სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ბაგრატ გოდიბაძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
bgodibadze@gmail.com

დაბადების თარიღი

12.08.1982

განათლება

 • 1999-2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი,ინჟინერ-ეკონომისტი, ბაკალავრი;
 • 2004-2007, ქიმუირი ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მეტალურგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
 • 2009–2013, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობა და მასალათა თერმული დამუშავება, ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მასალათმცოდნეობაში.

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2004-2016 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის, აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების, მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 2016 - 2020 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის, აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების, მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 2020 - დღემდე სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ელექტრონული მიკროსკოპიის ჯგუფი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.


2016 - წლიდან დღემდე - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი.  http://www.youngscientists.org.ge

სამეცნიერო ინტერესები

 • დარტყმითი ტალღებით ოთახისა და ცხელ მდგომარეობაში ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება, სინთეზი, შედუღება;
 • ნანოსტრუქტურული მასალები, რადიაციამედეგი და სალი მასალები, მძიმე და კერამიკული სალი შენადნობები;
 • ახალი კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა.

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • “Hot Explosive Coating of Steel Surfaces with Diamond Containing WC-Co Alloys”.

E.Chagelishvili, A.Peikrishvili, L.Kecskes, N. Chikhradze, M. Tsiklauri, B. Godibadze,. European Powder Metallurgy Association. World Congress & Exhibition; Euro PM2004. pp. 473-478. 17-21 October 2004.

 • Peikrishvili, E. Carton, L. Keckes. E. Chagelishvili, B.Gоdibadze. Fabrication of Ti C-Ni Al composites by Hot Explosive Consolidation: A Structural / Property Relationship Investigation:. 2005. International Symposium on Boron, Borides and Related Compounds.
 • Peikrishvili, E. Carton, L. Keckes, E. Chagelishvili, B. Gоdibadze. Fabrication of B4C-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: A Structural / Property Relationship Investigation”. IS th International Symposium on Boron, Borides and Related Compounds. 21-26 August. 2005.
 • “Fabrication of W (WC)-MG Composites by Hot Explosive Consolidation: Structure/Property Relationship Investigation”. J. Kecskes, A.B. Peikrishvili, E. Chagelishvili, B. Godibadze. EURO PM 2005 - Powder Pressing; European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy, pp. 183-190. Prague, Czech Republic, 2-5 October. 2005.
 • Peikrishvili, L. Japaridze, E. Chagelishvili, B. Gоdibadze. Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation”. Congress PM Prague, Czech Republic2-5 October. 2005.
 • “Fabrication of WC-Al-Ni Composites by Hot Explosive Consolidation: A Structure/Property Relationship Investigation”. Kecskes, L. J.Pritchett, J. E. / Peikrishvili, A. B. / Chagelishvili, E. / Japaridze, L. / Godibadze, B. / Klotz, B. R. 6th, International conference on tungsten, refractory and Hard metals VI Orlando, Florida, 7-8 February 2006. Metal Powder Industries Federation, pp 189-198.
 • Godibadze, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, E.Carton,L.Keckes. „Fabrication of B4C-NiAl Composites by Hot Explisive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation”. International Ceramics Congress & Forum on New Materials. Acireale, Sicily, Italy. June 4-9.pg18, 2006.
 • Godibadze, A.Peikrishvili, E.Carton. Fabrication of BC-NiAl Composites by Hot Explisive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation”. Conference on the Netherlands US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground MD, USA. 2006.
 • Peikrishvili, E.Chgelishvili, B.Godibadze, M.Tsiklauri, L.Kecskes, J.E. Pritchett, Bradley R.Klorz. Explosive consolidation of WC-AlNi composites.” Novel Materials, Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287, pg. 98-102. 2006.
 • “Hot Explosive Consolidation of WC-AlNi Composites”. Akaki B. Peikrishvili, Laszlo J. Kecskes, Merab Tsiklauri, Elguja Chagelishvili, Justin E. Pritchett, Bargat Godibadze, and Bradley R. Klotz. Euro PM2006 - Hard Materials: Sintering, European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. pp. 175-180.

