სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

დანართი №1

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად

 

ვაკანსია 1.  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - (ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია;) - ერთი  არასრული (0,5) საშტატო  ერთეული

შესასრულებელი სამუშაო

 • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და შესრულებაში მონაწილეობა;
 • ლაბორატორიის კვლევითი თემატიკის მიხედვით, ფხვნილოვანი და კომპოზიციური მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი და განზოგადება;

·           ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათი კომპიუტერული რეალიზება; ·           ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების ძირითადი გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე თვისებების პროგნოზირება და ამის საფუძველზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის რეკომენდაციების დამუშავება;

 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

 

ვაკანსია 2.  - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -  (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია)  2  არასრული (0,9) საშტატო  ერთეული;

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და შესრულებაში მონაწილეობა;
 • აგრესიულ ელექტროლიტებში, მათ თხელ შრეებში და ნიადაგებში ფოლადების, შენადნობების და ნანოკრისტალური დანაფარების კოროზიულ-ელექტროქიმიური კვლევები მათი ოპტიმალური შედგენილობის დადგენის მიზნით;

·      სამხედრო მანქანების, შეიარაღებისა და საბრძოლო აღჭურვილობის კოროზიული გამოცდების მეთოდიკის დამუშავება; ·      ლითონური მასალების, საბრძოლო ტექნიკის, შეიარაღებისა და სამხედრო აღჭურვილობის კოროზიამედეგობის ლაბორატორიული კვლევები და ნატურული გამოცდები საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, მათ შორის შავი ზღვის წყალსა და ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, დაცვის მეთოდების დამუშავება და რეკომენდაციების შედგენა;

 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

ვაკანსია 3უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურულ სინთეზის ლაბორატორია) - ორი  სრული საშტატო  ერთეული;

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • სამეცნიეროკვლევითისამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და 

შესრულებაში მონაწილეობა;

 • თვითგავრცელებადიმაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) მეთოდების გამოყენებით ახალი

მასალების   მიღების   შესაძლებლობების   შესწავლა,  თმს   პროცესების   ჩასატარებლად   კაზმის

მომზადება,   ექსპერიმენტების   ჩატარება,   თმსტექნოლოგიებით ინტერმეტალიდების ფორმირების

მექანიზმების კვლევა და დადგენა, თმს - დანადგარების და შემრევი მოწყობილობების

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, თმს- მეთოდებით მიღებული მასალების თვისებების

შესწავლა;

 • თვითგავრცელებადიმაღალტემპერატურული სინთეზით  მრავალფუნქციური დანიშნულების 

კერამიკული და ლითონკერამიკული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

დამუშავება, ახალი არაორგანული კონსოლიდირებული და ფხვნილოვანი მასალების მიღება და 

დამუშავება;

 • სამეცნიერო/საგრანტოპროექტების მომზადება, საეთაშორისო და ადგილობრივი 

სიმპოზიუმებისათვის მოხსენებებისა და პუბლიკაციების მომზადება;

 • შესრულებულისამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, 

გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა. 

 • უცხოელმეცნიერებთან (მათ შორის პოტენციურ კოლაბორატორებთან), საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრებთან კომუნიკაციის პროცესში 

მონაწილეობა ახალი, ერთობლივი საპროექტო წინადადებების მომზადების, განხილვის და

წარდგენის მიზნით;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მეცნიერებათა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
 • სამუშაო გამოცდილება- შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5 წლამდე გამოცდილება;   
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • უცხო ენები : (რუსული / ინგლისური);
 • სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: კვლევისა და დამუშავების, დაგეგმვისა და ორგანიზების თანამედროვე მეთოდებისა და საშუალებების ცოდნა.

 

 

ვაკანსია 4.  მეცნიერ თანამშრომელი  (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია) - ერთი  არასრული (0,5) საშტატო  ერთეული ;

შესასრულებელი სამუშაო

 • უზრუნველყოფს მეტალურგიული, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის სამეცნიერო კვლევა-ძიების განხორციელებას;
 • განახორციელებს პალეომეტალურგიასთან დაკავშირებულ ძეგლებზე შავი და ფერადი ლითონის არტეფაქტების კომპლექსურ ტექნოლოგიურ გამოკვლევას;
 • ხელმძღვანელობს საქართველოს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ფოლადისა და ძვირფასი ლითონების მასალების ქიმიური, სპექტრალური და მეტალოგრაფიული პროცესების დადგენა- მოდელირებას;
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

 

ვაკანსია 5.  მეცნიერ თანამშრომელი,  (სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია) - ერთი  სრული საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • სხმული და ლითონური ნაკეთობების ქიმიური და რაოდენობრივი ანალიზი სპექტომეტრზე - “Q8 Magellan”
 • ფხვნილოვანი მასალების შემადგენლობის, ფიზიკური თვისებების (თავისუფალი ზედაპირი, ფორიანობა, აბსორბაციის უნარი, თერმოგრავიმეტრია) დანაწილაკების ზომის განსაზღვრა - მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპის HITAHCI TM3030Plus - ისა და ხელსაწყოების “Gemini VII, DABS (HITEC Luxemburg), Malvern  panalitical Mastersizer 2000 da Perkin Elmer Pyris 1 TGA გამოყენებით;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მომზადება, სამეცნიერო შრომების გაფორმება და გამოქვეყნება. სამეცნიერო გრანტებში და კონფერენციებში მონაწილეობა

