სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამშრომლები
ადმინისტრაცია
დამხმარე პერსონალი
საფინანსო სამსახური
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
გიორგი ლობჟანიძე
ინჟინერ ელექტრიკოსი
ლაბორატორიები
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ევგენი ხუჭუა
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ზურაბ ჩუბინიშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
ლითონმცოდნეობის, ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
კორნელი სვანიძე
ინჟინერი
ბესიკ სარალიძე
ინჟინერი
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
ამირან შარაძე
ტექნიკოსი (I კატეგორია)
შტატგარეშე
ნინო ბერიანიძე
ოფის მენეჯერი
გიორგი ბენდელიანი
დაცვის მუშაკი
სოლომონ შანშიაშვილი
დაცვის მუშაკი
გიორგი კაპატაძე
დაცვის მუშაკი
მარიამ ხიჯაკაძე
კანცელარიის სპეციალისტი
გიორგი მირიანაშვილი
კომერციალიზაციის მენეჯერი
ილჰამა ალფაშაევა
დამლაგებელი
ბაგრატ ფევაძე
დაცვის მუშაკი (ბათუმი)
რევაზ გუნდაძე
დაცვის მუშაკი (ბათუმი)
ავთანდილ ხვადაგიანი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
თენგიზ ქენქაძე
სანტექნიკოსი