https://www.epma.com/past-euro-pm-proceedings/euro-pm2006-proceedings/395-euro-pm2006-proceedings-volume-1?tmpl=component

 • “Explosive Jacketing of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods.” AB Peikrishvili, LJ Kecskes, NM Chikhradze, E.Chagelishvili, Godibadze. Euro PM2006 - Hard Materials: Sintering, European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. pp. 157-162. 2006. https://www.epma.com/past-euro-pm-proceedings/euro-pm2006-proceedings/395-euro-pm2006-proceedings-volume-1?tmpl=component
 • Peikrishvili, B.Godibadze, G.I.Mamniashvili, A.M.Akhalkatsi, F.K.Akopov.
  Laslo J. Keckes. ”Electronic Properties of Hot Consolidated Nanostructural Cu-W Composites”. Proceeding of Powder Metallurgy - Miniaturization & Nanotechnology. European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. EURO PM2007, Vol 2.pg 295.  2007.
 • Peikrishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, Laslo J. Keckes. “Hot shock wave consolidation of WC-NiAl composites: a structure/property relationship investigation”. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., pg.45. 2008.
 • Godibadze, A.Peikrishvili, Laslo J. Keckes, B.R.Klotz, G.I.Mamniashvili. “Structure and properties of hot shock wave consolidated Cu-W composites.” Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., pg.98. 2008.
 • Peikrishvili, M. Tsiklauri, B. Godibadze, L. Keskes, B. Klotz, G. Mamniashvili. "Hot Explosive Consolidation of Nanostructural Cu-W Composites Structure/Property Relationship”. European Powder Metallurgy Association, International Powder Metallurgy Congress & Exhibition; Euro PM2009 proceeding Vol. 3, ISBN 9781899072088. pp: 33-40. Copenhagen, Denmark, 12-14 October. 2009.
 • Laslo J. Keckes, E.Chagelishvili, A.B.Peikrishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze. Z.Pan, W.Lin,Q.Wei. “Fabrication and Properties of Hot Explosive Consolidated Ni-Al Composites”. Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations / TORUS PRESS. ISBN 978-5-94588-073-3. Bechichi, Montenegro. June 7-11.pg. 35. 2010.
 • Chagelishvili, A.B.Peikrishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze. “Hot Shock Synthesis of Artificial Diamonds”. Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations / TORUS PRESS. ISBN 978-5-94588-073-3. Bechichi, Montenegro. June 7-11.pg.13. 2010.
 • Chikhradze, B. Godibadze, N. Bochorishvili. “Consolidation of Nanocristalline Si and Si-Ge Powders by Shock Waves.” APMAS2011 - International congress; 1st, Advances in applied physics and materials science; AIP Conf. Proc 1400, PP. 465-469. Antalya. Turkey 2011. May.

https://www.tib.eu/de/suchen/id/aip%3Adoi~10.1063%252F1.3663164/Consolidation-of-Nanocrystalline-Si-and-Ge-Powders/

