სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია № 7

ლაბორატორიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ტესტური უზრუნველყოფა. მეტალურგიული ნედლეულისა და პროდუქციის (მადანი, კონცენტრატი, ლითონები, შენადნობები, სხმული, ნაგლინი და სხვ.) ქიმიური შედგენილობის განსაზღვრა. რენტგენოსტრუქტურული და რენტგენოფაზური ანალიზი, მიკრორენტგენოსპექტრული ანალიზი და ლაზერულ-ოპტიკური ანალიზი. ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა. გარდა ამისა ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე ლაბორატორია აწარმოებს ლითონების, ლითონური ნაკეთობებისა და კონსტრუქციების სამეცნიერო-ტექნიკურ ექსპერტიზას. ისაზღვრება საკვლევი მასალის ფიზიკურ-ქიმიური, ფიზიკურ-მექანიკური და მათი სხვა თვისებების სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

ძირითადი მიღწევები:

  • დამუშავებულია კრიოგენული, ქიმიური და სპეციალური მანქანათმშენებ-ლობისთვის კრიოგენულ ტემპერატურებზე მაღალი საექსპლუატაციო, სიმტკიცის, პლასტიკურობის, დარტყმითი სიბლანტისა და შედუღებადი აუსტენიტური კლასის რამდენიმე შენადნობი და დანამზადებულია მათგან სხვადასხვა სახის პროდუქცია.
  • შენადნობების, მათ შორის, გადფილდის ტიპის ცვეთამედეგი ფოლადების და ქრომ-სილიციუმის სპეციალური დანიშნულების ფოლადების, ფიზიკურ–მექანიკური, ცვეთამედეგი და სხვა ტექნოლოგიური თვისებების გასაუმჯობესებლად დამუშავდა შენადნობების ნანომოდიფიცირების ტექნოლოგია. აღნიშნული ტექნოლოგიით დამზადდა გახანგრძლივებული საექსპლუატაციო რესურსის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობები.
  • აგებულია მრავალკომპონენტიანი, რკინა-ქრომ-მანგანუმის სისტემის აუსტენიტური მყარი ხსნარების კვაზიბინარული, კვაზისამმაგი და კვაზიოთხმაგი სტრუქტურული დიაგრამები.
  • დამუშავებულია ქრომ-მანგანუმიანი, აუსტენიტური, მაღალმტკიცე პარამაგნიტური კრიოგენული შენადნობი.
  • დამუშავებული ორიგინალური მეთოდით შესაბამისი ოქსიდებიდან მიღებულია სუფთა ლითონები: Pb, Sn, Cu, Fe, Co, Ni, აგრეთვე: ქრომის, ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდები. ნახშირბადის ნანომილაკები.

 

არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია № 7

არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია № 7

ლაზერულ-ოპტიკური მიკროანალიზატორი მიკრორენტგენოსპეკტრალური ანალიზატორი

ლაბორატორიის პერსონალი
14-11-2016    ნანახია: 8 850-ჯერ