სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო გარდამავალი 3-დ ელემენტებით ლეგირებული ბეტა-რომბოედრული ბორის ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები. შინაგანი ხახუნის მეთოდით შესწავლილია მიღებული შენადნობების ძვრის დინამიური მოდულის ტემპერატურული დამოკიდებულება.

XIV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის  როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011 

მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ფულერენები და ნანოსტრუქტურები კონდენსირებულ არეებში” მინსკი, ბელორუსია, 14-17 ივნისი, 2011. 

ინტერნაციონალური კონფერენცია  ანომეეტინგ – 2011,  მინსკი, ბელორუსია, 24-27 მაისი, 2011.

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი,  30 მარტი, 2011

2011 წლის 11-დან 17 სექტემბრამდე ქალაქ სტამბოლში, თურქეთში,მიმდინარეობდა ბორის, ბორიდების და მონათესავე მასალების მე-17 საერთაშორისოსიმპოზიუმი – ISBB 2011. ეს იყო უაღრესად წარმომადგენლობითი სამეცნიერო ფორუმი.საკმარისია ითქვას, რომ სიმპოზიუმს ესწრებოდა 400-მდე მონაწილე მსოფლიოს 32 ქვეყნიდან. მთლიანობაში გაკეთდა 260-მდე მოხსენება 700-მდე მეცნიერისთანაავტორობით.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები“.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 25-27 ოქტომბერი, 2011. გ. ონიაშვილი;

Ресурсосберегаюшая СВС-Технология и Реализация Комплексных Задач по Сазданию Новых Многофункциональных Материалов; Science, Technique and Innovation Technologies In the Epoch of Great Revival, Ashgabat , Turkmenistan, 2011, G. Oniashvili.

საქართველოში ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შემცველი ტერიტორიების კვლევა და მათი რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების დამუშავება
გ. ჯიშკარიანი, მ. მიქაბერიძე, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე

მანგანუმშემცველი ნარჩენების სამრეწველო უტილიზაციისჰიდრობიომეტალურგიული მეთოდი
ლ. სახვაძე, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა