სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ჯონდო ბაღდავაძე
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
jondo_bagdavadze@hotmail.com

დაბადების თარიღი

30.09.1933

განათლება

 • საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნიერებათა დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1958 წ. - ქ. თბილისის ქ-ნა ”ცენტროლიტი”- ინჟინერ-ტექნოლოგი;
 • 1958 - 1959 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - უფროსი ლაბორანტი;
 • 1959 - 1972 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1972 - 1986 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 1993 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1993 - 2016 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2016 წ. - დღემდე - ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მეტალურგიული პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი და კინეტიკა, შავი და ფერადი მეტალურგია;
 • თანაავტორებთან ერთად შევისწავლე ევროპიუმის, იტერბიუმის, სამარიუმის და ტულიუმის ოქსიდების ლანთანო- და ცერითერმული აღდგენის პროცესის თერ-მოდინამიკა, კინეტიკა და მექანიზმი;
 • ჩემს მიერ აგებული იქნა მაღალი ვაკუუმური დანადგარი იონური ზარბაზ-ნით, რომელიც უზრუნველყოფს ნახევრად გამტარ მასალების გაფრქვევას და მონო-კრისტალური ფირების მიღებას;
 • თანაავტორი ვარ 1976 წ. გამომცემლობა “განათლება”-ს მიერ გამოცემული წი-გნის “ნახევრად გამტარი და დიელექტრიკული მასალების ტექნოლოგია”, რომელიც განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლების სტუდენტებისათვის;
 • ჩემს მიერ გათვლილია 120-ზე მეტი ნაერთის თერმოდინამიკური ფუნქციების ზოგიერთი უცნობი მნიშვნელობები მეტალურგიული პროცესების ლაბორატორიაში დამუშავებული თანამედროვე მეთოდით;
 • ჩემი ხელმძღვანელობით კონსტრუირებული და აგებულია აღდგენითი პრო-ცესების კინეტიკისა და მექანიზმის შემსწავლელი მაღალტემპერატურული ორგინა-ლური დანადგარი;
 • პირველადაა შესრულებული სხვადასხვა შედგენილობის სისტემების აღდგე-ნითი პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი; 
 • ჩემი ხელმძღვანელობით პირველად იქნა შესწავლილი ზოფხიტოს (რაჭა) ოქროსშემცველი ანთიმონიანი მადნიდან მაღალი სისუფთავის ან-თიმონის და ოქ-როს მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგია;
 • ჩემი ხელმძღვანელობით შესწავლილია ნანოსტრუქტურული კომპოზიციური მასალების მიღება (ტიტანის კარბიდის, ტიტანის დიბორიდის-TiB2, TiB2 და Al2O3 -is და სხვა კომპოზიციური მასალის მიღება);
 • ამჟამად წარდგენილია 2017-2020 წლების შემდეგი სამუშაო: ტიტანის, ცირკო-ნიუმის, ვოლფრამის კარბიდების, ბორიდების და ალუმინის ოქსიდის შემცველი კომპოზიციური მასალების მიღება; 
 • ორი საკანდიდატო და ორი აკადემიური დოქტორის ხარისხის დისერტან-ტების სამეცნიერო ხემძღვანელი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

99 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის ერთი სახელმძღვანელო და ერთი მონოგრაფია.

 • Ф.Н. Тавадзе, М.Д. Цкитишвили, Д.И.Багдавадзе. Влияние добавок азота, бора и углерода на жаропрочность хромоникелевых /с 10% никеля/ сплавов. Труды ин-та металлургии, т.XIII, 1962, ст. 57-63;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. О лантанотермическом восстановлении окиси самария. Сообщения АН ГССР, XLI:3, 1966, ст. 657-664;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. О церитермическом восстановлении окиси самария. Сообщения АН ГССР, XLII:1, 1966, ст. 151-158;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. О лантано- и церитермическом восстановлении окиси тулия. Сообщения АН ГССР, XLII:2, 1966, ст.427-434;
 • Н.П. Мгалоблишвили, А.А. Надирадзе, Д.И.Багдавадзе. Кинетика алюмотермического восстановления алюминатов цезия и рубидия в вакууме. Сообщения АН ГССР, т.51, №3, 1968, ст.651-654;
 • И.Б. Бараташвили, Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани. Термодинамический анализ десульфурации чугуна металлотермическими смесями. Сообщения АН ГССР, т.54, №3, 1969, ст.645-648;
 • Г.Г. Гвелесиани, А.А. Надирадзе, Д.И.Багдавадзе,Н.П. Мгалоблишвили, Ш.М. Безарашвили. О лантано- и церитермическом восстановлении полуторных окислов европия, иттербия, самария и тулия. Тезисы докладов всесоюзной конференции по теории вакуумных процессов и их приминению в производстве цветных и редкых металлов /27-30 мая, 1969/, г. Чимкент, ст. 25-26;.