 • Chikhradze, B.Godibadze, N.Bochorishvili. “Consolidation of Nanocristalline Si and Si-Ge Powders by Shock Waves.” Modern Issues of Applies Physics, Tbilisi. 2011.
 • Godibadze, A.B.Peikrishvili, E.Sh.Chagelishvili, M.V.Tsiklauri, G.I.Mamniashvili, D.Lesuer. “Hot Shock-Wave Fabrication of Nanostructured Cu-W Composites“. Exolosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations. XI EPNM, Torus Press, ISBN 978-5-94588-111-2, France, Strasbourg 2012 2-6 May.
 • Godibadze, A.Peikrishvili, L.Kecskes, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, V.Peikrishvili, M.Tsiklauri. “Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Ta-Al Composites”. XI EPNM; Torus Press, ISBN 978-5-94588-111-2; France, Strasbourg. 2-6 May, 2012.
 • Chiqvinidze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, A.Dgebuadze and A.Peikrishvili. “Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O composites by shock consolidation technology”. XI EPNM; Torus Press, ISBN 978-5-94588-111-2; France, Strasbourg. 2-6 May, 2012.
 • ა. ფეიქრიშვილი, ე. ჩაგელიშვილი, ბ. გოდიბაძე, მ. წიკლაური, ა. დგებუაძე, და სხვ „ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“,. „აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთვისადმი მიძღვნილი“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, საქართველო, 4-6 ივნისი 2012 წ.
 • Godibadze; A.B.Peikrishvili; G.I.Mamniashvili; E.Sh.Chagelishvili; T.Gegechkori; M.V.Tsiklauri. “Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites”. European Powder Metallurgy Association EURO PM2013, Proceedings Volume 2, ISBN 978-1-899072-42-2; pg. 37-42. Gothenburg, Sweden. 15 – 18 September 2013. https://www.epma.com/publications/euro-pm-proceedings/product/ep13189
 • Godibadze; V.Peikrishvili; E.Chagelishvili; A.Peikrishvili; M.Tsiklauri; A.Dgebuadze. “Shock-Induced Phase Segregation in Ta-Al-B4C Ceramics.” XII EPNM 2014. pg: 88. ISBN 978-83-938502-2-8.25-30 May Cracow, Poland 2014.
 • Godibadze; A.Peikrishvili; G.Mamniashvili; E.Chagelishvili; M.Tsiklauri; A.Dgebuadze; V.Peikrishvili. ”Liqued-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites”. XII EPNM; 25-30 May Cracow, Poland 2014.
 • ვ. ფეიქრიშვილი, ა. დგებუაძე, ბ.გოდიბაძე, მ.ოქროსაშვილი. “ტანტალ ალუმინის ინტერმეტალური ნაერთების ფორმირება ცხლად აფეთქებით დაწნეხილ ნიმუშებში”. სამთო ჟურნალი. ISSN 1512-407X, 1(32). აფეთქების ენერგის გამოყენება. უაკ 621.762.4. გვ:74. http://www.samtojurnali.ge/
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი. “ცხლად დარტყმითი ტალღებით დაწნეხილი ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი–ვერცხლის კომპოზიციის სტრუქტურის შესწავლა”. სამთო ჟურნალი. ISSN 1512-407X, 1(32). აფეთქების ენერგის გამოყენება. უაკ 621.762.4. გვ:80. http://www.samtojurnali.ge/
 • “Development and Fabrication of Nanostructured Tungsten-Silver Precursors.”

A Peikrishvili, B Godibadze, E Chagelishvili, M Tsiklauri, A Dgebuadze, Laszlo J.Kecskes. European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy Euro PM2014 Proceedings: Hot Isostatic Pressing 2. Salzburg, Austria 2014.  

