სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მ. კერესელიძე, ი. ფულარიანი «დარიშხანშემცველი მადნების გადასამუშავებელი ღუმელის კონსრუქცია». საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.11, №1, 2011. გვ. 7-9

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე “ქალკოპირიტული კონცენტრატის დესულფურიზაციის პროცესის კინეტიკურ კანონზომიერებათა გამოკვლევა”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ. 11, №1, 2011. გვ. 3-6

დ. ხომასურიძე, ნ. კეკელიძე,  დ. კეკელიძე, ლ. მილოვანოვა ე. ხუციშვილი, ზ. დავითაია, ბ. კვირკველია.” წუნდებული InP კრისტალების ხარისხის გაუმჯობესება რადიაციული ტექნოლოგიის მეშვეობით” გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. თბილისი.2011. გვ.278-281

დ.კეკელიძე, მ ცინცაძე, ნ.კეკელიძე ,ჯ.რამსდემ, ლ.ახალბედაშვილი, ბ.კვირკველია, თ.ჯახუტაშვილი, ა. ვეფხვაძე “ნანონაწილაკების  მიღების ეფექტური საშუალება”.პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.85-89, .თბილისი, 2011

ნ.კეკელიძე, გ.ცინცაძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, დ.ხომასურიძე, თ.ჯახუტაშვილი.“ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP–ს კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგადნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები“. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.147-151, .თბილისი, 2011

ზ. მირიჯანაშვილი, გ. თავაძე, ვ. ღარიბაშვილი, ა. კანდელაკი – “ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა”. გადაცემულია “მოამბის” რედაქციაში 2011 წლის დეკემბერში.

ზ.მირიჯანაშვილი, ი.ფულარიანი, ვ.ღარიბაშვილი, ზ.წიქარიძე - “ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, №10-12, 2011.

ნ.ლუარსაბიშვილი, დ. რამაზაშვილი, ე. გოზალიშვილი, მ. მიქაბერიძე, ლ. ახვლედიანი, გ. გორდეზიანი, გ. მიქაბერიძე.  ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე , ქიმიის სერია, ტომი 37, №1,№2 2011 179-183

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.