 • Г.Г. Гвелесиани, А.А. Надирадзе, Д.И.Багдавадзе, Н.П. Мгалоблишвили, Ш.М. Безарашвили. О лантано- и церитермическом восстановлении полуторных окислов европия, иттербия, самария и тулия. Вакуумные процессы в цветной металлургии. Из-во Нау-ка Казахской ССР,Алма-Ата, 1971, ст. 199-206;
 • გ. გველესიანი, დ. რცხილაძე, ჯ. ბაღდავაძე. ნახევრად გამტარი და დიელექტრიკული მასალების ტექნოლოგია (სახელმძღვანელო) ნაწილი 1. გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1976, 354 გვ;
 • А.А. Надирадзе, И.С. Омиадзе, Д.И.Багдавадзе. Высокотемпературная энтальпия и стандартные термодинамические фунуции вольфрамата европия-Eu6WO12. Сообщения АН ГССР, т.100, №1, 1980, ст.105-108;
 • Т.Д. Абашидзе, Д.Ш. Цагареишвили, Д.И.Багдавадзе. Расчет стандартной энтропии и температуры Дебая неорганических кристаллов по их тепловому расширению. Известия АН ГССР, серия химическая, т.7, №3,1981, ст. 240-247;
 • А.А. Надирадзе, Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Т.Д. Абашидзе. Исследование высокотемпературной энтальпии и теплоемкости оксивольфраматов тулия и итербия. Сообщения АН ГССР, т.103, №2, 1981, ст.341-344;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе,Т.У. Капанадзе, Р.А. Цхадая, М.А. Кацитадзе, Э.Р. Кутелиа Получение тонких эпитаксиальных пленок гексаборида лантана. X всесоюзное совещание "Получение, структура, физические своиства и применение монокристаллов тугоплавких и редких металлов" 30 марта-1 апреля 1981г. Москва;
 • Г.Г. Гвелесиани, Т.У. Капанадзе, М.А. Кацитадзе, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая. Установка для получения эпитаксиальных пленок тугоплавких соединении методом ионной бомбардировки. Получение и своиства тонких пленок /сб. научн. трудов/, Киев, 1982, ст. 62-65;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая. Исследование кинетики взаимодействия всистеме Mn-Si-O-C. Сб.: Совершенствование технологии производства марганцевых сплавов. Тбилиси, Сабчота Сакартвело, 1983, ст. 72-84;
 • И.Б. Бараташвили, Д.И.Багдавадзе,И.А. Махарадзе. Исследование процесса дефосфорации марганцевых расплавов лигатурами щелочноземельных металлов. Марганец, /добыча, обогащение и переработка/ научно-технической реферативный сборник, 1(103) Тбилиси, 1986. ст. 24-27;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая, И.Б. Бараташвили, Т.Н. Загю. Исследование взаимодействия в системе Mn-Si-Al-O-C. Марганец, /добыча, обогащение и переработка/ научно-технической реферативный сборник, 1(103) Тбилиси, 1986, ст. 28-29;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая, Г.Г. Гвелесиани. Некоторые особенности взаимодействия в системе Mn-Si-Al-O-C. Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания по металлургии марганца (16-17 октября 1986г), г. Тбилиси, ст. 31-32;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая, Г.Г. Гвелесиани. Углетермическое восстановление системы Mn-Si-Са-O. Тезисы докладов Симпозиума по кинетике, термодинамике и механизму процессов восстановления, г. Москва 1986, ст. 45-46;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая. Исследования углетермического восстановления смесей оксидов MnО-SiО2-Al2O3. Тезисы докладов Симпозиума по кинетике, термодинамике и механизму процессов восстановления, г. Москва 1986, ст. 47-48;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая. Исследование взаимодействия в системе Mn-Si-Al-O-C. Известия АН СССР, Металлы, 5, 1987, ст. 66-69;