https://www.epma.com/publications/euro-pm-proceedings/product/ep140139 

 • “Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders.” Chikhradze, N./ Gigineishvili, A. / Chikhradze, M. / Godibadze, B. / Bochorishvili, N. International conference; 14th, Geosciences; 14th SGEM 2014 Conference Proceedings; International Multidisciplinary Scientific Geoconference; Albena, Bulgaria, Book 6, Vol. 1, 85-92 pp.
 1. https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article5049
 • “Hot Explosive Consolidation of Nanosructured Tungsten-Silver Precursors. Peikrishvili, B. Godibadze, E. Chagelishvili, M. Tsiklauri, A. Dgebuadze. ECB European Chemical Bulletin VOL 4, NO 1-3, pp.37-42. 2015. http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/issue/view/58/showToc
 • “Explosive Fabrication of Cu-C and Cu-W Materials”. A.Godibadze. E.Sh.Chagelishvili. A.B.Peikrishvili, M. V.Tsiklauri. A.A.Dgebuadze. Procedia Earth and Planetary Science Volume 15, 2015, Pages 448-453. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2015. Prague, Czech Republic, 7-11 September, 2015. ELSEVIER.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003008  
 • Peikrishvili, B.Godibadze, V.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri. „Shock Wave Assisted SHS Process and Consolidation of Ta-Al-B4C Precursors“. International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. October 12-15, Antalya, Turkey. 2015.
 • “Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites”. Mamniashvili, D. Daraselia, D. Japaridze, A. Peikrishvili, B. Godibadze. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28 (7), 1925-1929. Incorporating Novel Magnetism ISSN 1557-1939. Volume 28 ,Number 1. January 2015. Springer. https://www.researchgate.net/publication/272370775_Liquid-Phase_Shock-Assisted_Consolidation_of_Superconducting_MgB2_Composites; https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-015-3007-8
 • V.Aydinyan, H.V.Kirakosyan, S.L.Kharatyan, A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, B.Godibadze, E.Sh.Chagelishvili, D.R.Lesuer & M.Gutierrez. „Synthesis and Fabrication of Cu-W Composites Combining SHS and HEC Technologies“. Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations. XIII EPNM, Torus Press, ISBN 978-989-99080-6-2, Portugal, Coimbra. June 20-24, 2016.
 • V.Peikrishvili,Godibadze, E.Chagelishvili,A.Dgebuadze, A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, T.Gegechkori. „Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Ta-Ag Composites“. International Scientific Conference „Modern Researches and Prospects of the Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields“. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia.
 • Godibadze, V.Peikrishvili,A.Dgebuadze, G.Mamniashvili, S.V.Aydinyan, H.V.Kirakosyan, S.L.Kharatyan, D.R.Lesuer & M.Gutierrez. „Explosive Consolidation of Cu-W Composites in Hot Conditions“. International Scientific Conference „Modern Researches and Prospects of the Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields“. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia.
 • Peikrishvili, B.Godibadze, G.Tavadze, A.Dgebuadze, V.Peikrishvili. „Shock Wave Assisted Chemical Reactions and Consolidation of Ta-Al Intermetallic Compounds“. International Scientific Conference „Modern Researches and Prospects of the Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields“. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia.
 • Dgebuadze, V.Peikrishvili,B.Godibadze, E.Chagelishvili,A.Peikrishvili, M.Tsiklauri, G.Mamniashvili. „Obtaining of Superconducting MgB2 Composites by Shock Wave Consolidation in Hot Condition“. International Scientific Conference „Modern Researches and Prospects of the Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields“. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia.
 • Peikrishvili, B.Godibadze, G.Tavadze, L.Kecskes. SHS 2017- XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. September 25-28, 2017. Tbilisi, Georgia. “Shock-Assisted Liquid-Phase Consolidation of SHS-Processed Ta-Al Based Composites.” Pg. 194.
 • “One Stage Production of Superconducting MgB2 and Hybrid Power Transmission Lines by the Hot Shock Wave Consolidation Technology”. Gegechkori, B.Godibadze, V.Peikrishvili, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili. International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 14 (2017) pp. 4729-4734. © Research India Publications. https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n14_85.pdf
 • “Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu/W-Y Cylindrical BilletsGodibadze, A.Dgebuadze, E.Chagelishvili, G.Mamniashviliand A.Peikrishvili. Published under license by IOP Publishing Ltd.
  Journal of Physics: Conference SeriesVolume 987 (ANNIC 2017). 2018.  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/987/1/012027/pdf      
 • “Using Fast Hot Shock Wave Consolidation Technology to Produce Superconducting MgB2”. T. Gegechkori, G. Mamniashvili, A. Peikrishvili, V. Peikrishvili, B. Engineering, Technology & Applied Science Research 8 (1), 2374-2378. 2018. etasr.com/index.php/ETASR/article/download/1690/pdf 
 • B. Peikrishvili, L. J. Keckes; G.F. Tavadze; B. A. Gоdibadze; E. Chagelishvili. “Shock Assisted Liquid-Phase Consolidation of Ta (Nb,V) -Al Composites.” XIV International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations / TORUS PRESS. ISBN 978-5-94588-230-0. St.Petersburg. Russia. 2018. pg. 179-181. http://www.ism.ac.ru/events/EPNM2018/EPNM2018_BookofPapers.pdf
 • B. Peikrishvili, L. J. Keckes, E. SH. Chagelishvili, B. A. Gоdibadze; G.F. Tavadze; G.Sh. Oniashvili. “Hot Shock Wave Consolidation of Nanostructured Tungsten Base Composites”. XIV International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations / TORUS PRESS. ISBN 978-5-94588-230-0.St.Petersburg.Russia.2018.pg.182-184. http://www.ism.ac.ru/events/EPNM2018/EPNM2018_BookofPapers.pdf
 • V. Aydinyan1*, H.V. Kirakosyan, M.K. Zakaryan, L.S. Abovyan, S.L. Kharatyan. A. Peikrishvili, G. Mamniashvili, B. Godibadze, E.Sh. Chagelishvili, D.R. Lesuer, M. Gutierrez. “Fabrication of Cu-W Nanocomposites by Integration of Self-Propagating High-Temperature Synthesis and Hot Explosive Consolidation Technologies.” Eurasian Chemico-Technological Journal Vol 20 No 4 (2018) 301-309 *

