სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნუგზარ ხიდაშელი
ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
khidly@gtu.ge

დაბადების თარიღი

10.05.1954

განათლება

 • 1971-1977  წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,  (ინჟინერ-ფიზიკოს-მეტალურგი);
 •  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  ასპირანტურის განყოფილება (შავი და ფერადი ლითონების სამსხმელო წარმოება);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი  (ტექნ. მეცნ.კანდ.);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1986-1993 - ასისტენტი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,მეტალურგიის ფაკულტეტი, სამსხმელო წარმოების კათედრა;
 • 1993-2006 - დოცენტი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, სამსხმელო წარმოების კათედრა
 • 2006-2013 - ასოცირებული პროფესორი „სამსხმელო წარმოებისა და ახალი ტექნოლოგიური პროცესების“ მიმართულება­ზე საქართველოს ტექნიკურ უნი­ვერსიტეტში;
 • 2013 – 2017 - სრული პროფესორი „სამსხმელო წარმოებისა და ახა­ლი ტექნოლოგი­ური პროცესების“ მიმართულება­ზე საქართველოს ტექ­ნიკურ უნივერსი­ტეტში;
 • 2017 – 2020 - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2020 - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • დეფორმირებადი თუჯების სტრუქტურა და თვისებები; მაღალმტკიცე თუჯების თერმომექანიკური დამუშავება; ფაზური გარდაქმნების თერმიდინამიკა და კინეტიკა; მაღალმტკიცე თუჯების დაღლილობა და ცვეთამედეგობა; სამსხმელო წარმოება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Tsurtsumia, Nugzar Khidasheli N., Sojref R., Kutelia E. Microstructural characterization of boehmite sol-gel coated ADIs after high temperature oxidation in water vapor, Conference: Future Materials 2020 (Materials Science & Nanotechnology Conference), Lisbon, Portugal, 26-28 February 2020;
 • Tsurtsumia, O., Pedraza, F., Gregoire, B., N. Khidasheli, E.Kutelia High Temperature Oxidation of Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron (DADI). Metall and Mat Trans A, 06 December 2019;
 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, “Preliminary high temperature oxidation experiments of the slurry aluminized deformable austempered ductile iron (DADI)”, 9th International Symposium on High Temperature Corrosion and Protection of Materials, Les Embiez, France, 15-20 May, 2016;
 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, F.Pedraza, “Study of the Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron: structural aspects of the thermally grown oxide layer”, proceedings of 14 th International Corrosium Symposium , KORSEM’16, Bayburt, Turkey, 4-7 October, 2016;
 1. Khidasheli, G. Beradze, ”Factors Influencing structural properties of low silicone bainite cast irons”, Amsterdam IOS Press, Nieuwe Hemweg 6B 10113 BG , pp. 119-125 , Amsterdam, Nederlands, 2016;
 • Kutelia, N.Khidasheli, G.Beradze, - Structural Transformationsof High-Carbon Austenite, IBSU, Journal of Technical Science and Technologies; Volume 3, Issue1 , pp. 9-13, 2014;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia, B.Gregoire, F.Pedraza, T.Kukava,-High Temperature Oxidation Experiments of the Slurry Aluminized Deformable Austempered Ductile Iron, - 2018 6th International Conference on Nano and Materials Science (ICNMS 2018) Florida Polytechnic University, USA, 15-17, 2018;
 • Tsurtsumia, N. Khidasheli, E.Kutelia,   T.Kukava, “Oxidation Behavior of Deformable Austempered Ductile Iron and the Ways for Improvement of its High Temperatures Properties”, proceedings of Materials Science and Technology MS&T’16, Salt Lake City, USA, 23-27 October, 2016;
 • Khidasheli, E.Kutelia, O.Tsurtsumia, " "Influence of Microstructure and Composition on the Oxidation Mechanism of austempered ductile iron" Gordon Research Conferences, High Temperature Corrosion, Colby Sawyer College, New London, New Hampshire, USA, 2015

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • European Commission, FP7 -Seventh framework prog-ramme,  Community Rese-arch,  N 310436,  Production of Coatings for New Efficient and Clean Coal Power Plant Materials, 2013 -2016;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, DI/43/3-122/11, მეტალური და პოლიმერული მასალებისზედაპირების მექანიკური და ელექტულითვისებების მოდიფიცირება თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 2012-2013;
 • აშშ სამოქალაქო კვლე-ვებისა და განვითარების ფონდი(CRDF),  BPG 06/10, ADI კლასის დეფორმირებადი თუჯის ბაზაზე მაღალი წნევის მრავალსაფეხურიანი კომპრესო-რების დამზადების რესურსდამზოგი ტექნოლოგიის დამუშავება , 2010;