технол. и мет. неорг. материаловед. 2012, Тбилиси: Меридиан, 228 238;
 • L. Chkhartishvili, T. Matcharashvili, R. Esiava, O. Tsagareishvili, D. Gabunia,
  B. Margiev, A. Gachechiladze. Powdered hexagonal boron nitride reducing nanoscale wear. In: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. 2013, Singapore: World Scientific, p. 438-440;
 • L. Chkhartishvili, M.Darchiashvili, A. Gacheciladze, B. Margiev, L.Rukhadze, O. Tsagareishvili. Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, 2013, 7, 169-176;
 • M.E.Antadze, A. Mikeladze , A. Gachechiladze, R.Chedia, B. Margiev, L. Chkhartishvili. O. Tsagareishvili. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5,2014, Honolulu, Hawaii, USA, p.144;
 • O.A.Tsagareishvili, A. Gachechiladze, M.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili. Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5,2014, Honolulu, Hawaii, USA, p.135;
 • Tsagareishvili, A. Gachechiladze M.Darchiashvili B. Margiev, L.Rukhadze , L. Chkhartishvili. Wear processes in metallic composites modified with boron nitride. 3rd International Conference “Nanotechnologies”. October 20-24,2014, Tbilisi, Georgia. Abstracts, 111-112;
 • A. Gachechiladze O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili B. Margiev, L.Rukhadze , L. Chkhartishvili. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015, 121-131;
 • A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze , L. Chkhartishvili. New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015, 228-231;
 • A. Gachechiladze, A.Oakley, B. Margiev, R. Chedia, L. Chkhartishvili, O.Tsagareishvili. Study of obtaining process of nanocristalline boron-containing master-alloys – in Russian, Nano Studies, 2015, 12, 205-208;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

სულ 29 გამოგონება და 1 პატენტი, მათ შორის:

 • Сплав для раскисления, легирования и модифицирования стали. Авт.свид.СССР, №918324. Бюллетень изобретения, №13, 1982. Чубинидзе Т.А.,Маргиев Б.Г., Арсенишвили, А.Ю.Оклей А.Л. и др;
 • Сплав для раскисления и модифици-рования стали.. Авт.свид.СССР, №933777.Бюллетень изобретения, №21, 1982. Арсенишвили А.Ю.,Чубинидзе Т.А., Маргиев Б.Г., Кашакашвили Г.В.;
 • Сплав для раскисления, легирования и модифицирования стали.Авт.свид.СССР, №981424. Бюллетень изобретения, №46, 1982. Чубинидзе Т.А., Маргиев Б.Г., Арсенишвили А.Ю., Гонджилашвили Н.Д. и др.;
 • Сплав для раскисления, легирования и модифицирования стали.Авт.свид.СССР, №986951.Бюллетень изобретения, №1, 1983. Чубинидзе Т.А., Маргиев Б.Г., Журули М.А., Биркая Г.Г.и др;
 • Экзотермическая теплоизолирующая смесь для разливки стали.Авт.свид.СССР, №954149. Бюллетень изобретения, №32, 1982. Габисиани А.Г., Маргиев Б.Г., Барбакадзе Д.Ф., Маглакелидзе Д.Л.;
 • Сплав для раскисления и легирования стали. Авт.свид.СССР, №1044654. Бюлетень изобретения, №36, 1983. Чубнидзе Т.А., Маргиев Б.Г., Майсурадзе Г.Д.и др.;
 • Сталь.Авт.свид.СССР, №1059021Бюллетень изобретения, №45, 1983. Арсенишвили А.Ю.Гонджилашвили Н.Д.Чубинидзе Т.А., Маргиев Б.Г.;
 • Способ раскисления трубной стали. Авт.свид.СССР, №1068496. Бюллетень изобртения, №3, 1984. Маргиев Б.Г., Джапаридзе Ш.Д.,Харадзе Д.М., Ломашвили А.Н.;
 • ნანოოქსიდური აუსტენიტური მანგანუმიანი სხმული ფოლადის შემადგენლობა. დადებითი გადაწყვეტილება 4 მარტის 2009 წლის საპატენტო განაცხადზე #11133/01 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი” ა.ბაკურაძე, დ.ებანოიძე,.გაჩეჩილაძე, ბ.მარგიევი, ა.ოკლეი, მ.რატიშვილი, ნ.ღვამბერია.;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • “Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide”. 17th International. Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Istanbul, Turkey 2011;
 • “Получение нанокристал¬личес¬кого нитрода бора химичес¬ким синтезом”. III-я Mеждународная Самсоновская комференция “Материаловедение тугоплав¬ких соединений”. Киев, Украина 2012;
 • “Металлокерамика на основе нанокристаллических абразивных карбидов“. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia 2012;
 • “მეტალოკერამიკა ნანოკრისტალური ბორის კარბიდის ფუძეზე” საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” ნანო-2012, თბილისი, საქართველო 2012;
 • “Определение удельной поверхности нанопорошков нитрида бора по сренему размеру частиц”. Порошковая металлургия: её сегодня и завтра ПМ 2012, Киев, Украина 2012;
 • “Wear processes in metallic composites modified with boron nitride” 3rd International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia 2014;
 • “Fabrication of metal ceramic composite based on B4C-TiB2”. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Honolulu, Hawaii, USA 2014;
 • “Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride”. II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi 2015;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 1. “ახალი მაღალმანგანუმიანი შენადნობები, დისპერსულად განმტკიცებული თიხამიწით და ვანადიუმით ცვეთამედეგი სხმული ნაკეთობების წარმოებისათვის”.აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ), საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ), #GEEXO-4021-TB-06;
 • 2. “ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობები”. აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ), საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ), #CRDF-GNSF/08-522;
 • 3.ამერიკის სამოქალაქკო კვლევების და დამუშავებების ფონდის გგრანტით დაფინანსებული პროექტი: “New high manganese - containing alloy dispersion strengthened of Alumina and Vanadium for wear - resistant cast products” მენეჯერი ა.ოკლეი. როლი პროექტში - ტექნოლოგი. 2007 წ.