სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 3 პირომეტალურგიის ლაბორატორია
ირაკლი მაისურაძე
მეცნიერ თანამშრომელი
imaisuradze88@gmail.com

დაბადების თარიღი

9.09.1988

განათლება

 • 2009 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა შავი ლითონების მეტალურგიია. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი;   

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 2009-2011 - ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისი;
 • 2011-2014 - ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2009 - 2014 წწ. - ფეროშენადნობთა ქარხანა შ.პ.ს “რუსმეტალი”, ოპერატორი, ტექნოლოგი;
 • 2015 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფეროშენადნობთა და სამთო-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია და კომპლექსური საკაზმე მასალების მიღება, მათი ფეროშენადნობთა წარმოებაში გამოყენების მიზნით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 15  სამეცნიერო ნაშრომისა,  მათ შორის:

 • დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში მანგანუმშემცველი ნარჩენების გამოყენებით. “ენერგია”, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 2011 წ.;
 • ნახშირბადშემცველი ნარჩენების და წიდის ფუძიანობის გავლენა სილიკომანგანუმის გამოსადნობ კაზმის ელექტროწინაღობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, შრომები, ქუთაისი 2012 წ.;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • წვრილმარცვლოვანი ნახშირების დაბრიკეტების ხერხი. საქ. პატენტი P4522, 2008;
 • ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი, U1540У, 2009;
 • დაყალიბებული კოქსის მიღების ხერხი. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი, U1584У,2010;