სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საჯარო ინფორმაცია

ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს.

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმით.

 

მისამართი: 0186, თბილისი, ე.მინდელის ქ.#8ბ

ტელ: +(995-32) 2381622;
ელ.ფოსტა: mmi@delta.gov.ge

 

1. ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ

 

 

 

 

 

 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 

 

 

 

 

3. ინფორმაცია ინსტიტუტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

 

 

 

4. ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

 

 

 

5. ინფორმაცია ინსტიტუტის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. სამართლებრივი აქტები

 

 

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია