სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
როლანდ რაზმაძე
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
RazmadzeRoland@rambler.ru

დაბადების თარიღი

02.11.1934

განათლება

 • 1952 - 1957 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის, ინჟინერი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 14.09.2006 წლიდან - აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1957 - 1960 წწ. - ქ. ტულის კოსაია გორას მეტალურგიული ქარხნის დნობის ოსტატი;
 • 1960 - 1964 წწ. - ქ.თბილისის მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი, საწარმოო სახელოსნოს სამსხმელო საამქროს უფროსი და მასწავლებელი;
 • 1964 წლიდან - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
  1976 წლიდან - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2003 წლიდან - ახალი ვადით უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2011 წ. - დღემდე - მეცნიერ თანამშრომელი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • 5 საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

40 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • მაღალ ტემპერატურებზე მაგნიუმით სილიციუმის დიოქსიდის აღდგენის პროცესის თერმოდინამიკური ალბათობის გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.3,#2,2009. გვ. 95-99;
 • “Investigation of technological process of magnesium silicide producing by magnesium thermal restoration of lov-grade quarcite”. NNew Developments in Material Skience. Nova Science Publichers, Inc. Chapter 13. New York, 2011;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • “Investigation of technological process of magnesium silicide producing by magnesium thermal restoration of lov-grade quarcite”. NNew Developments in Material Skience. Nova Science Publichers, Inc. Chapter 13. New York, 2011;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 1998 - 1999 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (11.1);
 • 2000 - 2001 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (11.1);
 • 2001 - 2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (11.01.02);
 • 2004 - 2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (11.01.04);
 • “ოქროსშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება.“ – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი -2011-2012წ.;