 • Р.А. Цхадая, Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани. Исследование взаимодействия в системе Mn-Si-Ca-O-C. Сообшения АН ГССР т.127, №3, 1987, ст. 601-603;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани, Р.А. Цхадая. Термодинамическое моделирования системы Mn-Si-O-C. Рукопись деп. в Груз.НИИНТИ г.Тбилиси 13.10.87 №346-Г87, 28 c.;
 • И.Б. Бараташвили, Д.Ш. Цагарейшвили, Д.И.Багдавадзе, И.Н. Дашниани. Уравнения для расчета относительного изменения объема при плавлении металлов. Металлургия черных металлов. Сборник научн. тру-дов – Тбилиси изд. ГПИ им. Ленина, 1987, №15(327), ст. 29-31;
 • И.Б. Бараташвили, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая, И.А. Махарадзе.Mикроскопическое и микрорентгеноспектральное исследование продуктов взаимодействия в порошковых шихтах MnО-SiО2-Al2O3-С. Металлургия черных металлов. Сборник научн. трудов – Тбилиси изд.ГПИ им. Ленина, 1987, №15(327), ст. 31-33;
 • Д.И.Багдавадзе, И.Б. Бараташвили, Р.А. Цхадая, Г.Д. Майсурадзе. Кинетика восстановления силикомарганцевых шихт, содержащих брикеты ткварчельского угля и шлака производства вторичного алюминия. Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Физико-химия процессов восстановления металлов" г.Днепропетровск,1988, ст.144;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая, Г.Г. Гвелесиани, Т.А. Чубинидзе. Восстановление силикомарганцевых шихт содержащих брикеты ткварчельского угля и шлака производства вторичного алюминия. Марганец, /добыча, обогащение и переработка/ научно-технической реферативный сборник, 1(115) Тбилиси, 1988, ст. 20-23;
 • Д.И.Багдавадзе, Д.Ш.Цагарейшвили, Р.А.Цхадая, Г.Г.Гвелесиани. Метод расчета приращения энтальпии кристаллических неорганических соединений в интервале температур 0-298, 15К//Известия АН ГССР. Серия Химическая. 1988. Т.14. №3. с.199-206;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани, Р.А. Цхадая, Л.А. Маршук. Термодинамическое моделирование восстановления оксидов марганца и кремния углеродом. Сообшения АН ГССР т.133, №2, 1989, ст. 325-328;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Д.Ш. Цагарейшвили, Д.М. Ланчава, Л.В. Цамалаидзе.Взаимодействие MnO с углеродом. Сообшения АН ГССР т.135, №1, 1989, ст. 137-140;
 • Г.Г. Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая. Углетермическое восстановление систе MnO-SiO2, MnO-SiO2-Al2O3 и MnO-SiO2-CaO. Сб. Переработка железных и марганцевых руд закавказья.-Тбилиси, Мецниереба, 1990, ст.84-100;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.А. Цхадая . Г.Г. Гвелесиани. Некоторые особенности восстановления в системе Mn-Si-Al-O-C. Сб. Теория и практика металлургии марганца.-М.: Наука,1990,ст.39-42;
 • Д.И.Багдавадзе,Л.В. Цамалаидзе, Г.Г. Гвелесиани. Термодинамика углетермического восстановления закиси марганца при пониженных давлениях. Известия АН ГР, Серия Химическая, 1991. Т.17, №1, ст.54-59;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани,Л.В. Цамалаидзе. Термодинамическое моделирование системы Mn-Si-Al-O-C. Сообшения АН ГР, т.142, №2, 1991, ст. 325-328;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани,Л.В. Цамалаидзе. Термодинамическое моделирование системы Mn-Si-Са-O-C. Известия АН ГР. Серия Химическая,1991.Т.17, №4, ст.289-294;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани,Л.В. Цамалаидзе. Полный термодинамический анализ системы Mn-Si-Са-O-C. Тезисы докладов. V Всесоюзное совещание по металлургии марганца. г. Никополь з-д Ферросплавов 1991, сентябрь;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани. Полный термодинамический анализ системы Mn- Si-Ca-O-C.Известия ВУЗ, черная металлургия, 1992, № 12, с. 22-25;
