სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი   თანამდებობის დასაკავებლად

 

სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტი - ერთი საშტატო  ერთეული

Semiconductor-based devices with increased reliability, low cost, unusual lightness, small size, and reduced service personnel are everywhere around us and became an important part of our daily life. It is difficult to imagine life without electronic vehicles, TVs, computers, smartphones,   medical network, global e-commerce etc.

მონოგრაფია მიეძღვნა თანამედროვე ტექნოლოგიებისათვის შეუცვლელი მასალის, სილიციუმის მიღების მეთოდების, თვისებების და გამოყენების აღწერას. მონოგრაფიაში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მეცნიერების მიერ განხორციელებულ კვლევებთან ერთად აღწერილია შედეგები იმ მრავალწლიანი მეცნიერული კვლევებისა, რომელნიც იქნა ჩატარებული მოხსენებების წარდგენით ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში. 

 

წიგნში განხილულია ლითონების მიღება-წარმოების მეთოდები უძველესი დროიდან დღემდე; მოთხრობილია ამ ასპარეზზე ქართველ მოღვაწეთა შესახებ;  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კოლხური მეთოდით ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიას და საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ლითონური არტეფაქტების  კვლევის შედეგებს;