სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

წიგნში განხილულია ლითონების მიღება-წარმოების მეთოდები უძველესი დროიდან დღემდე; მოთხრობილია ამ ასპარეზზე ქართველ მოღვაწეთა შესახებ;  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კოლხური მეთოდით ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიას და საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ლითონური არტეფაქტების  კვლევის შედეგებს;

ლექსიკონი მოიცავს 368 ISO/TS 80004 სერიის სტანდარტებით დადგენილ და სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულ. მაგრამ ჯერ კიდევ არასტანდარტიზებულ ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიის 384 ტერმინს, რომლებსაც ახლავს განმარტება ქართულ ენაზე  და ინგლისურ-რუსული შესატყვისები.

მონოგრაფია ეძღვნება ნახევარგამტარულ ელექტრონიკაში და ლაზერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გამოყენებად InAs-InP შენადნობების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური თვისებების და მათი გამოყენების დაწვრილებით აღწერას ბოლო პერიოდის ჩართვით. მონოგრაფიაში გამოკვეთილია ხისტი დასხივების გავლენა InAs-InP შენადნობების თვისებებზე.

წიგნში მოკლე ფორმით აღწერილია ლითონური ნაკეთობების დამზადება-დამუშავების თბური მეთოდები და მათი გავლენა დეფექტების წარმოქმნის მიზეზებზე. განხილულია სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ნაკეთობის გახურებისა და გაცივების პირობებზე. გაანალიზებულია დეფექტებით წარმოქმნილი წუნის სახეები და მათი აცილების საშუალებები.