 • Д.И.Багдавадзе, Д.Ш.Цагарейшвили, Г.Г.Гвелесиани, И.Б.Бараташвили, И.С.Омиадзе.Термодинамические свойства некоторых соединений в системе Mn- Fe-Si-Al-Ca-O-C-P.Известия АН РГ, Серия Химическая, 1992, т. 18, №4, с. 285-292;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Омиадзе. Термодинамическое моделирование систем Fe-O-C, Fe-Mn-O-C, Fe-Mn-Si-O-C. Сообщение АН РГ,1993, т.147, №1, с. 98-103;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Омиадзе. Термодинамическое моделирование систем Fe-Mn-Ca-O-C, Fe-Mn-Al-O-C. Сообщение АН РГ,1993, т.148, №2, с. 66-70;
 • И.Б.Бараташвили, Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. Полный термодинамический анализ процессов дефосфорации марганцевых сплавов с применением ЭВМ/Сб. "Проблемы сварки и смежных технологий". Тбилиси.1995. с.145-149;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, Р.А.Цхадая. Термодинамический анализ системы А1-0-С /Сб."Проблемы сварки, металлургии и смежных технологий (Международ.науч.- технич. конференция). Тбилиси. 1996. с.150-153;
 • И.Б.Бараташвили, Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, И.С.Омиадзе.Термодинамическое моделирование дефосфорации силикомарганца и высокоуглеродистого ферромарганца с соединениями щелочно-земельных металлов с помощью ЭВМ/Сб. "Проблемы сварки, металлургии и смежных технологий (Международ.науч.-технич. конференция). Тбилиси. 1996. с.180-185;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.Б.Бараташвили, З.Н.Цикаридзе. Термодинамический анализ систем Al-O-C, Al-Si-O-C, Al-Mn-O-C, Al-Mn-Si-O-C/Сб."Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий (III Международ.науч.- технич. конференция). Тбилиси. 1998. с.51-65;
 • Д.Ш.Цагарейшвили,А.А.Надирадзе,Г.Г.Гвелесиани,.Б.Бараташвили, Д.И.Багдавадзе, К.З.Уклеба. Разработка новых методов расчета термодинамических характеристик интерметаллических соединений. Сб."Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий (III Международ.науч.-технич. конференция). Тбилиси. 1998. с.92-104;
 • ჯ. ბაღდავაძე, გ. გველესიანი, დ. ცაგარეიშვილი, ი.ბარათაშვილი, რ.ცხადაია. Al- Mn-Si-O-C სისტემის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.24, №1-4, თბილისი, 1998, გვ. 64-67;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, И.Б.Бараташвили, Д.Ш.Цагарейшвили, Р.А.Цхадая.Термодинамический анализ системы Al-Si-O-C. Металлы. №4. 1999. с.21-23;
 • გ. გველესიანი, ჯ. ბაღდავაძე,ი. ბარათაშვილი, რ. რაზმაძე, ა. ნადირაძე, ზ. წიქარიძე, მ. ჯლანტიაშვილი. რაჭის (ზოფხიტო) მადნებიდან ანთიმონისსულ-ფიდის მიღება. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.25, №3-4,თბილისი, 1999, გვ. 329-334;
 • М.В.Джлантиашвили, Д.И.Багдавадзе. Термодинамический анализ систем Sb-S, Sb- S-O, Sb-O-C, Sb-O-CO//Известия АН Грузии. Т.26. №1-2. Тбилиси. 2000. с.155-159;
 • Д.Ш.Цагарейшвили, А.А.Надирадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.Б.Бараташвили, Д.И.Багдавадзе, К.А.Надирадзе. Новое уравнение для расчета стандартной энтальпии образования интерметаллических соединений//Известия АН Грузии. Серия Химическая. 2000. Т.26. №1-2. с.146-154;
 • D.Tsagareishvili, K.Nadiradze, I.Baratashvili, A.Nadiradze, J.Bagdavadze. A New Equation for the Calculation of Standard Entropied of Formation of Intermetalic Compounds//Bull. of the Georgian Acad. of Sci. 2000. V.162. №2. p.278-280;
