სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Self-Propagating High-Temperature Synthesis Laboratory
Zurab Aslamazashvili
Chief Researcher
2-382-942
zura.aslamazashvili@yahoo.com

Date of Birth

11.07.1957

Education

 • 1976-1981 - Georgian Polytechnic Institute, Master, Engineer-Metallurgy;
 • 1981-1985 - Georgian Polytechnic Institute, Ph.D, Metals Sciance Thermal processing of metals;

Work Experience

 • 1981-1984 - Engineer, Laboratory of SHS, F. Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science
 • 1984-1986 - Junior Scientist, Laboratory of SHS, F. Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science
 • 1986-1987 - Scientist, Laboratory of SHS, F. Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science
 • 1987-2009 - Senior Scientist, Laboratory of SHS, F. Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science
 • 2009-present - Main Scientist, Laboratory of SHS Problems, LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;

Research Works

 • 2017-2018 - Manager, Elaboration of technology for producing armor metal ceramic graded materials based on Titanium Chromium carbide by SHS method; F. Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute;
 • 2016-2018 - №216972: Research of Producing Special- Purpose Composite Products by SHS – Electric Rolling, Coordinator; Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation;

Scientific Interests

 • Production of composite, Metal-Ceramic and ceramic Materials with fine grained structure and nanostructure by Self-Propagating High-temperature Synthesis (SHS) technology, Processing of materials by SHS, nanopowders, nanocomposites, nanotechnologies, armor and construction materials;

Papers and Publications

 • OBTAINING OF RADIATION RESISTANT MATERIALS BY SHS. SHS 2011, XI International Symposium on SHS, 2011. G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze;
 • Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites. Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011. Z. Aslamazashvili, G. Zaxarov;
 • Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them. Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012. G. Tavadze; D. Sakhvadze; G. Jandieri; G. Jishkariani; G. Zakharov;
 • Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials. Explosive Production of Novel Materials pp 82-83,2012, Strasbourg, France. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze (Conference);
 • Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze (Conference);
 • Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze;
 • SHS of FineGrained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc., 2013. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili and A. Berner;
 • Some peculiarities of Phase formation in Ti-Cr-C-Me System during SHS, Science and Technologies 1(715)-1014, Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze, G.Urushadze;
 • Impact-resisent ceramic composites by SHS metod. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Cracow, 2014, pp. 136. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, and A. Berner (Conference);
 • Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system. Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi, 2014. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System. Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria, 2014. Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, M.Chikhradze (Conference);
 • Разработка методом СВС ударостойких материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др.;
 • Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС-металлурги новых материалов и изделии из них. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др. (Conference);
 • Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015, Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе идр.;
 • Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze (Conference);
 • Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system; The 34th ISTC- Korea Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Synthesis of single-phase intermetallics. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2015, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46.© Allerton Press, Inc., 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;

Inventions ( Copyright Certificates, Patents)

 • Method for obtaining Ferromanganese, P6622, 2015;
 • Method for obtaining inorganic product from powder exothermic chasm, Saqpatenti, P 6541, 2015;
 • Method and installation for obtaining cast alloys. P6682, 2015;
 • Method for obtaining composite materials resistant to high intensity dynamic loadings, №14240/01, 2016;
 • Method for obtaining graded materials resistant to high intensity dynamic loadings, obtained by SHS in Ti-B-N-C-Me and Ti-Cr-C-Me systems. №14618/1, 2017;
 • Method for obtaining metal manganese from low-carbon content manganese ores. # №13978/01, 2016;
 • 2015 - Method and device for production cast alloys, Saqpatenti, 13796/01;
 • 2015 - Method for obtaining a product from powder exothermic chasm, Saqpatenti, P6314;
 • 2016 - Method for production ferromanganese, Saqpatenti, 13797/01;
 • 2013 - Device for production hard alloys, Saqpatenti, P 5827;
 • 2008 - Method for obtaining products containing single phase nanostructure materials, Saqpatenti, P4969;
 • 2016 - Method for obtaining inorganic product from powder exothermic chasm, Saqpatenti, 13750/01;
 • 2015 - Hard Alloy, Saqpatenti, 12974/01;
 • 2015 - Hard Alloy, Saqpatenti, 12975/01;
 • 2015 - Method for obtaining hard alloys with ultrafine structure - synthetic ceramic materials in Ti-B-N-Me and Ti-B-N-C-Me systems, Saqpatenti, 12976;
 • 2011 - Chasm for obtaining hard composite materials, Saqpatenti, P5313;
 • 1996 - Method for obtaining materials (TiAl ) from Ti-Al compounds, Saqpatenti, # 624;
 • 1996 - Method for obtaining Ferro aluminum, Saqpatenti, # 691;
 • 1996 - Method for obtaining Titanium and Aluminum Nitrides, Saqpatenti, # 856;
 • 1996 - Method for obtaining materials (TiAl3 ) from Ti-Al compounds, Saqpatenti, # 1625;
 • 1996 - Method for obtaining materials (Ti3Al ) from Ti-Al compounds, Saqpatenti, # 1626;
 • 1993 - Anti-burn Cast, Saqpatenti, #88;
 • 1990 - Method for obtaining carbon free ferromanganese, National committee of inventions and discoveries. (USSR), 1637345;
 • 1987 - Method for obtaining Boron, National committee of inventions and discoveries. (USSR), 1445107;
 • 1987 - Chasm for obtaining Boron Carbide, National committee of inventions and discoveries. (USSR), 1504957;
 • 1985 - Chasm for obtaining Hard alloys, National committee of inventions and discoveries. (USSR), 1254752;

