სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

XIV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის  როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011 

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011. 

ინტერნაციონალური კონფერენცია  ანომეეტინგ – 2011,  მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი,  30 მარტი, 2011

მ. დარჩიაშვილი. ნიკელით ლეგირების გავლენა β-ბორის ელექტროფიზიკურ და მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება №2, თბილისი, 2011, გვ. 94-98.

სტატიაში წარმოდგენილია ინფორმაცია ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ.

სტატია წარმოადგენს ინფორმაციას იმ ორი მნიშვნელოვანი ნანოფორუმის შესახებ, რომლებიც წელს გაიმართა ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში. აქ მთელი რიგი ავტორების, მათ შორის ქართველი ავტორების, მიერ წარმოდგენილი იყო მოხსენებები, მიძღვნილი ბორის და მისი ნაერთების ნანოსტრუქტურებისადმი.

ბ.ამაღლობელი, დ.გაბუნია, ვ.მეტრეველი. ბულატის ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურებების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.37, № 1-2, გვ.176-178 (2011).

ეს არის ავტორის მიერ 1 ლ საერთაშორისო კონფერენციაზე “ნანოქიმია – ნანოტექნოლოგიები” (2010 წლის 23 – 24 მარტი, თბილისი, საქართველო) წარმოდგენილი მოხსენების პუბლიკაცია. იგი ეძღვნება ბორის ნიტრიდის ნანოსისტემების გეომეტრიულ მოდელებს.

ჯ. მოსია, მ. ჭუმბაძე, გ. ნიკოლაიშვილი. მანგანუმის მადნების შედარებითი თერმული დახასიათება. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები “, ყოველთვიური სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი, № 4-6, 2011 წ., 4 გვ.