 • მ. ჯლანტიაშვილი, ჯ. ბაღდავაძე. რკინით და ნახშირბადით (Na2O-ს დამატებით) Sb2S3–ის აღდგენის სრული თერმოდინამიკური ანალიზი. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი, 9-12 ოქტომბერი, 2000წ., თეზისები. გვ. 66-67;
 • მ. ჯლანტიაშვილი, ჯ. ბაღდავაძე. სულფიდებიდან ლითონური ანთიმონის აღდგენის კინეტიკა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი, 9-12 ოქტომბერი, 2000წ., თეზისები. გვ. 67-68;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.Б.Бараташвили, Р.А.Цхадая. Кинетика углетермического восстановления системы MnO-SiO2-Al2O3-CaO//Сб. "Переработка железных и марганцевых руд Закавказья". 2000. с.12-18;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, М.В.Джлантиашвили, Р.С.Размадзе.Термодинамический анализ процесса восстановления сурьмы из ее сульфида//Известия АН Грузии. Серия Химическая. Т.27. №1-2. 2001. с. 153-156;
 • D.Tsagareishvili, K.Nadiradze, I.Baratashvili, J.Bagdavadze, A.Nadiradze, K.Ukleba. A Method for Estimation of Standard Heat Capacity of Intermetalic Compounds/ According to their Melting Temperature//Bull. of the Georgian Acad. of Sci. 2001. V.164. №1, p.83-86;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. Термодинамика углетермического восстановления оксидных систем на основе марганца и алюминия/Сб. трудов "Химия и химическая технология.Тбилиси:Мецниереба. 2001. с.67-77;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г. Гвелесиани, И.Б. Бараташвили, З.Н. Цикаридзе, М.В. Джлантиашвили. Термодинамический анализ систем Al-Mn-Fe-O-C и Al-Mn-Ca-O-C с применением ЭВМ.Известия АН Грузии, серия химическая, т.27, №3-4, 2001, ст.313-318;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, И.Б.Бараташвили, З.Н.Цикаридзе, Р.С.Размадзе. Термодинамика карботермического восстановления оксидных систем Al2O3-FeO-CaO, Al2O3- SiO2-MnO-CaO, Al2O3-SiO2-FeO-CaO//Известия АН Грузии. Серия химическая. Т.28, №1-2, 2002, ст.115-122;
 • ჯ. ბაღდავაძე, გ. გველესიანი, ი. ბარათაშვილი, ზ. წიქარიძე, მ. ჯლანტიაშვილი. Al-Si-Fe-O-C და Al-Si-Ca-O-C სისტემების თერმოდინამიკური ანალიზი. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 28, №1-2, 2002, გვ. 123-128;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.Б.Бараташвили, М.В.Джлантиашвили, З.Н.Цикаридзе,Р.С.Размадзе. Термодинамический анализ систем Al-Mn-Fe-Ca-O-C, Al-Mn-Si-Fe-O-C, Al-Mn-Si-Ca-O-C. Сб. "Проблемы металлургии, материаловедения и сварки (VII международ.научн.-технич. конференция 8-11 октября 2002 г.). Тбилиси, 2002, ст.187-200;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе, И.Б.Бараташвили, Р.С.Размадзе, М.В.Джлантиашвили, З.Н.Цикаридзе. Кинетика процессов получения сульфида сурьмы и металлического Sb из сурьмяных руд (Зофхито) и концентратов/ Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий//Сб. тр. VIII международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. октябрь 2003 г.). Тбилиси, 2003, ст.26-35;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. Приведенная энергия Гибсса [Ф*(Т)] некоторых неорганическых конденсированных веществ. Известия АН Грузии, Серия химическая, Т.29, №3-4, 2003, ст.253-270;
 • M.Chumbadze, J.Bagdavadze, G.Gvelesiani, G.Dgebuadze. Thermodynamic Analysis of Heating MnO2 and Silicothermal Reduction of MnO. Bull. of the Georgian Acad. Of Sci., 2004, v. 170, №3, p. 527-529;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Джанелидзе, М.Т.Чумбадзе, З.Н.Цикаридзе. Полный термодинамический анализ взаимодействия Сr2O3 с углеродом. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий//Сб. тр.IХ международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. октябрь 2004 г.). Тбилиси. 2004. ст.35-42;
