სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სალომე გვაზავა
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
s.gvazava@bk.ru

დაბადების თარიღი

03.02.1994

განათლება

2022 - დოქტურანტურა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალათმცოდნეობა;

2020 - 2022 წწ. მაგისტრატურა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალათმცოდნეობა;

2012 - 2016 წწ. ბაკალავრიატი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჯინერია. 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2023 - წლის მარტიდან დღემდე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსსტც „დელტა“, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობის, ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია, მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი.
 • 2019 - 2023 წლის მარტამდე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსსტც „დელტა“, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კოროზიის კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი ინჟინერი.
 • 2017 - 2019 წლის ინვნისამდე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსსტც „დელტა“, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კოროზიის კვლევითი ლაბორატორია, ინჟინერი.
 • 2014 - 2016 წლის აგვოსტომდე.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპოზიციური მასალების და ბიონანოპოლიმერების კატედრა. ლაბორატნი. 
 • 2016 - 2017 წლის იანვრამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრალური მეცნიერებისა და ბიოსისტემების მართვის დეპარტამენტი. 

სამეცნიერო ინტერესები

ორგანული, ქიმია, არაორგანული ქიმია, ელექტროქიმია, მასალათმცოდნეობა, სასურსათო

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 1. ნ. ხიდაშელი., გ. გორდეზიანი., ს. გვაზავა., გ.თავაძე., რ. ტაბიძე., ა. ბატაკო, Influence of Structural Parameters on the Wear Resistance of ADI During Dry Sliding Friction. გამომცემლობა SPRINGER, ელექტრონული კრებული - Advances in Manufacturing Processes, Intelligent Methods and Systems in Production Engineering, 2022;
 2. ს.გვაზავა, მ.ჩიხრაძე, გ.ზახაროვი, ნ.ხიდაშელი, Wear Behavior of Boron-Microalloyed Austempered Ductile Iron Under Various Dry Sliding Conditions. ელექტრონული კრებული- ICWRM 2022: 16. International Conference on Wear Resistance of Materials July 28-29, 2022 in Vienna, Austria; 2022;
 3. ნ.ხიდაშელი, გ.გორდეზიანი, ს.გვაზავა, გ.თავაძე, რ.ტაბიძე, ა.ბატაკო, Advances in Manufacturing Processes, Intelligent Methods and Systems in Production Engineering. ელექტრონული კრებული- GCMM 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 335. Springer, Cham. 2022;
 4. ზ.კოვზირიძე, ნ.ნიჟარაძე, რ.ტაბიძე, ტ.ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, ნ.კუცია, მ.ბალახაშვილი, ნ.დარახველიძე, ს.გვაზავა, Obtaining and Study Smart Composites in the B4C-SiC-Si-Al-Al2O3—Carbon Fiber System, Advances in Materials Physics and Chemistry, 2022, 12, 323-337, 2022;
 5. ს.გვაზავა, ნ. ხიდაშელი, ვ. თედიაშვილი, მ. დონაძე, Tribocorrosion behavior of austempered ductile iron microalloyed with boron, ელექტრონული გამომცემლობა- ICFWM 2022: 16. International Conference on Friction and Wear of Materials May 05- 06, 2022 in Rome, Italy; 2022;
 6. ს.გვაზავა, ნ.ხიდაშელი, თ.ბაძოშვილი, მ.ჩიხრაძე, გ.ზახაროვი; Influence of structural factors on the frictional characteristics of bainitic cast irons, "კერამიკა", 2022;
 7. გ. ზახაროვი, ნ. ხიდაშელი, ზ. ასლამაზიშვილი, გ. გორდეზიანი, მ. ჩიხრაძე, ს. გვაზავა, ი. მაისურაძე, Wear behaviour of austempered, ductile iron microalloyed with boron under different contact load by dry sliding wear conditions, WMMES, World Symposium on Mechanical - Materials Engineering & Science, 2021;
 8. გ.გორდეზიანი, ი.ცინცაძე, ს.გვაზავა, ნ.ხიდაშელი, გ.თავაძე, Influence of hot plastic deformation on austenitization process during austempering of ductile iron, Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science - 4th International Conference, proceedings, 2021;
 9. მ.მიქაბერიძე, დ.რამაზაშვილი, ს.გვაზავა, ვ.თედიაშვილი, გ.თავაძე, ვ.ცინცაძე, რ.ბაგრატიონი, ა.ჩხიკვაძე, ო.გურუშიძე, Corrosion resistance of steel MIILUX - 500 in salt spray chamber and subtropical climate of the atmosphere, Modern technologies and methods of inorganic materials science - 4th International Conference, proceedings, 2021;
 10. მ.მიქაბერიძე, ზ.მელაშვილი, ვ.ცინცაძე, ს.გვაზავა, დ.რამაზაშვილი, ნ.კვატაია, Electrochemical Investigations of TiB6 Alloys Obtained by SHS-electric Rolling Method, Modern technologies and methods of inorganic materials science- 4th International Conference, proceedings, 2021;
 11. გ.ზახაროვი, ნ.ხიდაშელი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.გორდეზიანი, მ.ჩიხრაძე, ს.გვაზავა, ი.მაისურაძე,Wear behaviour of austempered, ductile iron microalloyed with boron under different contact load by dry sliding wear conditions, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (IF), Pub Date : 2021-10-12, DOI: 10.1088/1757-899x/1190/1/012004, 2021;
