სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გაწმენდა ფიტორემედიაციისბიოტექნოლოგიური მეთოდით

გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, მ. მიქაბერიძე. გ. თავაძე, დ. სახვაძე 

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციულიკონცენტრატებისაგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია  

გ. ჯანდიერი, ნ. წერეთელი*, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ჯიშკარიანი

ფოლად-ალუმინის შეერთების მარტივი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, გარდამავალ ფენაში საჭირო სტრუქტურულ-ფაზური და ქიმიური შედგენილობის მიღწევა. მექანიკური თვისებების უზრუნველყოფა, საჭირო რეჟიმების და პარამეტრების განსაზღვრა.

5 - 9 September 2011

EDEN Beach Resort Hotel, Anavyssos, Attica, GREECE

web.ims.demokritos.gr/SHS2011

Method for Application of SHS-Compacting in Vacuum

D.V. Sakhvadze *1, G.F. Tavadze 1, A.S. Shteinberg 2, J. V. Khantadze 1, G.V. Jandieri 1

I საერთაშორისო კონფერენცია: ეკო-2010-კავკასია.  წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2010

დ. სახვაძე, გ. თავაძე, ლ. სახვაძე, გ. ჯანდიერი, ა. რაფავა, რ. გიგაური, ბ. შჩუკინი

მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების მავნე ზეგავლენა გარემოზე და მისი უტილიზაცია ბიოტექნოლოგიური მეთოდით რეზიუმე

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана,

Баку: Изд. «Элм», 2009.

Бактериальное выщелачивание мышьяка из отходов добычи мышьяковых руд и промышленного производства соединений мышьяка

Сахвадзе Л., Адамия Т., Буачидзе З., Гигаури Р., Рапава А.,

Челидзе Ю., Чиракадзе А., Сахвадзе Р. 

Международная конфе­рен­ция  «Основные проблемы экологичес­кой микробио­ло­гии и биотехнологии». Тру­­­­ды института микроби­о­­­­ло­гии АН Азербайд­жана, Баку: Изд. «Элм», 2009.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  МАРГАНЦА  ИЗ  ТЕХНОГЕННЫХ  ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ГРУЗИИ

Сахвадзе Д.В., Сахвадзе Л.И., Джандиери Г.В., Тавадзе Г.Ф., Рапава А. В.

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

ელექტრონული კომერცია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიულ მრეწველობაში.

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, მ. შალამბერიძე, ე. კვეტენაძე

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. 

ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე


უკან1 2 3 4 5 წინ