სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურა
საფინანსო სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი
იურისტი
სადნობ საჩამომსხმელო უბანი
სამეცნიერო პროგრამების, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისა და გრანტების ცენტრი
სამეცნიერო ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო ჯგუფი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფი
მექანიკური სახელოსნო