 12. გ.ზახაროვი, ნ.ხიდაშელი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.გორდეზიანი, მ.ჩიხრაძე, ს.გვაზავა, ი.მაისურაძე, Production of Ferroboron from Wastes by SHS-metallurgy and influence of Ligatures on the Structure/Properties of Cast Iron, November 2021IOP Conference Series Earth and Environmental Science 906(1): 012008, DOI:10.1088/1755-1315/906/1/012008, 2021;
 13. ზ. მესტვირიშვილი, ნ. ნიჟარაძე, ს. გვაზავა, ზ. კოვზირიძე, Influence of different factors on B4C physical-mechanical properties, "კერამიკა", 2021;
 14. ნ. ხიდაშელი, გ. გორდეზიანი, ს. გვაზავა, Wear resistance of austempered ductile iron microalloyed by boron, xiii international conference, transport problems 2021, 2021;
 15. გ.ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, ნ.ხიდაშელი, ს.გვაზავა, მ.ჩიხრაძე, production on ferro boron from wastes by SHS-metallurgy and influence ligatures on the structure/properties of cast iron, IOP Conference Abstracts Book, 2021;
 16. რ. ტაბიძე, ნ. ხიდაშელი, გ.თავაძე, გ. გორდეზიანი, ა.გაჩეჩილაძე, ს. გვაზავა, Increasing ecological security by elaborating the Cu-free new bainitic cast iron, "მოამბე",  2020;
 17. M. Mikaberidze, D. Ramazashvili, S. Gvazava, V. Tediashvili, G. Tavadze,V.Tsintsadze, R. Bagrationi, A. Chkhikvadze, O. Gurushidze.
  Corrosion resistance of steel MIILUX -500 in salt spray chamber and subtropical climate of the atmosphere, Modern technologies and methods of inorganic materials and science, 2020– In print;
 18. M. Mikaberidze, Z.Melashvili, V. Tediashvili, S. Gvazava, D. Ramazashvili, N.kvataia. Electrochemical Investigations of TiB0.6 Alloys Obtained by SHS-electric Rolling Method, Modern technologies and methods of inorganic materials and science, 2020 – In print.
 19. მ.მიქაბერიძე, ს.გვაზავა, დ.რამაზაშვილი, ვ.თედიაშვილი, Nanocrystalline and amorphous Ti-Zr based alloys for hardening of medical tools 3rd Innovative Technologies in metallurgy and materials sciece, Modern technologies and methods of inorganic materials science- 3rd International Conference, proceedings, 2018.
სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 1. M. Mikaberidze, S. Gvazava, D. Ramazashvili ,V. Tediashvili, Nanocrystalline and amorphous Ti-Zr based alloys for hardening of medical tools
  3rd Innovative Technologies in metallurgy and materials sciece. საერთთაშორისო სიმპოზიუმი, თმს- სინთეზი. 16-17 July 2018 თბილისი;
 2. რ.ტაბიძე, ნ.ხიდაშელი, გ.თავაძე, გ.გორდეზიანი, ა.გაჩეჩილაძე, ს.გვაზავა „ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით უსპილენძო, ახალი, მაღალმტკიცე ბეინიტური თუჯის შემუშავება“ თეზისები პროფ.ვ.ერისთავის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციისა: „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. თბილისი 2019;
 3. Electrochemical Investigations of TiB0.6 Alloys Obtained by SHS-electric Rolling Method, Modern technologies and methods of inorganic materials science, საქართველო, თბილისი, 2021;
 4. Corrosion resistance of steel MIILUX -500 in salt spray chamber and subtropical climate of the atmosphere, Modern technologies and methods of inorganic materials science, საქართველო, თბილისი,2021;
 5. production on ferro boron from wastes by shs-metallurgy and influence ligatures on the structure/properties of cast iron, 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2021, ჩეხეთი, პრაღა, 2021;
 6. Wear behaviour of austempered, ductile iron microalloyed with boron under different contact load by dry sliding wear conditions, WMMES, World Symposium on Mechanical - Materials Engineering & Science, ჩეხეთი, პრაღა, 2021;
 7. INFLUENCE OF HOT PLASTIC DEFORMATION ON AUSTENITIZATION PROCESS DURING AUSTEMPERING OF DUCTILE IRON, 4th International Conference - MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS OF INORGANIC MATERIALS SCIENCE, საქართველო, თბილისი,
 8. Wear resistance of austempered ductile iron microalloyed by boron, XIII International Conference Transport Problems, პოლონეთი, კატოვიცე, 2021;
 9. Influence of structural parameters on the wear resistance of ADI during dry sliding friction, 15th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM-2020), ინგლისი, ლივერპული, 2021;
 10. Wear Behavior of Boron-Microalloyed Austempered Ductile Iron Under Various Dry Sliding Condition, ICWRM 2022: 16. International Conference on Wear Resistance of Materials, Vienna, Austria, 2022;
 11. Tribocorrosion Behavior of Austempered Ductile Iron Microalloyed with Boron,  ICFWM 2022: 16. International Conference on Friction and Wear of Materials, Rome, Italy, 2022;