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • კონტეინერი რადიოაქტიური მასალის ტრანსპორტირებისა და შენახვისათვის და მისი დამზადების ხერხი”, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. Official Bulletin of Industrial Property 23(411); Section G. G 21. (10) AP 2014 12931 A. (51) Int.Cl. (2006). G21 F 5/00.
 • “MgB2-ის ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში.” საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. პატენტის ნომერი: U 2020 2031 Y; განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: AU 2019 14800 U / საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი: C 22 C 12/00;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • European Congress on Advanced Materials and Processes (EUROMAT 2007) - ევროპის კონგრესი მოწინავე მასალებსა და პროცესებში. „ცხელი აფეთქებითი ტალღებით კონსოლიდირებული Cu-W კომპოზიტების სტრუქტურა თვისებების კვლევა“. Nurnberg, 10-13 September 2007.
 • European Powder Metallurgy Association (EPMA) - Euro PM2009 Congress and Exhibition. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია - ევრო PM2009 კონგრესი და გამოფენა. "Hot Explosive Consolidation of Nanostructural Cu- W Composites Structure/Property Relationship», „ცხელი აფეთქებითი ტალღებით კონსოლიდირებული Cu-W კომპოზიტების სტრუქტურა/ თვისებების დამოკიდებულების კვლევა“. Copenhagen, Denmark. 12-14 October 2009.
 • “Advances in Applied Physics & Materials Science Congress“
  APMAS 2011 - საერთაშორისო კონგრესი გამოყენებით ფიზიკასა და მასალათმცოდნეობის მიღწევებზე. “Consolidation of Monocrystalline Si and Ge Powders by Shock Waves” – “მონოკრისტალური Si და Ge ფხვნილების კონსოლიდაცია დარტყმითი ტალღებით“. 12-15 May, Antalya, Turkey.
 • Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations. - აფეთქებით ახალი მასალების წარმოება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია. “Hot Shock-Wave Fabrication of Nanostructured Cu-W Composites” - ცხელი აფეთქებითი ტალღებით ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიტების წარმოება. Strasbourg, France. 2012, May 2-5.
 • Hannover Messe Trade Fair. Participant. Hannover. Germany. 2012. 22-27 April.
 • European Powder Metallurgy Association, EURO PM2013 Congress & Exhibition. - ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია - ევრო PM2013 კონგრესი და გამოფენა. Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites - ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიტების ცხელი აფეთქებითი კონსოლიდაცია. Gothenburg, Sweden. 15–18/09/
 • The 5th Nordic Wood Bio-refinery Conference - მეხუთე ჩრდილოეთ ხეტყისა და ბიოტექნოლოგიების კონფერენცია. Selective Isolation of Technical Lignin from the Industrial Side-Streams-Structure and Properties - სამრეწველო ნაკადების ტექნიკური ლიგნინის შერჩევითი იზოლაცია - სტრუქტურა და თვისებები. Stockholm, Sweden. 25-27 March 2014.
 • XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations - XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი აფეთქებით ახალი მასალების მიღებაზე: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაციები. “Shock-Induced Phase Segregation in Ta-Al-B4C Ceramics” - დარტყმითი ტალღებით გამოხატული ფაზური სეგრეგაცია Ta-Al-B4C კერამიკებში. Cracow, Poland. 25-30 May 2014.
 • CIMTEC2014, 13th Ceramics Congress & 6th Forum on New Materials - მეცამეტე კერამიკის კონგრესი და მეექვსე ფორუმი ახალ მასალებზე. Development and Fabrication of Nanostructured Tungsten Based Composites. - ნანოსტრუქტურული ვოლფრამის ბაზაზე კომპოზიტების მიღება შემუშავება. Montecatini Terme, ITALY. 8-13\15-19 June 2014.
 • European Powder Metallurgy Association, EURO PM2014 Congress & Exhibition. - ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია - ევრო PM2014 კონგრესი და გამოფენა. Development and Fabrication of Nanostructured Tungsten-Silver Precursors - ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის მიღება შემუშავება. Salzburg, Austria. 2014.
