სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
გიორგი მიქაბერიძე
ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
2-382-942
giorgimikaberidze1@gmail.com

დაბადების თარიღი

18.08.1964

განათლება

 • 1981 - 1986 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი:
  1986 - 1990 - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  1990 - 2006 - მეცნიერ თანამშრომელი;
  2010 - 06.2016 - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  06.2016 - დღემდე - თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) ლაბორატორიის უფროსი;
 • გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტი:
  2006 - 2010- ინჟინერი;
  2010 - 2011- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • 2015-2016წწ. -Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელმენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2017-2018წწ. -ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2016-2018წწ. - №216972: „თმს-ელექტრო გლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზოციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება; შემსრულებელი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სამეცნიერო ინტერესები

მასალების მიღების ტექნოლოგიები, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგია, კომპოზიციური და კერამიკული მასალები,  ნანოფხვნილები, ნანოკომპოზიტები, ნანოტექნოლოგიები, საჯავშნე და საკონსტრუქციო მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • „PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL ANALYSIS OF MATERIALS OBTAINED IN Ti-Cr-C-STEEL, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS BY “SHS-ELECTRIC ROLLING”; N.Aslamazashvili, M.Chikhradze, G.Zakharov, G.Oniashvili, G.Mikaberidze, G.Tavadze, T.Namicheishvili, A.Tutberidze, Z. Melashvili;
  Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia 2018;

   

 • „STUDY OF SYNTHESIS AND COMPACTION PARAMETERS IN Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS FOR THE PRODUCTION OF MATERIALS BY SHS- ELECTRIC ROLLING“
  Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze, G. Zakharov, G. Oniashvili, G. Mikaberidze, G. Tavadze, T. Namicheishvili, A. Tutberidze, Z. Melashvili
  Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia 2018;

   

 • PRODUCTION OF Mn-Cu LIGATURES BY SHS METHOD FROM MANGANESE WAISTS;
  G. Zakharov, M. Chikhradze, G. Oniashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, Z. Aslamazashvili, G. Mikaberidze, Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia 2018;

 • ”Studies on Effective Segregation Coefficient of Impurities in Silicon Pulled from MG-Si Melt”, Eur.Chem.Bull., 2016, 5(9), 376-379, ნ.კეკელიძე, გ.თავაძე, ე.ხუციშვილი, ლ.გაბრიჩიძე, გ.მიქაბერიძე;
 • РАЗРАБОТКА МЕТОДОМ СВС УДАРОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ. II Международная конференция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ НЕОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ Сборник докладов (107-120). З.Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Ониашвили, Г. Тавадзе, Г. Микаберидзе,М. Поладашвили, 2015 (კონფერენცია);
 • НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ МЕТОДОМ СВС – МЕТАЛЛУРГИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ. II Международная конференция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ НЕОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ Сборник докладов (82-89). Г. Захаров, З. Асламазашвили, Г.Ониашвили, Г.Тавадзе, А.Чиракадзе, Г.Микаберидзе, Г.Урушадзе, 2015;
 • SYNTHESIS OF MATERIALS IN Ti-Cr-C-Me SYSTEM. SHS2015 Book of Abstracts. G.Oniashvili, Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze, G.Mikaberidze, 2015 (კონფერენცია);
 • Obtaining of Ultra Dispersed Powders of Hard-melting Compounds. PM2014 book of Abstracts. G.Tavadze , Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Mikaberidze, 2014;
 • Hard Alloys Obtained by the Method: SHS-Centrifugal Cast XII International Symposium on SHS, Book of Abstracts, p 293, Texas, USA. G.Oniashvili, Z.Aslamazashvili, G,.Zakharov, G.Tavadze, G. Mikaberidze, 2013;
 • თმს მეთოდით მინერალური მადნის კონცენტრატებიდან ზოგიერთი ძნელდნობადი ნაერთის მიღება. Book of Abstracts 27-30, November, "ПМ -2012", Kiev, p164. G.Tavadze, G. Mikaberidze, O. Okroscvaridze, 2012 (კონფერენცია);

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 1989 - Способ получения порошка карбида кремния. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), №4445557;
 • 1989 - Способ получения порошкообразного карбида молибдена. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), №4445560;
 • 1989 - Способ получения порошкообразного дисилицида молибдена. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), №4445558;
 • 1989 - Способ получения аморфных композиционных пленок и устройства для его осуществления. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), №1748374;
 • 1993 - Способ получения порошкообразного силицида молибдена. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), RU 1783743;
 • 1994 - Способ получения карбида кремния. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), RU 1777312;
 • 1994 - Способ получения карбида молибдена. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), RU 1777311;
 • 2009 - კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. საქპატენტი, U 1543;
 • 2009 - კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. საქპატენტი, U 1544;
 • 2009 - კომპოზიციური კერამიკის კომპაქტირებული მასალის მიღების ხერხი. საქპატენტი, P 4940;
 • 2015 - სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა საქპატენტი., 13796/01
 • 2015 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, P6314;
 • 2015 - ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი, 13797/01;
 • 2015 - ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. P 6622;
 • 2015 - სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. P 6682;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2006-2009 - ტექნოლოგი, STCU #3498 ალმას-ლითონური გრანულების ელექტრო-განმუხტვითი შეცხობის ტექნოლოგიის დამუშავება მაღალი ეფექტურობის ალმასის ინსტრუმენტის მისაღებად. უმტც/ STCU;
 • 2005-2007 - ტექნოლოგი, STCU #3622 თმს მეთოდით მაღალეფექტური თერმომდგრადი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების დამუშავება შემდგომი დაბალტემპერატურული ფორმირებით. უმტც/ STCU;
 • 2001-2003 - ინჟინერი, G-442ახალი სალი შენადნობები ნანოკრისტალური კომპონენტებით საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი/ISTC;
 • 2011-2012 - შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2013-2014 - შემსრულებელი, თმს – მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2015-2016 - შემსრულებელი, Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);