სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ანზორ გაბისიანი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
agabisiani @gmail.com

დაბადების თარიღი

10.06.1932

განათლება

 • 1951 - 1956 წწ. - მოსკოვის ფოლადისა და შენადნობების ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ.დოქტორი, პროფესორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1956 - 1958 წწ. - რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა. ცენტრალური ლაბორატორიის ინჟინერი, ცვლის ოსტატი;
 • 1958 - 1961 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ასპირანტი;
 • 1962 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე;
 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მთავარი მკვლევარი სპეციალისტი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაოები მოსკოვის და კიევის სათანადო პროფილის საკვლევ-სამეცნიერო ინსტიტუტებთან და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მეტალურგიულ ქარხნებთან, მათ შორის, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანასთან (1962 წ-დან 20016 წ-მდე);

სამეცნიერო ინტერესები

სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების დნობა, ჩამოსხმა, კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 120 სამეცნიერო ნაშრომისა და 1 სახელმძღვანელოსი - ”ფოლადის მეტალურგია”;

 • Изучение раскисления стали силикоалюминием. Бюллетень н.т.и. и пропаганды. Тбилиси, №8, 1962;
 • Об удалении оксидных включений из стали при раскислений сплавами ферросиликоалюминия. «Сталь», №4, 1964;
 • Исследование влияния центробежного поля на дисперсность структуры и неметаллические включения в углеродистых сталях. «Литейное производство», №10, 1974;
 • Formation of Non-metallic Inclusions during Deoxidation of Iron and Steel. The VI Japan-USSR Joint Symposium. The Iron and Steel. Inst. of Japan, 1977, Report 25;
 • Влияние технологии раскисления и разливки на качество слитков. Труды VIII Всесоюзной конф. «Физико-химические и теплофизические процессы кристалл. стальных слитков». М., «Металлургия», 1980;
 • Продувка жидкой стали в ковше инертными газами через разливочное отверстие шиберного затвора. «Сталь», №3, 1986;
 • Поглощение азота при продувке стали азотом в ковше через шиберный затвор. «Сталь», №3, 1990, стр.40-43;
 • Особенности поведения кислорода и серы в расплавах железа. Сб.трудов IV междуна-родной конф. «Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий». Тбилиси, 1999;
 • Termodynamics of Steels Desulphu rization by Hard Slag-Forming Mixttures. Bulletin of the Georgian Akademy of Sciences. v.161.№3. 2000. p.474-477;
 • საჯავშნე ფოლადის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გაუმჯობესება ფოლადის ლეგირების და თერმომექანიკური დამუშავების ოპტიმიზაციის გზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ.;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

24 გამოგონება (პატენტი), ერთი პატენტის ლიცენზია გაყიდულია  გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ღირებულებით ერთი მილიონი მარკა (1988 წ.);

 • Экзотермическая шлакообразующая смесь. Авт.свид.СССР №656735. Бюллетень изобретения, №14, 1979;
 • Способ обработки жидкой стали. Авт.свид.СССР №928807. Бюллетень изобретения, 1982;
 • Устройство для продувки газом жидкого металла. Авт.свид.СССР №1254027. Бюллетень изобретения, 1986;
 • Пневмонасос для вдувания порошкообоазных материaлов в жидкий металл. Патент на а.с. №1740937;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საერთაშორისო, საკავშორო და რესპუბლიკურ კონფერენციებში;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საქ.მეცნ.აკადემიის #11.3, 11.03.02, 11.03.04 და ერთ სსტც-ის #6-811 გრანტებში (1997-2006 წწ);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში;

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში პოლონეთში (1969 წ.), იაპონიაში (1977 წ.), შვეციაში (1989, 1991 წწ.), აშშ-ში (1992 წ.);
 • 1980 - 1997 წწ. - ინსტიტუტში მისი ხელმძღვანელობით მეტალურგიის დარგში დაცულია 5 საკანდიდატო დისერტაცია;
 • 1975 - 2000 წწ. - იყო ფ.თავაძის საელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;