 • М.Т.Чумбадзе, Г.А.Дгебуадзе, Б.П.Гогоришвили, Д.И.Багдавадзе. Исследование кинетики процесса восстановления марганца из оксидов кремнием силикомарганца. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, №1(7), Март, 2005, ст.3-6;
 • Д.И.Багдавадзе, М.Т.Чумбадзе, Г.Г.Гвелесиани. Термодинамический анализ силикотермического восстановления MnO2 с добавкой СаО. Известия АН Грузии, Серия химическая, Т.31, №1-2, 2005, ст.95-98;
 • Г.Г.Гвелесиани, Д.И.Багдавадзе. Расчетные методы определения термодинамических функций неорганических веществ и их применение при полном термодинамическом анализе металлургических процессов. Тбилиси. Изд-во “Универсал“. 2006. 127 с. ;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Джанелидзе, З.Н.Цикаридзе, М.В.Джлантиашвили. Термодинамический анализ взаимодействия карбидов хрома с Сr2O3 . Известия АН Грузии, Серия химическая, Т.32, №3-4, 2006, ст.312-315;
 • J.Bagdavadze, G.Gvelesiani, I. Janelidze, M.Jlantiashvili. Thermodynamic Analysis of Carbide and Сr2O3 Interaction at Atmospheric Pressure and Vacuum. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v. 174, №2, 2006. p. 282-284;
 • Д.И.Багдавадзе,М.Т.Чумбадзе,Г.Г.Гвелесиани,К.З.Уклеба. Термодинамический анализ шихт, используемых при выплавке среднеуглеродистого ферромарганца. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, №1(15),март 2007, с.8-11;
 • А.З.Канделаки, Д.И.Багдавадзе, Л.Н.Рухадзе. Термодинамическиий анализ восстановления оксида никеля этиловым спиртом. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.33, №2, 2007, с. 204-207;
 • А.З.Канделаки,Д.И.Багдавадзе,З.Н.Цикаридзе. Термодинамическиий анализ восстановления оксида кобальта спиртом (C2 H5 OH). Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, №2(16), март 2007, с. 12-15;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Джанелидзе, К.З.Уклеба.Термодинамический анализ карботермического восстановления смеси оксидов Сr2O3 и SiO2 . Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.33, №3, 2007, с. 333-336;
 • G.Gvelesiani, J.Bagdavadze, I. Janelidze, K.Ukleba, M.Chumbadze. Thermodynamic Analysis of Interaction between the Components In the Сr2O3-SiO2-FeO-C System. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.2, №1, 2008. p. 88-91;
 • J.Bagdavadze, G.Gvelesiani, I. Janelidze, K.Ukleba. Thermodynamic Analysis of Components Interaction in the System Cr-Fe-Al-O. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.2, №3, 2008. p. 96-98;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Г.Гвелесиани, И.С.Джанелидзе, К.З.Уклеба.Термодинамический анализ карботермического восстановления смеси оксидов MnO-SiO2-Сr2O3. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.34, №3, 2008, с. 305-308;
 • Д.И. Багдавадзе, И.С. Джанелидзе, К.З. Уклеба, М.Т.Чумбадзе, З.Н.Цикаридзе,Р.С.Размадзе.Термодинамический анализ карботермического восстановления Cr2O3 и смеси оксидов Cr2O3 – SiO2, Cr2O3 – SiO2 – FeO, MnO – SiO2 - Cr2O3. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.35, № 2, 2009, ст.212-218;
 • საქ. პატენტი, #P 4758 B, 2009. სპილენძის მიღების ხერხი. ლ.რუხაძე, ო.მიქაძე, ა.კანდელაკი, ჯ.ბაღდავაძე;
 • Jondo Bagdavadze, Alexander Kandelaki, Ketevan Ukleba, Zurab Tsikaridze, The Thermodynamic Analysis of CoO, NiO, CuO, FeO Interaction With Methane. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.4, №1, 2010. p.63;