 

 

ვაკანსია 6მეცნიერ თანამშრომელი (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია) - ერთი  სრული საშტატო  ერთეული;

შესასრულებელი სამუშაო

 • III-V ტიპის ნახევარგამტარული ნაერთების და მათი შენადნობების მიღება და გამოკვლევა. მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი, განზოგადება და პრაქტიკული განხორციელება; დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათიკომპიუტერული რეალიზება;
 • დასამუშავებელი მასალების ძირითადი გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე თვისებების პროგნოზირება და ამის საფუძველზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის რეკომენდაციების დამუშავება და განხორციელება;
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

ვაკანსია 7.  მეცნიერ თანამშრომელი  - (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია)

                          - ერთი  სრული საშტატო  ერთეული;

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • თმს ელექტროგლინვის პროცესის კვლევა;
 • ინსტიტუტის სხვა ლაბორატორიებთან ან სხვა ორგანიზაციებთან ერთობლივად ჩასატარებელი სამუშაოების შესრულებაში მონაწილეობა;
 • გაზრდილი გაბარიტების იმპულსური დატვირთვის დამცავი ფილების მიღების ტექნოლოგიის კვლევა, ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა;
 • მიღებული შედეგების ანალიზი;
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

ვაკანსია 8.   მეცნიერ თანამშრომელი - (მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნადლეულის

                         გადამუშავების ლაბორატორია)    - ერთი  სრული საშტატო  ერთეული;

 

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • მადანთერმულ ღუმელში ფეროშენადნობებისა და ლითონების ( მეტალურგიული სილიციუმი და სხვ.) მიღების დროს გამოყენებადი კომპონენტებისა და კაზმების გახურების თანმხლები ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების შესწავლა დერივატოგრაფიული მეთოდით (Derivatograph Q-1500 D (უნგრეთი);

·      ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარება დნობის პროცესში გამოყენებული მინერალური        ნედლეულისა და კაზმების ტექნიკური ანალიზის დასადგენად;

 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი;
 • სამუშაო გამოცდილება- შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;   
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • უცხო ენები : (რუსული / ინგლისური);
 • სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებების ჩატარება, ინფორმაციის დამუსავება - განზოგადება

 

ვაკანსია 9.   ინჟინერი   (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია)

                          - ერთი სრული საშტატო  ერთეული;

 

შესასრულებელი სამუშაო

 • დატვირთვამედეგი მასალების თმს ელექტროგლინვით მიღების უახლესი ლიტერატურული წყაროების   მოძიება და ანალიზი. მათი სისტემატიზირება;
 • საამქროს დანადგარების ტექნოლოგიური კვანძების პროექტება და ნახაზების კომპიუტერული შესრულება;
 • თმს ელექტროგლინვის პროცესების ექსპერიმენტებში მონაწილეობა;
 • თმს ელექტროგლინვის დანადგარის რეკონსტრუქციასა და დგანის გაწყობა-გაშვების სამუშაოებში მონაწილეობა;
 • მიღებული ნამზადების მიკროსტრუქტურის შესწავლა;
 • ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი საინჟინრო-ტექნიკური განათლება, ბაკალავრის ხარისხი;
 • სამუშაო გამოცდილება- შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;   
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • უცხო ენები : (რუსული / ინგლისური);
 • სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება

 

ვაკანსია 10.    ტექნიკოსი (I კატეგორია)  - (ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი) ერთი სრული

                          საშტატო  ერთეული;

 

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • კოროზიული კვლევების ტექნიკური უზრუნველყოფა: ნიმუშების წინასწარი მომზადება, მათი პარამეტრების, წონისა და მდგომარეობის ფოტოფიქსაცია, მეტეოსადგურის ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
 • პოლიგონის სამეურნეო საქმიანობის უზრუნველყოფა.

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • (საშუალო-ტექნიკური განათლება);
 • სამუშაო გამოცდილება- შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;   
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: სასურველია ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 • უცხო ენები : სასურველია - რუსული / ინგლისური);
 • სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება: უნდა გააჩნდეს ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების უნარი;

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. განცხადება (განცხადების ფორმის გადმოწერა)
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV;
 4. განათლების და/ან სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #8ბ, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე infommige@gmail.com 2021 წლის 22 ნოემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2380716; 577392776

 

ინჟინრისა და ტექნიკოსის თანამდებობაზე საბუთების მიღება იწარმოებს 1 ნოემბრიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით

 

22-10-2021    ნანახია: 197-ჯერ