 • Meeting: International Conference: “XXI Century: Nuclear Technologies and Nonproliferation Problems" - საერთაშორისო შეხვედრა კონფერენცია: XXI საუკუნე: ბირთული ტექნოლოგიები და გაუვრცელებლობის პრობლემები. October 7-9, 2015. Astana, Republic of Kazakhstan.
 • The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium- მსოფლიო მულტიდისციპლინური დედამიწის მეცნიერებათა სიმპოზიუმი. “Explosive Fabrication of Cu-C and Cu-W Materials” - Cu-C და Cu-W მასალების აფეთქებით დამზადება. Prague, Czech Republic. 7-11 September 2015.
 • International Scientific Conference „Modern Researches and Prospects of the Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields - ტანამდროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში“. „Cu-W კომპოზიტების აფეთქებითი კონსოლიდაცია ცხელ პირობებში - Explosive Consolidation of Cu-W Composites in Hot Condition“. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia.
 • EuroNanoForum 2017 -Strengthening the competitiveness of European manufacturing industries through nano and advanced materials technologies and open innovation.
 • http://euronanoforum2017.eu, Valletta, Malta, 21-23 June, 2017. “Consolidation of Cu-W Composites Combining SHS and HEC Technology - Cu-W კომპოზიტების კონსოლიდაცია თმს-ითა და ცხელი აფეთქებითი ტექნოლოგიის კომბინირებით”.  Acknowledgements: The authors gratefully acknowledge the financial support of ISTC project #A-2123.
 • ANNIC 2017 – Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference - საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებით ნანოტექნოლოგიებსა და ნანომეცნიერებაში. Rome, Italy 18-20 October 2017. “Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu / W-Y Cylindrical Billets - ნანოსტრუქტურული W-Cu / W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკაში კონსოლიდაცია და შესწავლა.” Acknowledgements: The authors gratefully acknowledge the financial support of the Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF Grant Agreement №2.10_101).
 • Light-MAT 2017 – 2nd Conference & Exhibition on Light Materials – Science and Technology with the special Symposium ECAA - Light-MAT 2017 - მეორე კონფერენცია გამოფენა მსუბუქ მასალებზე - სპეციალური სიმპოზიუმი მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე. Bremen, Germany 8-10 November 2017. “Shock Assisted Fast Production of Superconducting MgB2 and Hybrid Power Transmission Lines - დარტყმითი ტალღების თანხლებით ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების დამზადება”. Acknowledgements: The authors gratefully acknowledge the financial support of the Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF Grant Agreement №2.10_101).
 • SHS 2017- XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. September 25-28, 2017. Tbilisi, Georgia. “Shock-Assisted Liquid-Phase Consolidation of SHS-Processed Ta-Al Based Composites.
 • ”6th International Conference on Superconductivity and Magnetism - მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ზეგამტარობასა და მაგნეტიზმზე. “On the nature of superconducting precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O compositions fabricated by Shock Wave Consolidation T & “ Hot Shock Wave Fabrication of Hybrid Superconductive MgB2 Composites - ზეგამტარი Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O კომპოზიციის მიღება დარტყმითი ტალრებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით & ჰიბრიდული MgB2 ზეგამტარი კომპოზიტების მიღება ცხელი დარტყმითი ტალღებით.”. 29th April – 4th May 2018. Amara Premier Palase Hotel Antalya/Turkey. www.icsm2018.org