Participation in Scientific Grant Projects

 • 2003-2005 - Main participant, № 3265, Fabrication New Functionally Gradient Materials (FGM) by Self Propagating High Temperature Synthesis (SHS), Science and Technology Center in Ukraine (STCU);
 • 2005-2007 - Main participant, № 3622 Regional Evaluation of mining-related metals contamination, risks, and innovative remediation technologies In Ukraine and Georgia, Science and Technology Center in Ukraine (STCU);
 • 2006-2008 - Main participant, № 3921, Development of Innovative SHS-Thermal Explosion Technology for Production of Ti-Al Single-Phase Nanostructured Materials, Science and Technology Center in Ukraine (STCU);
 • 2009-2011 - Group leader, № 4999 STCU, GNSF Concentrated solar energy/self-propagating-temperature synthesis – new approach for increase of technological energy efficiency, Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2010-2012 - roup leader, № 4450 STCU Development and synthesis of nanostructure 3D-form products and coatings using the integrated nanotehnological scheme, Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2007-2008 - Manager, Production of powder and consolidated nanocrystalline materials by SHS, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science
 • 2011-2012 - Manager, Elaboration of Technologies for production new, multi-functional metal-ceramic materials on the base of Carbon, Nitrides and Borides, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;
 • 2013-2014 - Main Participant, Production of Cast alloys and products from them by SHS-Metallurgy, F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;
 • 2015-2016 - Manager, Elaboration of Technologies for production of graded armor elements on the base of ceramic materials of Ti-B-C-N System , F.Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;

Awards and Premiums, Honorary Titles

 • Georgian National Award in Science, 2010;
 • G.Nikoladze Academic Award, 2013;

Additional information

 • Synthesis of Ti-Al-Based intermetallics from oxide raw materials by centrifugal SHS; XIII International Symposium EPNM. pp. 13-15. Coimbra, Portugal, 2016; Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Elaboration of technology for production fine structure composites BN, B4C, and BxCyNz in B-C-N system by SHS method; Series of Chemistry; 2016 #4, vol 42, pp 575-579, Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze G.Oniashvili, M.Chikhradze ;
 • Obtaining of Ligatures from ultra-fine manganese waists by SHS-metallurgy technology; 2016 #4, Vol. 42, pp 600-604; Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Tavadze, G.Oniashvili;
 • Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys; International Journal of Global Warming. Volume 10, Issue 1-3. pp. 242–262., 2016; A.Chirakadze, Z.Buachidze, G.Zakharov, G.Oniashvili;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Innovation combined nanotechnology ERI/SHS and the system ER-2S; Book of Abstracts, УДК 534.222.2536.469544.45Т29 ISBN 978-5-9903212-3-6, 2016, Tbilisi; M. Poladashvili, G. Tavadze, G. Oniashvili, A. Khvadagiani, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov;
 • Microstructure peculiarities of metal-ceramic materials in obtained in Ti-Cr-C system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-5-9903212-3-6, 2017,Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure ceramic materials Ti-B-C-N system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili, M.Chickradze;
 • Comprehensive Chemical and structural characterization of composite materials produced by SHS with the help of modern microscopy techniques; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; A.Berner,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Syntesis andadiabatic explosive compaqtion of Ti-Al-B-C powders; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M.Chickradze , G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Studyng hardnees with sub-micron lateral resolution of composite materials produced by SHS with the help of picoindentor built in a high resolution scanning electron microscope; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M. Kalina,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Modeling of thermal field during SHS-electric rolling; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; T. Namicheishvili, L.Antashvili, G.tavadze, A.Tutberidze;
 • SHS ferrobor ligature; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, Z. Aslamazashvili;
 • Development of the technology SHS-metallurgy in Georgia; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • შენადნობის -სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი მასალების მიღების ხერხი; Methid for obtaining ultradysperse synthetic ceramic composite materials in Ti-B-N-Me and Ti-B-N-C-Me systems; Patent# P 6519 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, A.Khvadagiani, O.Okrostsvaridze;
 • Elaboration the technology for production fine-gradiend structure powder compostes B4C,and Bx Cx Nx in B-C-N system by SHS method; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Self-propagating High-temperature Syntesis of Ferroalloys; LAP LAMBERT Academic Publishing. Is a trademark Book Marke Servise Ltd., Demand GmbH, Norderstedt / Germany 2018; G.Oniashvili G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Heat-resistant materials obtained by SHS-Eleqctric rolling; 6th International Samsonov Conference “Materials Science of Refactory Compounds.” Kyiv, 2018; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure formation mechanism of hard alloys synthesized based on Titanium carbides and borides; ISBN 1512-0457 Oil and Gas of Georgia. #32, Georgia, 2017; G.OniashviliG. Zakharov, N. Aslamazashvili T. G.Tavadze, G.Varshalomidze;
 • Study of synthesis and compaction parameters in Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me systems for the production of materials by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Physical and mechanical properties and structural analiysis of materials obtained in Ti-Cr-C-steel, Ti-b, Ti-b-Me systems by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, N. Aslamazashvili T. Namicheishvili, L.Antashvili, A.Tutberidze;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • SHS of fine-grained ceramics containing carbides, nitrides and borides; XIII Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Coimbra, 2016, pp. 13-15; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, M. Chikhradze, G. Zakharov;
 • Study of technological parameters in Ti-Cr-C-Steel,Ti-B and Ti-B-Me systems for obtaining products by SHS-Electric rolling; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili T. Namicheishvili;
 • Hot shock wave consolidation of nanostructured tungsten based composites; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; A.Peikrishvili, B. Godibadze, G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Preliminary study of new SHS approach for obtaining nanostructured disperse fibrous manganese dioxde; 5th International Conference “Nanotechnologies”, NANO-2018, Tbilisi, Georgia; G.Zakharov, G. Tavadze, Z.Agamaliev Z. Aslamazashvili, A. Chirakadze;