სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად

 

1. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • ლაბორატორიის თემატიკიდან გამომდინარე ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო ტექნიკური პროგრამების სამეცნიერო-ორგანიზაციული ხელმძღვანელობა;
 • ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაო პროგრამის და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენა; მათი შესრულების მეთოდებისა და საშუალებების განსაზღვრა და მონიტორინგი; 
 • მადანთერმული ელექტრული ღუმელების მუშაობის რაციონალური რეჟიმების დადგენა გადასამუშავებელი მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და შედგენილობის ცვლილებების გათვალისწინებით. ღარიბი მადნების გამოყენების ოპტიმალური გზის დადგენა ჭიათურა-ზესტაფონის სამთო-მეტალურგიული კომპლექსის დღევანდელი მდგომარეობისა და შემდგომი პერსპექტივების გათვალისწინებით;
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.
 • სამეცნიერო კვლევების ჩატარება ქვეყნის იმ მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენების მიმართულების დასადგენად, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გააჩნიათ ფართო გამოყენება;
 • კომპლექსური ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის ინტენსიფიკაციის შესაძლებლობის გამოვლენის მიზნით რეალური კაზმების კარბოთერმული აღდგენის პროცესის კომპიუტერული გამოკვლევა ამ დანიშნულების სხვადასხვა პროგრამული პაკეტების („Thermo-cal“ და სხვ.) გამოყენებით;
 • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

ა.)  განათლება  (დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 10  წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

 

 • მეცნიერებასა და ტექნიკაში შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულების განვითარების ტენდეციები, დამუშავებათა სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისა და დანერგვის უახლესი მეთოდები, საშუალებები, დაგეგმვა და ორგანიზაცია.
 • უნდა გააჩნდეს –სამეცნიერო ნაშრომები ან მონოგრაფიები, პატენტები ან საავტორო მოწმობათა დიპლომები, აგრეთვე პრაქტიკაში რეალიზებული შედეგები; შესაბამისი სპეციალობით მუშაობის არა ნაკლებ 10 წლის გამოცდილება; უნდა შეეძლოს ზემდგომი ორგანოების შესაბამისი სახელმძღვანელო მასალებზე რეაგირება.

 

ზ.) კომპეტენციები:

ზ.ა)  ორგანიზატორული უნარები;

ზ.ბ)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.გ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.დ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.


 

2. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • ელექტროფეროშენადნობთა წარმოებისათვის საჭირო მასალების შერჩევა, მათი მეტალურგიული თვისებების (ელექტროწინაღობა, გარბილება, ფორიანობა და სხვა) შესწავლა, კაზმის ანგარიში, ახალი საკაზმე მასალების თვისებებიდან გამომდინარე დნობის ტექნოლოგიური პროცესების შეცვლა.
 • დნობის ელექტრული რეჟმისა(სიმძლავრე, ძაბვა, დენის ძალა) და ღუმელის გეომეტრიული პარამეტრების დადგენა, ღუმელის ამოგება.
 • დნობის შედეგების შესწავლა, ახალი საკაზმე მასალების გამოყენებით გამოწვეული დადებითი და უარყოფითი ფაქტორტების გაანალიზება. უარყოფითი ფაქტორების წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებების შემუშავება.
 • ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე პერიოდული ანგარიშებისა და სამეცნიერო სტატიების გაფორმება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

ა.)  განათლება  (დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5  წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

 

 • სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისათვის მეთოდების შერჩევა და მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადოება;
 • სამეცნიერო თემებისა და დამუშავებების შემსრულებელი ჯგუფის დამოუკიდებელი ხელმძღვანელობა;
 • თანამშრომელთა მიერ მიღებული კვლევის შედეგების ანალიზი;

 

ზ.) კომპეტენციები:

ზ.ა)  ორგანიზატორული უნარები;

ზ.ბ)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.გ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.დ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.


3. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • რკინის მაღალნახშირბადიანი შენადნობების შედუღებადობის შესწავლა.
 • თუჯებისა და ფოლადების პლაზმური შედუღების პროცესების კვლევა.
 • თუჯების ფოლადებთან შედუღების პროცესების შესწავლა.
 • შენადუღი ნაკერების სტრუქტურული კვლევა.
 • ახალი ფხვნილგულა მავთულების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება.
 • თემის ცალკეული თავების (ეტაპის) სამეცნიერო დამუშავება და კვლევა, სამეცნიერო-ტექნიკურ ინფორმაციის დამუშავება და განზოგადება. ექსპერიმენტებისგან მიღებული შედეგების პრაქტიკული რეკომენდაციების დამუშავება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

ა.)  განათლება  (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულის ხარისხი)

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3  წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

 • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და შესრულებაში მონაწილეობა;
 • ჩასატარებელი კვლევებისა და დამუშავებების მიზნები და ამოცანები. კვლევებისა და დამუშავებების დაგეგმვისა და ორგანიზაციის თანამედროვე მეთოდები და შესაძლებლობები, ექსპერიმენტებისა და დაკვირებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება – განზოგადება.

 

ზ.) კომპეტენციები:

ზ.ა)  ორგანიზატორული უნარები;

ზ.ბ)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.გ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.დ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.


4. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

 • სხვადასხვა სახის შენადნობების კოროზიული რღვევისა და დეგრადაციის პროცესების შესწავლა ელექტროქიმიური იმპედანსური სპექტროსკოპიისა და პოტენციოდინამიური მეთოდების გამოყენებით.
 • ლითონებისა და შენადნობების ტრიბოტექნიკური მახასიათებლების დადგენა ფრიქციული ურთიერთქმედების სხვადასხვა პირობებში.
 • მასალების სხვადასხვა სახის თერმული დამუშავების პროცესში მიმდინარე სტრუქტურული გარდაქმნების შესწავლა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

ა.)  განათლება  (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულის ხარისხი)

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5  წლის გამოცდილება;   

დ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

ე.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

სპეციალისტი ხელმძღვანელობს სტრუქტურულ ერთეულში გეგმით გათვალისწინებულ ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ და საკონსტრუქტორო სამუშაოებს; განსაზღვრავს მათ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის ტექნიკურ დონეს და პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობებს. სამუშაოს ხელმძღვანელთან ერთად ადგენს გათვალისწინებული კვლევითი სამუშაოების გეგმას და მისი რეალიზაციის ტექნიკური და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის გზებს; ადგენს სტრუქტურული ერთეულის ექსპერიმენტული ბაზის დანადგარების  მოდერნიზაციისა და განახლების პერსპექტულ გეგმას; განახორციელებს ტექნიკური კადრების მომზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას შესაბამისი ცოდნის სფეროში.

 

ზ.) კომპეტენციები:

ზ.ა)  ორგანიზატორული უნარები;

ზ.ბ)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.გ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.დ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.ე) სტრესულ გარემოში მუშაობა.კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. ავტობიოგრაფია /CV
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #8ბ, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე mmi@delta.gov.ge 2023 წლის 03.02.-დან 02.03.2023-ის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2370267;

7-02-2023    ნანახია: 595-ჯერ