 • Д.И. Багдавадзе, К.З. Уклеба, И.С. Джанелидзе. Термодинамический анализ взаимодействия Cr2O3 с метаном. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т. 36 , № 2, 2010, ст. 170-173;
 • Д.И.Багдавадзе, З.Н.Цикаридзе, Р.С.Размадзе, А.З.Канделаки Термодинамический анализ высокотемпературных процессов получения сульфида сурьмы и металлического Sb Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т. 36 , №3, 2010, ст. 388-393;
 • Д.И.Багдавадзе, Р.С.Размадзе, З.Н.Цикаридзе, А.З.Канделаки Изучение процессов получения Sb высокой чистоты. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.36, № 4, 2010, 513-516 ст.;
 • Д.И.Багдавадзе, Г.Ш.Ониашвили, З.Н.Цикаридзе, К.З.Уклеба. Термодинамический анализ и экспериментальные исследования изаимодействия алюминия с TiO2 и B2O3 . Горение и плазмохимия, 2011, том 9, № 1, с.17-21;
 • Omar Mikadze, Alexander Kandelaki, Jondo Bagdavadze, Leri Rukhadze. Environmentally Friendly Technologies for Manufacturing Pure Metals. FrayInternational Symposium.Nov 27-Dec 1, 2011, Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive Resort, Cancun, Mexico;
 • Z.N. Tsikaridze, I.S.Janelidze, H.S. Razmadze, D.I. Bagdavadze. Thermodynamic Analysis of Carbothermal Reduction of the Mixture of Cr2O3 and MnO Oxides. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.5, № 3, 2011, p. 76-78;
 • Д.И.Багдавадзе, З.Н.Цикаридзе, К.З.Уклеба. Термодинамический анализсистемы Al-Ti-O-C. Известия национальной АН Грузии, Серия химическая, Т.38, №1, 2012, с.41-45;
 • Omar Mikadze, Alexander Kandelaki, Jondo Bagdavadze, Leri Rukhadze. Alternative Technology for Manufacturing Pure Metals and Hard Alloys. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.7, № 1, 2013, p. 64-68;
 • რ. ჩაგელიშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი, ც. გაგნიძე, ჯ. ბაღდავაძე, ა.კანდელაკი, მ. ავალიანი, ლ. წყალობაძე. ზოფხითოს ოქროშემცველი ანთიმონის მადნის ვაკუუმ-თერმული გადამუშავების ნარჩენებიდან ოქროს ამოღება თიოკარბამიდული მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 39, №1-2, 2013, გვ. 112-117;
 • Jondo Bagdavadze, Rusudan Chagelishvili, Tsisana Gagnidze, Alexandre Kandelaki, Roland Razmadze, Zurab Tsikaridze.Study of High-Temperature Processes for Obtaining Antimony Sulfide and Metallic Sb. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.7, № 2, 2013, p. 75-80;
 • Tsisana Gagnidze,[a] Jondo Bagdavadze,[b] Rusudan Chagelishvili,[a] Manana Mamporia,[a] Aleksi Kandelaki,[b] and Zurab Tsiskaridze[b]. ELECTROCHEMICAL GOLD EXTRACTION FROM THE RESIDUES OF VACUUM-THERMAL TREATMENT OF GOLD-CONTAINING ANTIMONY ORES. Eur. Chem. Bull. 2014, 3(2), 161-165;
 • Jondo Bagdavadze, Zurab Tsiskaridze and Ketevan Ukleba. Thermodynamic analysis of the Ti-O-C system.Eur. Chem. Bull., 2014, 3(4), 319-321;
 • Jondo Bagdavadze, Ketevan Ukleba, Zurab Tsikaridze. Thermodynamic analysis of interaction of B2O3 with carbon. Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, v.8, № 1, 2014, p. 65-67;
 • Bagdavadze, Jondo; Chagelishvili , Rusudan; Gagnidze, Tsisana; Kandelaki, Aleksandre; Tsikaridze, Zurab; Ukleba, Ketevan; Development Of A New Environmentally-Friendly Technology For Integrated Processing Of Gold-Bearing Antimony Ores, Shechtman14,_10,Shechtman Inernational Symposium- 29Iune-04Iule-2014,Cancun,Mexico;
