სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
როინ ზექალაშვილი
ინჟინერი
roinzekalashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

12.12.1950

განათლება

 • 1989 - 1995 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ფინანსები და კრედიტი;
 • 1968 - 1973 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიული, ინჟინერ–ტექნოლოგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1973 - 1976 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია, ინჟინერი;
 • 1976 - 1979 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა,ლითონმცოდნეობის სპეციალობა;
 • 1976 - 1979 წწ. - თბილისის კიროვის სახელობის ჩარხთმშენებელი ქარხანა, ინჟინერ-ტექნოლოგი (შეთავსებით);
 • 1979 - 1981 წწ. - თბილისის ქარხანა „ელექტროავტომატი“, ტექნიკური კონტროლის განყოფილება, კონტროლიორი (შეთავსებით);
 • 1979 - 1990 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სტრუქტურული გარდაქმნებისა და თერმული დამუშავების ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1990 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სტრუქტურული გარდაქმნებისა და თერმული დამუშავების ლაბორატორია, მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2006 – 2008 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2008 - 2016 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია, მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფოლადებში ფაზური გარდაქმნების, სტრუქტურის და მექანიკური თვისებების კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

21 სამეცნიერო   პუბლიკაცია;

 • Ф.Н. Тавадзе, Н.А. Зоидзе, В.П. Копалеишвили, Н.Н. Луарсабишвили, М.А. Ратишвили, Д.Э. Эбаноидзе, Влияние высокотемпературной пластической деформации на фазовые превращения в хромистых сталях: Kovove Materialy. Bratislava, 5.15. 1977. – 5 c.;
 • Ф.Н. Тавадзе, Н.А. Зоидзе, Экономнолегированные бейнитные стали с высокой низкотемпературной ударной вязкостью: 2-ой всесоюзный симпозиум «Стали и сплавы криогенной техники», Харьков, 1983.– 1с.; 
 • Ф.Н. Тавадзе, Н.А. Зоидзе, В.И. Бадзошвили, Н.Н. Луарсабишвили, В.Ш. Метревели, Изучение механизма бейнитного превращения в процессе упруго-пластической деформации: «Металловедение и коррозия металлов», Тбилиси: «Мецниереба», 1984. – 12с.;
 • N.Zoidze, N.Luarsabishvili, R.Zekalashvili, G.Mikaberidze, “Modeling of structural transformation of metallic systems”: G. PROBLEMS OF METALLURGY, WELDING AND MATERIALS SCIENCE , №2(26), December, 2003, Tbilisi, p. 4-10;
 • Н.А. Зоидзе, Н.Н. Луарсабишвили, Т.П. Микаберидзе, Моделирование структурных превращений в металлических системах: Проблемы металлургии, сварки и материаловедения 2003, декабрь, №2 (26), с. 4-10;
 • B.Amaglobeli, O.Mikadze, E.Doliashvili, K.Barnaveli, R.Zekalashvili , L.Rukhadze, “Forge Welding of Damascus Swords”: BULLETIN OF THE GEORGIAN ACADEMY OF SCIENCES, 169, №14, 2004; 
 • Р.К. Зекалашвили, Н.Н. Луарсабишвили, В. И. Бадзошвили, А.А. Гачечиладзе, Влияние ТМО на структуру и механические свойства экономнолегированных хромомарганцевистых сталей: Проблемы металургии, сварки и матераловедения, декабрь, №3 (13), 2006, с. 47-55;
 • О.И. Микадзе, Н.И. Майсурадзе, А.Г. Гордезиани, Г.О. Микадзе, Г.В. Ртвелиащвили, Высокотемпературное взаимодействие хрома с компонентами воздуха: საქართველოს საავიაციო ინსტიტუტის საერთაშორისო ჟურნალი “საჰაერო ტრანსპორტი” ("Воздушный транспорт"), #1 (6), 2011; 
 • ო. მიქაძე, ი. ნახუცრიშვილი, ნ. მაისურაძე, ზ. ქვათაძე, მხურვალმედეგი მცირედ ლეგირებული ქრომის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკის ინტერპრეტაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, #2 (480), თბილისი, 2011, გვ. 61-64;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Сталь. Авторское свидетельство № 500697, 15 апреля 1989;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 1999 - 2001 - შემსრულებელი, პროექტი # G 296 ,გაზრდილი ადგეზიური თვისებების მქონე ცვეთამედეგი, მხურვალმედეგი, ანტიფრიქციული ნანოკრისტალური მეტალოკერამიკული დანაფარების მიღება. МНТЦ;
 • 2006 - 2008 - შემსრულებელი, პროექტი # 3214, Разработка экологически безопасной технологии изготовления чистых металлов. УНТЦ;
 • 2009 - 2011 - შემსრულებელი, პროექტი # 4600, ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე.Tungsten-, titanium- and boron carbide-based nanocrystalline hardmetals. УНТЦ 4600 STCU;
 • 1999 - 2001 - G-296 ნანოკრისტალური ლითონ-კერამიკული ცვეთამედეგი, ხურვალმედეგი, ანტიფრიქციული დანაფარების დამუშავება გაზრდილი მაღალტემპერატურული სიმტკიცითა და ადგეზიური თვისებებით. Elaboration of Nanocrystalline Metal-Ceramics for Heat-Insulating, Wear-Resistant, Antifriction Coatings with Increased Adhesion and High-Temperature Strength Properties. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი. International science and technology center(ISTC);