სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ალექსანდრე კანდელაკი
მკვლევარი სპეციალისტი
al_kandelaki@yahoo.com

დაბადების თარიღი

01.04.1941

განათლება

 • 1958 - 1963 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • 1966 - 1968 წწ. - მოსკოვის ქიმიური ტექნ. ინსტიტუტი, ასპირანტი;
 • 1969 - 1971 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ასპირანტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1963 - 1969 წწ. - სსრკ ატომური ენერგიის სახელმწიფო კომიტეტის სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ჯგუფის ინჟინერი;
 • 1971 - 1991 წწ. - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;
 • 1991 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ნახევარგამტარული და ელექტროვაკუუმური მასალების ტექნოლოგია - გამოქვეყნებულია 30-მდე სამეცნიერო შრომა, სამეცნიერო ფორუმებზე (სიმპოზიუმი, კონფერენცია) გაკეთებულია 4 მოხსენება, მიღებულია 5 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, დაცულია დისერტაცია;
 • სუფთა ლითონების წარმოების ტექნოლოგია - გამოქვეყნებულია 20-მდე სამეცნიერო შრომა, სამეცნიერო ფორუმებზე (სიმპოზიუმი, კონფერენცია) გაკეთებულია 5 მოხსენება, მიღებულია 2 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, მოპოვებულია საერთაშორისო გრანტი; 
 • კრისტალოგრაფია და კრისტალების ზრდა - გამოქვეყნებულია 10-მდე სამეცნიერო შრომა, სამეცნიერო ფორუმებზე (სიმპოზიუმი, კონფერენცია) გაკეთებულია 2 მოხსენება, მიღებულია საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე;
 • ფხვნილთა მეტალურგია და ფხვნილოვანი დანაფარები - გამოქვეყნებულია 20-მდე სამეცნიერო შრომა, სამეცნიერო ფორუმებზე (სიმპოზიუმი, კონფერენცია) გაკეთებულია 2 მოხსენება, მიღებულია საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე;
 • მადნებიდან ძვირფასი ლითონებისა და თანმდევი სასარგებლო მასალების მოპოვება - გამოქვეყნებულია 5 სამეცნიერო შრომა, სამეცნიერო ფორუმებზე (სიმპოზიუმი, კონფერენცია) გაკეთებულია 2 მოხსენება, მოპოვებულია საერთაშორისო გრანტი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

პერიოდულ გამოცემებში გამოქვეყნებულია 100-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • Zurab Mirijanashvili, Giorgi Tavadze, Vazha Garibashvili, Aleksandre Kandelaki “ Study of the Process of Obtaining Metal Chlorides from Materials Containing Tungsten” Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.6, №2, 2012, p.p. 94-99;
 • Omar Mikadze, Aleksandre Kandelaki, Jondo Bagdavadze, Leri Rukhadze “Alternative Technology for Production of Pure Metals and Hard Alloys” Bull.of the Georgian National Academy of Sciences, v.7, №1, 2013, p.p. 64-68;
 • Jondo Bagdavadze, Rusudan Chagelishvili, AleksandreKandelaki, Zurab Tsikaridze “Study of High-Temperature Processes for Obtaining Antimony Sulfide and Metallic Sb” Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.7, №2, 2013, p.p. 75-80;
 • Tsisana Gagnidze, Jondo Bagdavadze, Rusudan Chagelishvili, Manana Mamporia, Aleksandre Kandelaki and ZurabTsiskaridze. “Electrochemical Gold Extraction From the Residues of Vacuum-Thermal Treatment of Gold-Containing Antimony ores”. Eur. Chem. Bull. 2014, 3(2), 161-165;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

15 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, მათ შორის:

 • საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". პატენტი P 4512. „ნიკელისა და კობალიტის მიღების ხერხი“ 2007-02-19;
 • საქართველოსინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". პატენტი P 4758. „სპილენძის მიღების ხერხი“ 2008-06-24;
 • საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". პატენტი P 5141. „ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალების მიღების ხერხი“ 2011-02-17;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

30-მდე  სამეცნიერო ღონისძიება (კონგრესი, კონფერენცია), მათ შორის: 

 • 2011 წ. 27.11- 01.12 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „FRAY International Symposium On Metals and Materials Processing in a Clean Environment”, ქ.კანკუნი, მექსიკა; J. Bagdavadze; A.Kandelaki; O.Mikadze; “Environmentally-friendly Technologies For Manufacturing Pure Metals”.
 • 2014 წ. 29.06 - 04.07 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „SHECHTMAN International Symposium –2014 Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition”ქ.კანკუნი,მექსიკა; J. Bagdavadze, R. Chagelishvili, Ts. Gagnidze, A. Kandelaki, Z. Tsikaridze, K.Ukleba. “Development of a New Environmentally-Friendly Technology for Integrated Processing of Gold-bearing Antimony Ores”; A.Gachechiladze; V.Garibashvili; A. Kandelaki; O.Mikadze; A.Mikeladze; Z. Mirijanashvili; G.Tavadze; “Preparation of Nanocrystalline Hardmetal Powders From Tungsten-containing Wastes”;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

10 პროექტი, მათ შორის:

 • 1.06.2006 - 31.05.2008 წ.წ. უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტი # 3214 „სუფთა ლითონების წარმოების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის შემუშავება“ - პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • 2012-2013 წ.წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი # FR/296/3-192/11 „ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება“ - პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი;

დამატებითი ინფორმაცია

 • საერთაშორისო რეცენზენტი მასალათმცოდნეობასა და ფხვნილთა მეტალურგიაში;
 • 2003 - 2004 წ. - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია – კომისიის წევრი;