სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
მერაბ რატიშვილი
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
ratishvili@mail.ru

დაბადების თარიღი

16.05.1941

განათლება

 • 1959 - 1965 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი, სპეციალობა - ლითონმცოდნეობა, ლითონთა თერმული დამუშავების მოწყობილობა და ტექნოლოგია;
 • 1966 - 1969 წწ. - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტი;
 • 1995 - 1996 წწ. - საქართველოს სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი; სასწავლო კურსი „პროდუქციის სერტიფიკაციის ექსპერტი“;
 • 2006 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი, სასწავლო კურსი „ინტელექტუალური საკუთრების საკითხები“;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1975 წლიდან - ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 1996 წლიდან - პროდუქციის სერტიფიცირების ექსპერტი;
 • 2006 წლიდან - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (აკადემიური წოდება);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1965 - 1966 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის და თერმული დამუშავების კათედრა, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1966 - 1969 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტი;
 • 1969 - 1975 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1975 - 1977 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1977 - 1994 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1994 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი;
 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის „არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის“ ლაბორატორიის უფროსი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სხვადასხვა დანიშნულების ეკონომიურადლეგირებული შენადნობების ახალი კომპოზიციების დამუშავება და კვლევა;
 • ახალი აუსტენიტური, უჟანგავი, შედუღებადი შენადნობების დამუშავება კრიოგენული ტექნიკისათვის;
 • ნანოგანზომილებიანი მასალებით მოდიფიცირებული ახალი შენადნობების დამუშავება და კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

მაღალი ტექნოლოგიების პროცესების და ლითონმცოდნეობის სფეროში 28 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი;
რჩეული პუბლიკაციები:

 • Влияние структуры на механические свойства сплавов системы Fe-Cr-Mn при температурах 77 и 293 К. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, 2 (4) 2004;
 • Исследование внутреннего трения хромомарганцевых сталей при криогенных температурах. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, 1 (11) 2006;
 • Dispersion strengthening of austenitic manganese alloy by using the aluminum oxide nanopowder and vanadium. Georgian Engineering News, # 1, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2008, გვ. 52 - 55;
  Development of Technology of Wear-Resistant Articles with Long-Term Operating Life. Bulletin of Georgia National Academy of Sciences, V.5, # 1, Tbilisi, 2011, pp. 49-51;
 • Разработка высокотехнологичных сталей и сплавов. Сб. «Современные технологии и методы неорганического материаловедения», Тбилиси, «Меридиани», 2012, c. 249-257'
 • Nano-Oxide Composite. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series, v. 42, 2016, # 4, pp. 516-519;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

8 გამოგონება და 3 პატენტი;
რჩეული გამოგონებები:

 • „განსაკუთრებით მხურვალმედეგი და კოროზიამედეგი შენადნობი“,საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, Ge P 3273, 2002;
 • ”ნანოოქსიდური აუსტენიტური მანგანუმიანი ცვეთამედეგი სხმული ფოლადის შემადგენლობა“, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, Ge P 5130 B, 2010;
 • ”Austenitic Alloy for Cryogenic Applications”; Favorable decision on International Patent application, PCT-Application, # PCT/IB2008/001988; European Commission JRC-Directorate Programs and Stakeholder Relation, Unit Intellectual Property and Scientific co-operation, SDME 10/51. B-1049 Bruxelles, Belgium, July 2010; Applicant: LEPL-Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Международная конференция «Актуальные проблемы физического металловедения стали и сплавов», Россия, Екатеринбург, 2008;
 • Международная конференция «Перспективные для криогенной техники высокопрочные и высокопластичные Fe-Cr-Mn стали», Харьков, 2011;
 • 2nd International Conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science”, Tbilisi, Georgia, 2015;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "Development of New Austenitic Stainless Weldable Alloys with the Increased Physic-Mechanical Properties for Cryogenic, Chemical and Mechanical Engineering", 2003 – 2006, პროექტის ხელმძღვანელი;
 • აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი - “Development of Technology for High-temperature coatings and coating compositions for Chromium Super Alloys”, 2004-2005, პროექტის წამყვანი სპეციალისტი;
 • აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი - “New High Manganese - containing Alloy Dispersion Strengthened of Alumina and Vanadium for Wear Resistant Cast Products”, 2006-2007, პროექტის წამყვანი სპეციალისტი;
 • აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ) და საქართველოს სამეცნიერო- ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (GRDF) - ”Wear Resistant Products With Enduring Operational Life”, 2009, პროექტის წამყვანი სპეციალისტი;