სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ზურაბ წიქარიძე
მკვლევარი სპეციალისტი
zurabtsikaridze@gmail.com

დაბადების თარიღი

07.05.1943

განათლება

 • 1962 - 1967 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიული ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1986 წ. - დღემდე - სსიპფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი:
  1968 - 1970 წწ. - ტექნიკოსი;
  1970 - 1976 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  1976 - 2010 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2010 წლიდან - ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მეტალურგია, მეტალურგიული პროცესები, ლითონთა რაფინირება, მასალათმცოდნეობა, ქიმიური ტექნოლოგია. კერძოდ, მეტალურგიული პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი, კომპოზიციური მასალების მიღების პროცესების კვლევა, კვლევებისათვის საჭირო მაღალტემპერატურული და ვაკუუმური დანადგარ–მოწყობილობების პროფილაქტიკა და რეაბილიტაცია, ექსპერიმენტული კვლევებისათვის ნიმუშების მომზადება და შედეგების გაფორმება.
 • ამჟამად წარდგენილია 2017-2020 წლების სამუშაო: ტიტანის, ცირკონიუმის, ვოლფრამის კარბიდების, ბორიდების და ალუმინის ოქსიდის შემცველი კომპოზიციური მასალების მიღება.

ნაშრომები, პუბლიკაციები

42 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • З.Н.Цикаридзе, И.Б. Бараташвили, Г.Г. Гвелесиани, Л.А. Шварцман Распределение серы между жидким марганцем и шлаком системы CaO-Al2O3-MnO. Сообщ. АН ГССР, 1972, 68, №2;
 • И.Б. Бараташвили, З.Н. Цикаридзе,К.П. Бикезин, М.М. Клюев, С.В. Ильин, А.Д. Воробьев, Г.Г. Гвелесиани, Л.А. Шварцман. Исследование процесса рафинирования электролитического марганца. Тр. совещания «Физико-химические основы металлургии марганца», Москва, Наука, 1977;
 • И.Б. Бараташвили, З.Н. Цикаридзе, О.И. Островский, А.Я. Стомахин, В.Я. Дашевский Теплота растворения фосфора в расплавах марганец-кремний. сб. «Физико-химия и металлургия марганца», Москва, Наука, 1983;
 • Д.Ш. Цагарейшвили, З.Н. Цикаридзе Новая формула для расчета температуры Дебая ионных неорганических кристаллов по их термическому коэффицинту расширения. Известия АН ГССР, Серия химическая, Т. 11, №3, 1985, с. 198-303; 
 • Г.Г.Гвелесиани,Д.И.Багдавадзе,И.Б.Бараташвили,Р.С.Размадзе,М.В.Джлантиашвили, З.Н.Цикаридзе. Кинетика процессов получения сульфида сурьмы и металлического Ч из сурьмяных руд (Зофхито) и концентратов / Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий//Сб. тр. VIII международ. науч.-техн. конференции. Тбилиси. 2003. с.26-35;
 • Д.И. Багдавадзе, Г.Ш. Ониашвили, З.Н. Цикаридзе, К.З. Уклеба. Термодинамисеский анализ и экспериментальные исследования взаимодействия алюминия с TiO2 и B2O3. Горение и плазмохимия, 2011, том 9, №1, с.17-21; 
 • J. Bagdavadze, Z. Tsikaridze, K. Ukleba. Thermodynamic Analysis of the Ti-O-C System. Eur.Chem.Bull.,2014, 3(4), 319-321;
 • J. Bagdavadze, Z. Tsiskaridze, K. Ukleba. THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE Ti-B-O-C SYSTEM. Eur. Chem. Bull., 2015, 4(3), 128-129;
 • J. Bagdavadze, K. Ukleba, Z. Tsikaridze, D. Gabunia. Thermodynamic Analysis of the Ti-B-O-C System and Obtaining of the Mixture of a Boride and Carbide of the Titanium. American Journal of Engineering Research (AJER). Volume-5, Issue-8, pp. 24-26, 2016;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • И.Б. Бараташвили, З..Н. Цикаридзе,Г.Г. Гвелесиани, Л.А. Шварцман «Шлак» Авт. свидетельство СССР №380719, Бюллетень №22, 1974;
 • И.Б. Бараташвили, З.Н. Цикаридзе,С.В. Ильин, А.Д. Воробьев, М.М. Клюев, К.П. Бикезин, Ю.Г. Гребцов, Р.И. Щеглова, Г.Г. Гвелесиани, Л.А. Шварцман «Шлак для рафинирования» Авт. свидетельство СССР №5432202, Бюллетень, 1974;
 • З.Н. Цикаридзе,И.Б. Бараташвили, М.М. Клюев, К.П. Бикезин, С.В. Ильин, А.Д. Воробьев, Г.Г. Гвелесиани «Шлак для рафинирования» Авт. свидетельство СССР №501083, Бюллетень, 1976, №4;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Совещание «Физико-химические основы металлургии марганца», Москва, 1977;
 • VIII международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. 2003 г.,Тбилиси, ст.26-35;
 • IХ международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси, 2004 г., ст.35-42;
 • International Symposium.Nov 27-Dec 1, 2011, Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive Resort, Cancun, Mexico;
 • Shechtman Inernational Symposium- 29Iune-04Iule, 2014, Cancun, Mexico;
 • II Международная конференция, Современные технологии и методы неоргани-ческого материаловедения. Сборник докладов, 20-24, Апрель, 2015, Тбилиси, Грузия;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტები: 2000-01w.(11.1), 2002-03 w.(11.01.02), 2004-05w.(11.01.04); სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: “ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება”, 2011-2012 წწ.;
 • სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი გრანტი: “მანგანუმის რაფინირების პროცესის კვლევა”;
 • ქ. ასტანაში (ყაზახეთი) საერთოშორისო სამეცნიერო ცენტრში წარდგენილი გრანტი: “ტიტანის და ცირკონიუმის ბორიდების და კარბიდების შემცველ კომპო-ზიციური კერამიკული მასალების მიღება და კვლევა”;