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • Project CRDF CG-2-2483-TB-02. "ადამიანების დაცვა ტერორისტული აფეთქებებისაგან მიწისქვეშა ობიექტებში" . ექსპერიმენტატოტი. 2003-2004.
 • NATO SfP 980981 „მიწისქვეშა ნაგებობებში ხალხისა და მოწყობილობის ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის სისტემის შემუშავება". ექსპერიმენტატოტი. 2005-2008.
 • CRDF, № GE2-2532-TB-03 "ახალი მასალების მიღება ნანოკრისტალური W-Cu ფხვნილებისაგან". ექსპერიმენტატოტი. (1.12. 2003-2005).
 • STCU Project Gr-111 “"ულტრა-დისპერსული და ნანომეტრული ფხვნილების წარმოების ტექნოლოგია". შემსრულებელი-მკვლევარი. 2005-2007.
 • GRDF-CRDF–GNSF, Award #: NSS - 05/08 "ცხელ მდგომარეობაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდირებული Cu-W ნანოკრისტალური კომპოზიტების სტურუქტურისა და მექანიკური თვისებების შესწავლა". ხელმძღვანელი-შემსრულებელი.02.2009 - 1.03.2010.
 • №p446 "ახალი ნანო W-Cu კომპოზიტების  შექმნა  გაუმჯობესებული  ელექტრული  თვისებებით  აფეთქებით  ცხელ   მდგომარეობაში". Executor-researcher. შემსრულებელი-მკვლევარი. 1.10.2010 - 1.10.2011.
 • CRDF, GNSF. BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" შემსრულებელი-მკვლევარი. 2009.
 • GNSF/STCU. №4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა". შემსრულებელი-მკვლევარი. 2009-2011.
 • GNSF № 1–7/57 "რადიაციის მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალების მიღება დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით". შემსრულებელი-მკვლევარი. 2010-2012.
 • შრესფ-SH №31/78. “სპილენძ - გრაფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია”. ექსპერიმენტატორი–შემსრულებელი–მკვლევარი. 2013-2015.
 • შრესფ-SH №04/03 “დარტყმითი ტალღების მეშვეობით და მაღალტემპერატურული თვითგავრცელებადი სინთეზით Ta-Al–ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა”. მენეჯერი. 2013.
 • შრესფ-SH №12/21 „დარტყმითი ტალღების მეშვეობით ნანოკრისტალური ვოლფრამისა და ვერცხლის ფხვნილებისაგან კომპოზიციური მასალების მიღება“. მენეჯერი. 2012-2013.
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ–ის ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE). STCU №P 552 “ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-Ta და Ag-Ta კომპოზიტების დამზადება გაუმჯობესებული ელექტრული და სიმტკიცის მახასიათებლებით”. ექსპერიმენტატორი–მკვლევარი. 2013-2015.
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ–ის ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE). STCU №P 506 "რადიაციული ნარჩენების შესანახად ახალი ცილინდრული კონტეინერების დამზადება აფეთქების ენერგიის გამოყენებით". ექსერიმენტატორი–შემსრულებელი–მკვლევარი. 2013-2015.
 • (ISTC). “W-Cu ნანომასალების წვით სინთეზი და მიღებული ნიმუშების კვლევა“. Project № A-2123. ქვე-მენეჯერი 2015-2017.
 • შრესფ - SHRNSF – №YS/36/11-811/15 “ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციური ცილინდრული ნამზადების მიღება და სტრუქტურა-თვისებების გამოკვლევა”. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი - მენეჯერი. 2015-2016.
 • შრესფ - SHRNSF - №YS15-2.2.10.-101 “ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების კვლევა”. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსი - მენეჯერი. 2016 წლის 1 იანვარი - 2017 წლის 31 დეკემბერი.
 • შრესფ - № DI/28/3-195/14 - "ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag  კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით". ექსერიმენტატორი შემსრულებელი მკვლევარი. (04.2015 –17.04.2018).
 • შრესფ - SHRNSF - №217004, “ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების შექმნა სწრაფი დარტყმის თანხლებით”. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსი. 012.2016 - 01.08.2019. მენეჯერი.
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში - Project №P744. "Conversion of Carbon-Containing Waste to Carbon Black, its Purification and Use in Various Industrial Applications"- „ნახშირბადშემცველი ნარჩენების გარდაქმნა ტექნიკურ ნახშირბადად, მათი გაწმენდა და გამოყენება სხვადასხვა ინდუსტრიული დანიშნულებით“. 2018 წლიდან დღემდე. მასალების ანალიზის ჯგუფის ხელმძღვანელი.

