სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მოუწესრიგებელი სტრუქტურის მოდელები და მათი გამოყენება

ავტორი ჯუმბერ ხანთაძე


წიგნი გამოიცა “შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით” 
სტრუქტურულად მოუწესრიგებელი სისტემები გამდნარი ლითონებისა და მათი ნადნობების, წიდებისა და ამორფული სხეულების, ლითონური და არალითონური ფხვნილების სახით წარმოადგენენ მეტალურგიული, კერამიკული და სამანქანათმშენებლო მრეწველობის ძირითად სამუშაო ობიექტს, რომლის თვისებებიც განსაზღვრავენ საბოლოო პროდუქტის ხარისხს. ასეთი სტრუქტურულად მოუწესრიგებელი სისტემა განიხილება როგორც შემთხვევითად ჩალაგებული სფერული ნაწილაკების სტატისტიკური ერთობლიობა. ჩალაგების სიმჭიდროვის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული კვლევის, ვორონოის მრავალწახნაგების სტატისტიკურ-გეომეტრიულ თვისებებზე სისტემატური დაკვირვებისა და განლაგების თეორიის გამოყენებით დადგე-ნილია სტრუქტურული უწესრიგობის ტოპოლოგიური კანონ-ზომიერებანი.

წიგნი განკუთვნილია თხიერი მდგომარეობის პრობლემით, ლითონური ნადნობების ფიზიკური ქიმიით, ამორფული მასალებითა და  დისპერსული სისტემებით დაინტერესებული მკითხველისათვის, ზოგადად კი ყველასთვის, ვისაც სურვილი აქვს გაერკვეს მოუწესრიგებლობის არსში.

1-04-2024    ნანახია: 264-ჯერ