სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Support Staff
Teimuraz Namicheishvili
Advisor to the director in scientific matters - Chief Researcher
2-379-945
temnamich@gmail.com

Date of Birth

11.01.1945

Education

 • 1962-1967 - Georgian Technical University , Faculty of Energy;

Scientific Degree (Rank)

 • 1991 - Doctor of Technical Sciences, diploma #ТМ №007110;

Work Experience

 • 1969 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, engineer;
 • 1972 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Junior Scientific Worker;
 • 1977 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, group leader;
 • 1979 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Senior Scientific Worker;
 • 1987 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Leading scientist;
 • 1993 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Laboratory of metal treatment by pressure, Head of the Laboratory;
 • 1997 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Chief Scientific Worke;
 • 2006 - Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Laboratory of metal treatment by pressure, Head of the Laboratory;
 • 2015 - present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Head of Metallurgy department - Chief Researcher;

Scientific Interests

 • Theoretical research of producing materials of scientific purpose by innovative method and practical implementation

Papers and Publications

 • 2005 –“ Технологический процесс диффузионной сварки под давлением слоистых композитов методом злектроконтактного нагрева”- Нозадзе Д.А.,Хундадзе К.Г.,Мачарадзе Д.М.- Проблемы металлургии, сварки и мате-риаловедения, 2005, №3(9)стр. 8-14;

 • 2005 – “ Usa Advanced Technology of Manufacture of Layered Composite Materials by the Method of Electro-Contact Heating under Pressure"- D.Nozadze, , Z.Liluashvili, D.Macharadze –Sohn International Symposium Chicago ,2005;

 • 2005 – “Расчет энергосиловых параметров на стане расширителе с ассиметрично расположенными валками”- Мелашвили З.н, Тутберидзе А.И.,ЧхартиШвили И.В Шенгелия В.М- Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, 2005, №3(9) стр. 3-8;

 • 2005 - “ Моделирование задачи вязко-пластического течения методом конеч-ных элементов”- Мелашвили З.н. Кокрашвили Л.Р. Хундадзе. К.Г- Проб. Мет., сварки и мат-ведения, №3(9) стр.25-31;

 • 2005 –“ Траектория передвижения гильзы при расширении ее по диаметру на правом прошивном стане на расширителе с ассиметрично расположенными валками”- Тутберидзе А.И., Мелашвили З.Н Металлургическая и горнорудная промышденность Днепропетровск №5 2005стр.36-38;

 • 2006 –“ Electrical Rolling Production Process of the Aircraft Gas-turbine compressor Blade Stjcks”- Т.Намичеишвили , Kokrashvili L.R. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მოამბე 173, #3, 2006, pp.540-541;

 • 2006 – “ Определение энергосиловых и кинематических параметров процесса расширения труб”- Мелашвили З.Н, Тутберидзе А.И., ЧхартиШвили И.В, Шенгелия В.М «Сталь» №10, 2006г.Москва, стр. 43-45;

 • 2007 –Т.Намичеишвили, З. Мелашвили- “Применение электроконтактного нагрева для компенсации тепловых потерь при расширении труб”, «Сталь» №6, 2007, Стр.53;

   

 • 2007 - Advanced Technology of Manufacture of Layered Composite Materials by the Method of Electro-Contact Heating under Pressure.- D. Nozadze, T.Namicheishvili, Z. Liluashvili., TMS, The Minerals, Metals & Materials Society, California 2007, pp.595-598;

 • 2007 –Нозадзе Д.А. Мачарадзе Д.М. Таварткиладзе А.Н. “Исследование кинетики развития прочности соединения на границе раздела сталь-алюминия в твердой фазе”, Проблемы Металлургии, варки и материалловедения, №4/ХII -07 Металлург. И горнор. пром., №11. 2008 - Т.Намичеишвили, С.Мебония “Расчет усилий при первичном захвате гильзы валками автоматстана”, Металлург. И горнор. пром., №11, Днепропетр. Т.Намичеишвили, А.Тутберидзе;

 • 2009 - “Влияние первого соударения гильзы с калибром автоматстана на процесс захвата”-Днепропетровск,2009,труб. Производство;

 • 2010 - Combined Method of Electric- Contact Heating and Diffusive Joint of Steel-Aluminum The First International Conference for students and young scientists “Treatment and Research of Materials”, theses, 108-114, 2010, D. Macharadze, D. Nozadze, M.Okrosashvili, I. Tavartkiladze, S. Bom;

 • 2011 - Т.Намичеишвили, Д.М.Мачарадзе, Д.А. Нозадзе, М.Н.Окросашвили, Н.Т.Лоладзе-“Комбированный метод электроконтактного нагрева и диффузионного соединения сталь-алюминий” სტუ–ს შრომები N2, (480),
  2011,29-34;

