სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ზურაბ ასლამაზაშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-382-942
zura.aslamazashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

11.07.1957

განათლება

 • 1976 - 1981 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ინჟინერ-მეტალურგი (მაგისტრი);
 • 1981 - 1985 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობა,ლითონთა თერმული დამუშავება (დოქტორი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1981 - 1984 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, ინჟინერი;
 • 1984 - 1986 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 1987 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1987 - 2009 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2009 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის პრობლემების ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) კომპოზიციური, ლითონკერამიკული, კერამიკული წვრილდისპერსული სტრუქტურისა და ნანოსტრუქტურული მასალების მიღება, თმს-თი მასალების დამუშავება, ნანოფხვნილები, ნანოკომპოზიტები, ნანოტექნოლოგიები, საჯავშნე და საკონსტრუქციო მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • OBTAINING OF RADIATION RESISTANT MATERIALS BY SHS. SHS 2011, XI International Symposium on SHS, 2011. G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze;
 • Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites. Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011. Z. Aslamazashvili, G. Zaxarov;
 • Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them. Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012. G. Tavadze; D. Sakhvadze; G. Jandieri; G. Jishkariani; G. Zakharov;
 • Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials. Explosive Production of Novel Materials pp 82-83,2012, Strasbourg, France. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze;
 • SHS of FineGrained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc., 2013. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili and A. Berner;
 • Ti-Cr-C-Me ფაზათაწარმოქმნის სისტემაში ზოგიერთი თავისებურება თმს დროს. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(715)-1014. ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, გ. თავაძე, გ.ურუშაძე;
 • Impact-resisent ceramic composites by SHS metod. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Cracow, 2014, pp. 136. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, and A. Berner (კონფერენცია);
 • Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system. Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi, 2014. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System. Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria, 2014. Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Разработка методом СВС ударостойких материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др.;
 • Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС-металлурги новых материалов и изделии из них. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др. (კონფერენცია);
 • Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015, Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе идр.;
 • Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze (კონფერენცია);
 • Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system; The 34th ISTC- Korea Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Synthesis of single-phase intermetallics. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2015, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46.© Allerton Press, Inc., 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 2015 - სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. საქპატენტი, 13796/01;
 • 2015 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, P6314;
 • 2016 - ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი, 13797/01;
 • 2013 - სალი შენადნობის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა. საქპატენტი, P 5827;
 • 2008 - სისტემის რენტგენულსდ ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი. საქპატენტი,P4969;
 • 2016 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 13750/01;
 • 2015 - სალი შენადნობი. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12974/01;
 • 2015 - სალი შენადნობი, საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12975/01;
 • 2015 - Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი შენადნობების - სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული მასალების მიღების ხერხი.საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12976;
 • 2011 - კაზმი სალი კომპოზიციური მასალების მისაღებად. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), P5313;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl) ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 624;
 • 1996 - ფეროალუმინის მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 691;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნიტრიდების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 856;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl3) ნაკეთობების. საქპატენტი, # 1625;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან ( Ti3Al ) ნაკეთებების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 1626;
 • 1993 - პრიორ. 08.03.93. მიწვის საწინააღმდეგო დანაფარი. საქპატენტი, #88;
 • 1990 - უნახშირბადო ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1637345;
 • 1987 - ბორის მიღების ხერხი. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1445107;
 • 1987 - კაზმი ბორის კარბიდის მისაღებად. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1504957;
 • 1985 - კაზმი სალი შენადნობების მისაღებად. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1254752;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2003 - 2005 - მთავარი შემსრულებელი, № 3265, ახალი ფუნქციონალურ გრადიენტული მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერეტურული სინთეზით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2005 - 2007 - მთავარი შემსრულებელი, № 3622 მაღალეფექტური თერმომედეგი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების შემუშავება თმს სინთეზით და შემდგომიდაბალტემპერატურულიფორმირებით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2006 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, № 3921, Ti-Al -ის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურულიმასალების მისაღებად ინოვაციური თმს-თბური აფეთქების ტექნო. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2009 - 2011 - Group leader, № 4999 STCU, GNSF Concentrated solar energy/self-propagating-temperature synthesis – new approach for increase of technological energy efficiency. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2010 - 2012 - Group leader, № 4450 STCU Development and synthesis of nanostructure 3D-form products and coatings using the integrated nanotehnological scheme. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2007 - 2008 - ხელმძღვანელი, თმს-თი ნანოკრისტალური ფხვნილოვანი და კონსოლიდირებული მასალების და ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2009 - 2010 - მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2011 - 2012 - ხელმძღვანელი, თმს – მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2013 - 2014 - მთავარი შემსრულებელი, Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2015 - 2016 - ხელმძღვანელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2010 წ. - საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში;
 • 2013 წ. - გ. ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემია;