სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
შტატგარეშე
ვახტანგ წიკლაური
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

დაბადების თარიღი

24.03.1942

განათლება

 • 1958-1963წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (ბაკალავრი);
 • 1967-1970წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „მანქანათა ნაწილები“ (ასპირანტურა);
 • 1973წ. - მოსკოვის ბაუმანის სახ. ტექნიკური სასწავლებელი კურსები უმაღლესი სკოლების მასწავლებლებისთვის (4 თვიანი კურსები, ფრიადზე);
 • 1983წ. - მოსკოვის საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და ტექნიკის ახალი პერსპექტიული მიმართულებანი (6 თვიანი კურსები, ფრიადზე);
 • 1984წ. - ქ.მოსკოვში დავიცავი დისერტაცია ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნირო ხარისხი.
 • 2015 - დღემდე ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდ- ნეობის ინსტიტუტი-ინჟინერი

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

სამეც./ აკად. ხარისხი

ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 1964-1965წწ. - ინჟინერ-ინჟინერ-ტექნოლოგი, თბილისის ინსტრუმენტალური ქარხანა;
 • 1965-1966წწ. - ინჟინერ- კონსტრუქტორი, თბილისის სპეც. ტაქომეტრიისს საკონსტრუქტორო ბიურო;
 • 1970-1974წწ. - ასისტენტი, „მანქანათა ნაწილების“ კათედრა, საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • 1975-1978წწ. - უფროსი ინჟინერი, ქ. მოსკოვის ჩარხების ექსპერიმენტალური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • 1981-1985წწ. - კვლევითი განყოფილების უფროსი, კვლევითი განყოფილება, „სახსტანდარტი“;
 • 1985-2006წწ. - ლაბორატორიის გამგე, მასალათმცოდნეობის და მეტალურგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა აკადემია;
 • 2006-2007წწ. - მთავარი ინჟინრის მოადგილე, ტექნიკური კონტროლის უფროსი ქარხანა დაიხურა 2007 წელს შპს“საკონსტრუქტორო-საწარმოო გაერთიანება“ (ვაზიანის შეკუმშული ბუნებრივი აირისათვის საავტომობილო ბალონების ქარხანა);
 •  2008-2009წწ. - უფროსი მეცნიერ-კონსულტანტი, „საქპატენტი“;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ნაშრომები პუბლიკაციები, 18-მდე გამოქვეყნებული შრომა მათ შორის:

 1. Сообщения АН ГССР том 52 1968г, О.С. Езикашвили, В.А.Циклаури, Н.Г.Бардзимов” О коэффициенте взаимного перекрытия для случая относительного винтового движения трущихся поверхностей”.
 2. Москва, Академия коммунального хозяйства.”Совершенствование рельсовых путей городского электротранспорта” 1978г. В.А.Воевода.В.А.Циклаури “К вопросу об упругих элементах подрезиненных колес”.
 3. Киев, Министерство ЖКХ УССР “Наука и техника в городском xозяйстве”. 1978г. В.А.Воевода, З.В.Чихладзе, В.А.Циклаури “О возможностях применения пневмоупругой виброзащитной системы”.
 4. Авторское свидетельство №475252 1975г. О.С.Езикашвили, В.А.Циклаури, Н.А.Хачидзе Грузинский политехнический институт “Устройство для зажима каретки станка”.