 • 2012- N.T.Loladze- “Combined Method of Electric- Contact Heating of Diffusive Joint of SteelAluminum“ T. Namicheishvili, D.M.Macharadze, D.А. Nozadze, M.N. Okrosasvili, works of Technical University of Georgia, #2, (480), 2011,29-34;

   

 • 2012-“Modem Technologies and Metods of Inorganic Materials Science” – Second Internacional Conference for students and Youg Scientist on “Mamerials frocessing”Tbilisi,10-13 october,2012. pp.91-94 D.Macharadze, D.Nozadze, M.Okrosachvili;

 • 2012- Т. Намичеишвили,К. Папава-“ Экспресс оценка точности размеров толщины стенки при горячей прокатке труб на автоматстане”, ТРУДЫ ГТУ, N2, (480), 2011, 29–34;

 • 2012 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, I.Zhordania, J.Loria, Z.Melashvili, V.Ramishvili„ Determination of the Interrelation of Technological and Construction Characteristics Of direct Roling Process“. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 6, №3, 2012, 69-64;

 • 2015 – „ Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Throat Plates“. Namicheishvili, Melashvili, Papava, Macharadze Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Thr oat Plates;

 • 2015 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili „Method of determination main Techonological parameters for non cast roling”;

 • 2015 – « Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов». II Международная конференция. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Материалы докладов Тбилиси 2015,
  стр, 250 – 254 , Нозадзе Д.А. Мачарадзе Д.М. Таварткиладзе А.Н.;

 • 2016 - Obtaining of Inorganic Products from Powdery Exothermic Mixtures Identification – Identification #13750/01, Priorities 20150304, Preliminary positive decision;

Inventions ( Copyright Certificates, Patents)

 • 2016 - Obtaining of Inorganic Products from Powdery Exothermic Mixtures Identification – Identification #13750/01, Priorities 20150304, Preliminary positive decision;

Participation in Scientific Symposiums and Conferences

 • 2010 - Combined method of electric contact heating and diffusion connection of steel- aluminum - D.Nozadze, M.Okrosashvili, T.Namicheishvili, Ya.Tavartkiladze. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Tbilisi, 10-13, pp.108-113. October 2010;
 • 2012 - Electrostimulation of Diffusive joint of Steel-Aluminum in Solid Phase in the conditions of thermoplastic treatment, The Conference devoted to the 80th anniversary of Academician F. Tavadze, conference materials, 2012, pg. 74-83, D. Macharadze, D. Nozadze, M. Okrosashvili;
 • 2012 - “Modem Technologies and Methods of Inorganic Materials Science” – Second International Conference for students and Young Scientist on “Materials Processing”Tbilisi, 10-13 October, 2012. pp.91 D.Macharadze, D.Nozadze, M.Okrosashvili;
 • 2012 - Electric contact heating and diffusion connection of steel-aluminum – T.Namicheishvili, D.Nozadze, M.Okrosashvili, Jurgen G.Heinrich.
  Second International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Tbilisi, 20-23, pp.91-95. October 2012;
 • 2012 - I international conference of students and scientists, STU works, #2 (480), 2011,29-34;
 • 2015 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili “ Method of Determination Main Technological Parameters for Non Cast Rolling”- Second International Conference on “Modern Methods of inorganic materials science”, proceedings, pg.156-163, Tbilisi. 20-24 April, 2015, D.Nozadze, D. Macharadze, D. Tavartkiladze;
 • 2015 - “ Разработка иновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов”. II Международная конференция. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Материалы докладов Тбилиси 2015, стр, 250 – 254;
 • 2016 - “Investigation and Development of Obtaining of Speciallypurposed Composite Products by SHS-Electric Rolling”- Shota Rustaveli National Science Foundation;

Participation in Scientific Grant Projects

 • 2011 - 2012 - "ნანოგანზომილების ნაწილაკებით განმტკიცებული ახალი საჯავშნე ფოლადის ფილების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება";
 • 2013 - "თხელი ლითონური ფურცლების წარმოების თანამედროვე მეთოდი";
 • 2014 - "ელექტრული ველის მეშვეობით სალი მასალების მაღალტემპერატურული (1500-23000ჩ) თმს-გლინვის პროცესის მართვა". მენეჯერი – თ. ნამიჩეიშვილი. ელექტროგლინვის პროცესის ხელმძღვ, - ა.თუთბერიძე. შემსრულებლები – ზ. მელაშვილი, დ. მაჭარაძე, ა. გობრონიძე, გ. ბასილაია, ჯ. გამსახურდია;
 • 2016 - "თმს-ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციურინაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება" -შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;