სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დალი რამაზაშვილი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
levkadia@gmail.com

დაბადების თარიღი

20.08.1938

განათლება

 • 1957 - 1962 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და კვების  მრეწველობის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ტექნოლოგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ. მეცნ. კანდ., აკად. დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 1962 - 1963 წწ. - სპი –ის ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის კათედრის ლაბორანტი;
 • 1963 - 1969 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის უმცრ.მეცნ.თანამშრომელი;
 • 1969 - 1970 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის უფრ.ინჟინერი;
 • 1970 - 1975 წწ. - საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უმცრ. მეცნ. თანამშრომელი;
 • 1975 - 1987 წწ. - საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უფრ.მეცნ.თანამშრომელი;
 • 1987 - 2003 წწ. - საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უფრ. მეცნ. თანამშრომელი;
 • 2003 - 2011 წწ. - საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი;
 • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის უფრ.მეცნ.თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • მუშაობის პერიოდში იყო მრავალი საბიუჯეტო - საკავშირო, კომპლექსური, ეუს ხაზით და სახელშეკრულებო სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს ხელმძღვანელი, პასუხისმგებელი შემსრულებელი და შემსრულებელი. 

სამეცნიერო ინტერესები

 • ახალი, ეკონომიურად ლეგირებული კოროზიამედეგი ფოლადების დამუშავება ნავთობის და გაზის მოპოვების სარეწებისთვის;
 • ნავთობის და გაზის ტრანსპორტირების მილების შიდა ზედაპირების კოროზიული მდგომარეობის კვლევის მეთოდების და ხელსაწყოების დამუშავება;
 • მიწისქვეშა და მიწისზედა ლითონკონსტრუქციების კოროზიისგან დაცვა გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიზნით;
 • ნიადაგების კოროზიული აგრესიულობის კვლევა;
 • მაღალეფექტური პროტექტორული მასალების შემუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

არის 87 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის:

 • M.Mikaberidze, D.Ramazashvili, E.Gozalishvili, L.Akhvlediani. Corrosion Resistance and Electrochemical Characteristics of the New Titanium Alloys Nanocrystalline Coatings. Proceedings of 2nd International Conference “Modern Technologies and methods of Inorganic Materials Science. 2015, 172-178;
 • დ. რამაზაშვილი, ლ. ახვლედიანი, რ.ბაგრატიონი, გ. დადიანიძე და სხვ. შენადუღნაკერიანი საჯავშნე ფოლადის კონსტრუქციის კოროზიული მედეგობა ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი 40, 4, 2014, 354-357; 
 • დ. რამაზაშვილი, ლ. ახვლედიანი, მ.მიქაბერიძე, გ.მიქაბერიძე და სხვ. ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბ-კომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქ.მეცნ.აკ.მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.37, 1, 2011, 179-183;
 • დ. რამაზაშვილი, მ.მიქაბერიძე, ლ.ახვლედიანი, ე.გოზალიშვილი. ლითონთა კოროზია და დაცვა მეტროპოლიტენის ატმოსფეროში. საქ.მეცნ.აკ.მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.37, #1, 2011, 173-175;
 • დ. რამაზაშვილი, ლ.ახვლედიანი, მ.მიქაბერიძე, ი.ლორთქიფანიძე და სხვ. ატმოსფეროს მეტეოროგიული მახასიათებლების გავლენა საკონსტრუქციო მასალების კოროზიაზე. საქ.მეცნ.აკ.მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.34, 3, 2008, გვ. 353-358; 
 • დ. რამაზაშვილი, მ.მიქაბერიძე, ი.ლორთქიფანიძე და სხვ. მოლიბდენის მონოკრისტალების ელექტროქიმიური ქცევა. საქ.მეცნ.აკ.მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.33, 2, 2007, გვ. 251-254;
 • დ.რამაზაშვილი, ე.გოზალიშვილი, თ.აგლაძე, ი.ლორთქიფანიძე, თ.ჩუბინიძე, თ.ქემხაძე. მანგანუმის ანტიკოროზიული პროტექტორები. სსტსჟ “საქართველოს ნავთობი და გაზი”, 11, 2004, 106-110;
 • Д.Р.Рамазашвили, И.Н.Лордкипанидзе, М.В.Гиголашвили, Г.В.Микаберидзе. Классификация почв притбилисского нефтяного месторождения по коррозионной активности. Известия АНГ, серия химическая, 3-4, 2001;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • საავტორო მოწმობა ახალ ფოლადზე #956603б 1982..

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

მონაწილეობდა 3 კონგრესის, 2 სიმპოზიუმის 19 საერთაშორისო და საკავშირო, ასევე  რესპუბლიკური კონფერენციის და სიმპოზიუმის მომზადებასა  და მუშაობაში, აქედან ბოლო წლებში:

 • კონგრესი “TITANIUM 2008”, სექტემბერი 21-23, 2008, ლას ვეგასი, აშშ;
 • ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, 19.10.2011, თბილისი;
 • აკად.ფ. თავაძის ხსოვნ. მიძღვნ. საერთ. სამეცნ. კონფ. ”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”, 04-06. 04, 2012 წ., თბილისი;
 • II საერთაშორისო კონფერენცია. ”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” 20-24, 04, 2015 წ., თბილისი;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქ.სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 1996-2000 წლების ინდიკატური გეგმის გრანტი პროგრამით “მანგანუმი” (4.19.2, ქიმიის დარგში) – “მიწისქვეშა და შავი ზღვის შელფში განლაგებული ნავთობსადენისა და კონსტრუქციების მანგანუმის ანტიკოროზიული პროტექტორები”, 1997 წ.;
 • საქ.მეცნ.აკ.-ის გრანტი 11.07.04, 2004 - 2005 წწ.;
 • უსტც-ს გრანტი # 3575 “ტიტანის ახალი, კოროზიამედეგი, ამორფული, ნანო- და პოლიკრისტალური შენადნობები სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და მათი დანაფარებისთვის”, 2006 - 2009 წწ.;