სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

“მაღალდაფლუსებული მანგანუმიანი აგლომერატის მიღება.” “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, № 4-6, 2010.     

2011 წლის 11-დან 17 სექტემბრამდე ქალაქ სტამბოლში, თურქეთში,მიმდინარეობდა ბორის, ბორიდების და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისოსიმპოზიუმი – ISBB 2011. ეს იყო უაღრესად წარმომადგენლობითი სამეცნიერო ფორუმი.საკმარისია ითქვას, რომ სიმპოზიუმს ესწრებოდა 400-მდე მონაწილე მსოფლიოს 32 ქვეყნიდან. მთლიანობაში გაკეთდა 260-მდე მოხსენება 700-მდე მეცნიერისთანაავტორობით.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 25-27 ოქტომბერი, 2011. გ. ონიაშვილი;

Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов; Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, Ashgabat , Turkmenistan, 2011, G. Oniashvili.

საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება
გ. ჯიშკარიანი, მ. მიქაბერიძე, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე

მანგანუმშემცველი ნარჩენების სამრეწველო უტილიზაციისჰიდრობიომეტალურგიული მეთოდი
ლ. სახვაძე, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე 

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია  

გ. ჯანდიერი, ნ. წერეთელი*, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯიშკარიანი

გაზეთ 24 საათში 7ოქტომბერს გამოქვეყნდა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცინერ თანამშრომელთა საკონკურსო პირობები. დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია შეგიძლიათ იხილოთ სრულადში.

ფოლად-ალუმინის შეერთების მარტივი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, გარდამავალ ფენაში საჭირო სტრუქტურულ-ფაზური და ქიმიური შედგენილობის მიღწევა. მექანიკური თვისებების უზრუნველყოფა, საჭირო რეჟიმების და პარამეტრების განსაზღვრა.