სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნოდარ ლუარსაბიშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
lnodar@yahoo.com

დაბადების თარიღი

02.01.1949

განათლება

 • 1967 - 1972 წწ.- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ფიზიკური ფაკულტეტი (ინჟინერ-ფიზიკოს-მეტალურგი);
 • 1972 - 1975 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურის განყოფილება (ლითონმცოდნეობა და თერმული დამუშავების სპეციალობით);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი:
  1975 - 1985 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  1985 - 1989 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  1989 - 2003 წწ. - წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2003 - 2011 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2011 წ. - დღემდე - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფოლადებსა და შენადნობებში ფაზური გარდაქმნების კვლევა;
 • დაბალლეგირებული ფოლადების ახალი კომპოზიციების დამუშავება და კვლევა;
 • მაღალტემპერატურული პლასტიკური დეფორმაციის გავლენის კვლევა ეკონომიურად ლეგირებული ფოლადებში ფაზურ გარდაქმნებზე და მექანიკურ თვისებებზე. თერმომექანიკური დამუშავების რეჟიმების დადგენა;
 • უნიკელო, აზოტიანი აუსტენიტური, დუპლექს და მარტენსიტული კლასის ფოლადების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

41 სამეცნიერო პუბლიკაცია, მათ შორის:

 • ნ.ლუარსაბიშვილი, დ.რამაზაშვილი, ე.გოზალიშვილი, მ.მიქაბერიძე, ლ.ახვლედიანი, გ.მიქაბერიძე. ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბ-საკომპრესორო მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2011 ტ. 37, #1-2, გვ.179-184;
 • ნ.ლუარსაბიშვილი, თ.ფურცხვანიძე, დ.რამაზაშვილი, ე.გოზალიშვილი, გ.ჯაფარიძე. გაზრდიდლი კოროზიამედეგობის ეკონომიურად ლეგირებული დუპლექს ფოლადი გოგირდწყალბადიან ნავთობსა და ზღვის წყალში მომუშავე კონსტრუქციებისათვის. ეროვნული კონფერენციის შრომები გამოყენებით ქიმიაში, 19-21.10, 2011, თბილისი;
 • Н.Н.Луарсабишвили, В.И.Бадзошвили Анализ примесного торможения движущихся границ зерен в низколегированных сталях и разработка способов ТМО. Сборник докладов международной конференции «Современные технологии и методы неорганического материаловедения, 4-6 июнь, 2012, ст.265-273;
 • ე.გოზალიშვილი, ნ.ლუარსაბიშვილი, მ.მიქაბერიძე, დ.რამაზაშვილი, ლ.ახვლედიანი. კონსტრუქციული ფოლადების კოროზიული ქცევის პროგნოზირება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2013, ტ.39, #1-2, გვ. 107-112;
 • N.Luarsabishvili, G.Djaparidze, V.Badzoshvili. Obtaining nickel-free steels with nitrogen. International Conference “Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science”, 16-18 July, 2015, Tbilisi,Georgia.Book of Abstracts, pp. 109-110;
 • ნ.ლუარსაბიშვილი, ე.გოზალიშვილი, გ.ჯაფარიძე. აზოტშემცველი ქრომ-მანგანუმიანი ფოლადის კოროზიული მდგრადობა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2016, ტ.42, #2, გვ.212-217;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 1 საავტორო მოწმობა (АС СССР №1092998) და 1 პატენტი (Р 990033);

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011 წლის 19 ოქტომბერი;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ 4-6 ივნისი 2012 წ.;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში“, 16-18 ივლისი 2015 წ.;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 5 საგრანტო პროექტი;