 • Jondo Bagdavadze, Zurab Tsiskaridze and Ketevan Ukleba. THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE Ti-B-O-C SYSTEM. Eur. Chem. Bull., 2015, 4(3), 128-129;
 • O.I.Mikadze, J.I.Bagdavadze, T.A.Dzigrashvili, and N.I. Maisuradze. Thermodynamic Modelling of Oxide Conversion Processes for Metals of Life. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 2015,t.37,№1, cc. 115-120;
 • Дж. Багдавадзе, З.Цикаридзе, К.Уклеба. Термоднамический анализ процессов получения TiB2 и TiB2 /TiC, TiB2 /Al2O3 , TiB2 /MgO композиционных материалов.II Международная конференция “Современные технологии и методы неорганического материаловедения “ , Тбилиси, Грузия, 2015, с.237-244;
 • Tsisana Gagnidze, Rusudan Chagelishvili, Jondo Bagdavadze, Aleksi Kandelaki, Zurab Tskaridze.M.Nadareishvili. Elabaration of ecologically save technology for obtaining high purity metallic antimony and gold from gold-bearing antimony ores . Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science, International Conference 16-18 Iule,2015, Tbilisi, Georgia, p. 147-149;
 • Jondo I. Bagdavadze1, Ketevan Z. Ukleba1, Zurab N. Tsikaridze1, Domenti L. Gabunia1. Thermodynamic Analysis of the Ti-B-O-C System and Obtaining of the Mixture of a Boride and Carbide of the Titanium. American Journal of Engineering Research (AJER) Volume-5, Issue-8, pp-24-26;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • საქ. პატენტი, №P 4758, 2009. სპილენძის მიღების ხერხი. ლ.რუხაძე, ო.მიქაძე, ა.კანდელაკი, ჯ.ბაღდავაძე;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Всесоюзная конференция по теории вакуумных процессов и их приминению в производстве цветных и редкых металлов / 1969/, г. Чимкент, ст. 25-26;
 • всесоюзная научно-техническая конференция `Физико-химия процессов восстановления металлов г.Днепропетровск,1988, ст.144;
 • V Всесоюзное совещание по металлургии марганца. г. Никополь з-д Ферросплавов 1991;
 • Международ.науч.- технич. конференция. Тбилиси. 1996. с.150-153;
 • III Международ.науч.- технич. конференция). Тбилиси. 1998. с.51-65;
 • მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი, 2000წ.,თეზისები. გვ. 67-68;
 • VII международ.научн.-технич. конференция 8-11 октября 2002 г.. Тбилиси, 2002, ст.187-2008/ VIII международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. 2003 г.. Тбилиси, 2003 ст.26-35;
 • IХ международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. 2004 г. ст.35-42;
 • International Symposium.Nov 27-Dec 1, 2011, Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive Resort, Cancun, Mexico;
 • Shechtman Inernational Symposium- 29Iune-04Iule-2014,Cancun,Mexico;
 • II Международная конференция “Современные технологии и методы неорганичес-кого материаловедения “ , Тбилиси, Грузия, 2015, с.237-244;
 • International Conference 16-18 Iule,2015, Tbilisi, Georgia, p. 147-149;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • აკად. გრანტი 1997-99წ. (11.1), 2000-01 წ.(11.1), 2002-03 წ.(11.01.02), 2004-05წ.(11.01.04), სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: “ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება”, 2011-2012 წწ.;
 • სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი გრანტი: “მანგანუმის რაფინირების პროცესის კვლევა”;
 • ქ.ასტანაში (ყაზახეთი) საერთოშორისო სამეცნიერო ცენტრში წარდგენილი გრანტი: ტიტანის და ცირკონიუმის ბორიდების და კარბიდების შემცველ კომპო-ზიციური კერამიკული მასალების მიღება და კვლევა, რომლებიც მრავალმიზნობრივი ფუნქციონალური გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • პ.მელიქიშვილის სახ. პრემია 1992წ.;