სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Metal Science and Metal Corrosion Protection Laboratory
Nugzar Khidasheli
Head of the Laboratory – Senior Researcher
khidly@gtu.ge

Date of Birth

10.05.1954

Education

1955-1960 - Georgian  Polytechnic Institute, Faculty of Metallurgy;

Scientific Degree (Rank)

PhD 

Work Experience

 • 1986-1993 Assistant, Department of Foundry,  Georgian Polytechnic Institute;
 • 1993-2006 - Docent , Georgian Technical University, Faculty of Metallurgy;
 • 2006-2013 - Associate Professor , Georgian Technical University, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy;
 • 2013 – 2017 - Full Professor, Georgian Technical University, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy;
 • 2017 – 2020 - Ferdinand Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute- Scientific Worker;
 • 2020 - present-LEPL-Ferdinand Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute-Head of Laboratory, Senior Scientific Worker;

Scientific Interests

Property relations in cast and deformed ductile irons; Thermo – mechanical processing of ductile irons, Phase Transformation – Thermodinamics and Kinetics; Fatigue and wear resistance ductile irons; Metal Casting.

Papers and Publications

 • Tsurtsumia O., Nugzar Khidasheli N., Sojref R.,  Kutelia E. Microstructural characterization of boehmite sol-gel coated ADIs after high temperature oxidation in water vapor, Conference: Future Materials 2020 (Materials Science & Nanotechnology Conference), Lisbon, Portugal, 26-28 February 2020;
 • Tsurtsumia, O., Pedraza, F., Gregoire, B., N. Khidasheli, E.Kutelia High Temperature Oxidation of Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron (DADI). Metall and Mat Trans A, 06 December 2019;
 • O.Tsurtsumia,  N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, “Preliminary high temperature oxidation experiments of the slurry aluminized deformable austempered ductile iron (DADI)”, 9th International Symposium on High Temperature Corrosion and Protection of Materials, Les Embiez, France, 15-20 May, 2016;
 • O.Tsurtsumia,  N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, F.Pedraza,  “Study of the Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron: structural aspects of the thermally grown oxide layer”, proceedings of 14 th International Corrosium Symposium , KORSEM’16, Bayburt, Turkey, 4-7 October, 2016;
 1. Khidasheli, G. Beradze, ”Factors Influencing structural properties of low silicone bainite cast irons”, Amsterdam IOS Press, Nieuwe Hemweg 6B 10113 BG , pp. 119-125 , Amsterdam, Nederlands, 2016;
 • E.Kutelia, N.Khidasheli, G.Beradze, - Structural Transformationsof High-Carbon Austenite, IBSU,  Journal of Technical Science and Technologies; Volume 3, Issue1 , pp. 9-13, 2014;

ORGANIZATIONAL ACTIVITIES ( EDITING , ARRANGING CONVENTIONS AND CONFERENCES)

Participation in Scientific Symposiums and Conferences

 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, F.Pedraza, T.Kukava,-High Temperature Oxidation Experiments of the Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron, - 2018 6th International Conference on Nano and Materials Science (ICNMS 2018) Florida Polytechnic University, USA, 15-17, 2018;
 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia, T.Kukava, B.Gorr “Oxidation Behavior of Deformable Austempered Ductile Iron and the Ways for Improvement of its High Temperatures Properties”, proceedings of Materials Science and Technology MS&T’16, Salt Lake City, USA, 23-27 October, 2016;
 • Khidasheli, E.Kutelia, O.Tsurtsumia, " "Influence of Microstructure and Composition on the Oxidation Mechanism of austempered ductile iron" Gordon Research Conferences, High Temperature Corrosion, Colby Sawyer College, New London, New Hampshire, USA, 2015

Participation in Scientific Grant Projects

 • European Commission, FP7 -Seventh framework prog-ramme,  Community Rese-arch,  N 310436,  Production of Coatings for New Efficient and Clean Coal Power Plant Materials, 2013 -2016;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, DI/43/3-122/11, მეტალური და პოლიმერული მასალებისზედაპირების მექანიკური და ელექტულითვისებების მოდიფიცირება თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 2012-2013;
 • აშშ სამოქალაქო კვლე-ვებისა და განვითარების ფონდი(CRDF),  BPG 06/10, ADI კლასის დეფორმირებადი თუჯის ბაზაზე მაღალი წნევის მრავალსაფეხურიანი კომპრესო-რების დამზადების რესურსდამზოგი ტექნოლოგიის დამუშავება , 2010;