სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

•„ალუმინის ფუძეზე კომპოზიტური საჯავშნე ფილის მიღების ხერხი“
გ.ქევხიშვილი ჯ.ლორია, ი.ჟორდანია, თ.ნამიჩეიშვილი , ვ.რამიშვილი, ნ. კვატაია, გ.თავაძე, ო. ივასიშინი. პატენტი P 2018 6913 B


• „ბინარული ნახევარგამტარი ნაერთების რადიაციულად მედეგი InAs-GaAs –ის მყარი ხსნარების მოცულობითი კრისტალების მიღების მეთოდი პირდაპირი შედნობით“
ნ.კეკელიძე, ე.ხუციშვილი, ლ.გაბრიჭიძე, ნ.ქობულაშვილი, თ ქამუშაძე
#AP2016014142


• „ხისტი დასხივებისადმი რადიაციულად მედეგი ნახევარგამტარი ელექტრული მასალა“
ნ.კეკელიძე, გ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ე.ხუციშვილი #AP2016014141


• „ინდიუმის ფოსფიდის (InP) კრისტალების ხარისხის გაუმჯობესების ხერხი“
ნ. კეკელიძე, დ. კეკელიძე, ე. ხუციშვილი, ბ. კვირკველია #AP2016014142


• „Ti-B-N-C-Me და Ti-Cr-C-Me სისტემებში თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მეთოდით მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი გრადიენტული მასალის მიღების ხერხი“
ზურაბ ასლამაზაშვილი, გიორგი ონიაშვილი, გარეგინ ზახაროვი, გიორგი თავაძე, ალექსი ბერნერი. პატენტი AP 2017 14618


• ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული სალი მასალების მიღების ხერხი. სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ო.ცაგარეიშვილი, ა. მიქელაძე, რ.ჭედია, ლ.ჩხარტიშვილი.

2018. GE P 2018 6907 B.


წარდგენილი პატენტები

• განაცხადი # 14911/1 „კომპოზიტური (ფენოვანი) საჯავშნე ფილის მიღების ხერხი“ გ.ქევხიშვილი, გ.თავაძე, თ.ნამიჩეიშვილი , ჯ.ლორია, ვ.რამიშვილი

• განაცხადი 14937/1 „ფეროშენადნობის უწყვეტი ჩამოსხმის როტორული ტიპის უნივერსალური მანქანა“ გ.თავაძე, გ.ქევხიშვილი

• საქპატენტი, საქართველო, განაცხადის ნომერი 13750/01 (პატენთ მფლობელი ინსტიტუტი) ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი ა.ჭირაქაძე,ა.ხვადაგიანი გ.მიქაბერიძე. პატენტის #P6541 „ფხვნილოვანი ექზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი“.


• საქპატენტი, საქართველო, განაცხადის ნომერი 13797/01; (პატენტ მფლობელი ინსტიტუტი). ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი პატენტის #P6622. „ფერომანგანუმის მიღების ხერხი“.


• საქპატენტი, საქართველო,; (პატენტ მფლობელი ინსტიტუტი). ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი ა.ჭირაქაძე, ა.ხვადაგიანი გ.მიქაბერიძე. პატენტი, #P6682 „სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა“.