დამატებითი ინფორმაცია

ტრეინინგები & სტაჟირებები:

 

 • STCU Workshop on “Intellectual Property Rights and Science: Building Business on Your Ideas”, Baku Azerbaijan, September 27-28, 2005.
 • RESC English Language Intensive Training organized by The U.S. Civilian Research and Development Foundation, July 23-August 1, 2007, Moldova.
 • In Science and Technology Entrepreneurship Program/Practical Business Training. Tbilisi, Caucasus School of Business & GRDF. February – March 2008.
 • "From Idea to Market" STEP Workshop. Tbilisi, Georgia. U.S. Civilian Research. June 26-27, 2008.
 • GRDF-CRDF–GNSF, Award #: NSS - 05/08 Investigation of hot shock wave consolidated Cu-W Nano crystalline composite structure and mechanical properties – Missouri University of Science and Technology, Materials Research Center, Missouri, Rolla. 1 April – 30 June 2009.
 • შრესფ-SHRNSF №04/03. “დარტყმითი ტალღების მეშვეობით და მაღალ-ტემპერატურული თვითგავრცელებადი  სინთეზით (მთს) Ta-Al -ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა“. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი. სტაჟირების ადგილი - KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. 1 April – 27 June 2013.
 • ბირთვული უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამის განვითარების სემინარი. ვენა, ავსტრია-ბირთვული უსაფრთხოების მსოფლიო ინსტიტუტი (WINS), საერთაშორისო ვაჭრობისა და უსაფრთხოების ცენტრი ჯორჯიას უნივერსიტეტთან (CITS/UGA), CRDF გლობალი და უმტც. May 12-15, 2015.
 • შრესფ-SHRNSF – №YS/36/11-811/15 “ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციური ცილინდრული ნამზადების მიღება და სტრუქტურა-თვისებების გამოკვლევა”. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი - მასალათმცოდნეობისა და ინჟინერიის სკოლა (MSE), ჯორჯიის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (Georgia Tech), Atlanta, Georgia. 1 თებერვალი - 31 ივლისი, 2016.