სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
კონსტანტინე პაპავა
მეცნიერ თანამშრომელი
kpapava@mail.ru

დაბადების თარიღი

14.07.1950

განათლება

 • 1967 - 1972  წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი. Я №175091;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტ. მ. კანდიდატი, დიპლომი TH №057146
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი
  2006 წელი - აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 1972 - 1974 წწ. - უმც.მეცნ. თან.- მეტ.ინსტ. ლითონების წნევით დამუშავების ლაბორატორია;
 • 1977 - 1985 წწ. - უმცრ.მეცნ.თან.-მეტ.ინსტ. ლითონების წნევით დამუშავების ლაბორატორია;
 • 1985 - 2006 წწ. - უფრ.მეცნ.თან. - მეტ.ინსტ. მილების გლინვის ლაბორატორია;
 • 2006 წ. - დღემდე - მეცნ.თან. - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონების წნევით დამუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • 2003 - Снижение степени неоднородности напряженно деформированного состояния металла при захвате труб в калибрах автоматстана. «Проблемы металлургии сварки и их родственных технологии» . А.И. Тутберидзе З.Н.Мелашвили Дж.А.Шарашенидзе и др.;
 • 2003 - Механизм деформации толстостенных труб на участке ребордного захвата зоны редуцирования «Проблемы металлургии сварки и их родственных технологии» . А.И. Тутберидзе, Дж.А.Шарашенидзе, В.Н.Рамишвили и др.;
 • 2003 - ვიბრაციის გავლენა უწყვეტად ჩამოსხმულ ნამზადის ბზარებზე ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ.მეცნ. აკად. №10-12 , 2003 წ. ვ.რამიშვილი, ჯ.შარაშენიძე და სხვ.;
 • 2004 - ფრთისებრი პროფილების სრტუქტურის ხარისხზე იზოთერმული გლინვის პროცესის რეჟიმების გავლენის კვლევა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მოამბე,ტ.169,#2, გვ.324-325. თ. ნამიჩეიშვილი, ზ.მელაშვილი, ლ.ქოქრაშვილი;
 • 2004 - Исследование влияния низкочастотной выбраций кристаллизатора на качество металла.” მოამბე” საქ. მეცნ. აკად. ტ.169, №1. ვ.რამიშვილი,ა.ნოზაძე,ჯ.შარაშენიძე;
 • 2007 - მილების გლინვა უწყვეტად ჩამოსხმული ლითონისაგან. ი.ჟორდანია, ი.ჩხარტიშვილი, ჯ.ლორთქიფანიძე, კ.პაპავა, კ.ხუნდაძე, საქ.მეცნ.ეროვნული აკადემიის მოამბე. 175, №2.2007;
 • 2008- Исследование качества гильз и труб статистическими методами, “Georgian Engineering news” No.2. К.Г.Папава, И.В.Чхартишвили,З.Н.Мелашвили, Дж. Гамсахурдиа;
 • 2010 - Разработка и исследование установки для формирования труб с регулярными трехмерными Вогнутостями. И.И.Чхартишвили, К.Г.Папава, К.Г.Хундадзе, «Сталь» №4, 2010;
 • 2012 - Экспресс оценка точности размеров толщины стенки в при горячей прокатке труб на автоматстане. А.И. Тутберидзе, Т.Г. Намичеишвили, К.Г.Папава, Металлургическая и горноруд. Промышл. №1 Днепропетовск;
 • 2014 - О методике планирования надёжного эксперимента в производственных условиях, А.И. Тутберидзе, , К.Г.Папава, С.А. Мебония, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #2(492),2014 ;
 • 2015 - Investigation and Development ot Modern Technologies for Gradient Throat Plates, T. Namicheishvili, Z. Melashvili, K.Papava, D.Macharadze, Bulletin of the National Academy of Sciences, vol.9, n.3, 2015;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „შედუღების, მეტალურგიისა და მონათესავე ტექნოლოგიების პრობლემები“ , ქ.თბილისი, 2003წ.;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2009 - ზემაღალი წნევების გამოყენებით ნანომეტრული Co-Al ,Co-Cu, Ni-Al ფხვნილებისაგან მრავალფუნქციური ლითონური კომპოზიციური მასალების მიღება“ ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2014 - „ელექტრული ველით სალი მასალების მაღალტემპერატურული (1500-23000 C) თმს -გლინვის პროცესის მართვა“;
 • 2016 - Research of Producing Special-Purpose Composite Products by SHS – Electric Rolling, Shota Rustaveli National Science Foundaiton (SRNSF);