სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Tермодинамический анализ взаимодействия комронентов в системе Cr-Fe-O-C Известия АН Грузии, серия Химическая, том #3, cт. 304-307, 2011.

И.С.Джанелидзе Tермодинамический анализ взаимодействия   комронентов в  системе Cr-Fe-O-C Известия АН Грузии, серия  Химическая, том #3, cт. 304-307, 2011. 

 

სამუშაოში შესრულებულია Cr-Fe-O-C სისტემის სრული თერმოდინამიკური ანალიზი, ანალიზის ძირითადი შედეგები ყველა შედგენილობისათვის წარმოდგენილია დიაგრამების სახით კომპონენტების შედგენილობის ტემპერატურისაგან დამოკიდებულება 800-2000 ინტერვალში.

2-12-2011    ნანახია: 2 001-ჯერ